Період2017 – 2021

 

Борбич Наталія Віталіївна –1,3,4,12,19

 

1

 1. Борбич Н. В. Виявлення педагогічних умов реалізації процесу формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів. Молодь та ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич. 2017. №7 (150) липень. С. 30–
 2. Борбич Н. В., Бойчук П.М. Народно-педагогічні засоби загартування та зміцнення здоров’я школярів. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки. 2018.  №3 (10). С. 81–
 3. Борбич Н. В., Гузенко О. А., Оксенчук Т. В. Гуманістичний підхід в оцінюванні результатів навчання школярів : історико-педагогічний аспект. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. №4 (11).  С. 19–
 4. Борбич Н. В. Підготовка майбутніх вихователів до захисту дитинства в процесі вивчення соціальної педагогіки. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. Мелітополь. 2020. №2 (25)’ 2020. С. 111–117.
 5. Борбич Н.В., Марчук С.С. Ділова гра як один з методів ефективного вивчення студентами педагогіки. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Випуск 11(21), 2021.
 6. Borbych N., Stakhova L., Denisenko N., Pustovalov S., Marchuk S., Kovalchuk I. Аssessmentoftheeffectivenessofcorrespondenceteachereducation. LaplageemRevista (International), vol.7, n. Extra B, May-Aug. 2021, p. 511-520.

 

3

 1. Борбич Н.В. Формування соціальної  компетентності студентів педагогічних коледжів / Монографія. Луцьк, 2019. 172 с. (тираж – 200 прим.).

 

4

 1. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі (практичний аспект). / упорядники С. П. Бахомент, Н. В. Борбич, А.П. Хомярчук. Луцьк, 2017. 72 с. (Тираж – 300 прим.)
 2. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі (теоретичний аспект) / упорядники С. П. Бахомент, Н. В. Борбич, Н. І. Шевчук. Луцьк, 2017. 252 с. (Тираж – 300 прим.)
 3. Щоденник студента-практиканта з позанавчальної виховної роботи : навчально-методичний посібник, 4-те вид., переробл. / упоряд. С.С. Марчук, Н. В. Борбич. – Луцьк : ПП Іванюк В.П. 80 с. (тираж – 300 прим.).
 4. Державна атестація з педагогіки та психології. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня «бакалавр»: навчально-методичний посібник / упорядники Борбич Н.В.,Боремчук Л.І., Бубін А.О., Міліщук С.О., ЯрощукН.П. 3-тє вид, перероблене і доп.  Луцьк, ПП. Іванюк В. П. 2017. 194 c.
 5. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі : 4-е вид., доп. та перероб. / Упорядники С.П.Бахомент, Н.В. Борбич, А.П. Хомярчук. Луцьк, 2018. 300 с. (тираж – 300 прим.).
 6. Щоденник студента-практиканта з літньої педагогічної практики : 4-е вид., стер. / Уклад.С. П. Бахомент, Н. В. Борбич. Луцьк, 2018. 48 с. (тираж – 300 прим.).

 

12

 1. Борбич Н. В. Марчук С. С. Здорова дитина у родинній педагогіці К.Д. Ушинського як необхідна умова формування успішної особистості. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред. кол.: Слободинська Т.С. (гол. ред.) та інші]. Вінниця : Вінницька міська друкарня. 2017.  Випуск 4 (24).  С. 110–
 2. Борбич Н.В. Характеристика структури процесу формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів. Virtus:ScientificJournal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba.  April.  №3. 2017. р. 76–
 3. Європейський досвід фізичного виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського / П. М. Бойчук, Н. В. Борбич, С. С. Марчук // Virtus : ScientificJournal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. October.  №17, 2017.  р. 90–94.
 4. Борбич Н. В.Ярощук Н. П. Фoрмyвання професійної компетентності майбyтньoгo викладача як педагогічна прoблема. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2017 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2017. С. 35–
 5. Борбич Н. В. Зміст та складові структури соціальної компетентності студентської молоді. Internationalscientificprofessionalperiodicaljournal«TheUnityofScience»June, 2017 / publishingofficeBeranovy, 130, CzechRepublic. Prague, 2017. p. 15–17.
 6. Борбич Н. В. Костянтин Ушинський – великий українець і великий педагог. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді : збірник матеріалів Других педагогічних читань учасників педагогічного гуртка «Дидаскал» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського (27 лютого 2018 року, місто Луцьк, Луцький педагогічний коледж) / уклад. кер. пед. гуртка С.С. Марчук. Луцьк : Волинополіграф, 2018. С. 19–24
 7. Борбич Н. В., Мартинюк В. С. Формування здоров’язбережувальної компетенції у молодших школярів (із досвіду роботи вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 м. Луцька Степанової Ольги Володимирівни). Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня 2018 року, м. Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2018. С. 70–
 8. Борбич Н. В. Специфіка вчительської професії. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 11 грудня 2018 р.). Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 13–
 9. Борбич Н. В., Бойчук П. М. Виховні можливості батьківського авторитету. Молодий вчений : науковий журнал. Херсон, 2018. №12.1 (64.1) грудень. С. 17–
 10. Борбич Н. В., Бойчук П. М. Сертифікація педагогічних працівників. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 22 лютого 2019 р.). Луцьк : Волиньполіграф, 2019. С. 9–
 11. Борбич Н.В. Вимірювання глобальних компетентностей школярів у сучасному світі. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім.А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу; 28 листопада 2019 р., м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський.  Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 66–
 12. Бойчук П. М., Борбич Н. В. Перші факультети в коледжі – ознака університетських освітніх традицій. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 12 грудня 2019р.). Луцьк : Волиньполіграф, 2019. С. 13–
 13. Борбич Н. В. Психологічні чинники і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності. Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наукових читань, присвячених 115-й річниці від дня народження Ярослава Цурковського– відомого українського вченого-психолога, громадського діяча (20 лютого 2020 р., м. Львів). Львів, 2020. С 43–
 14. Бойчук П.М., Борбич Н.В. Положення К.Д. Ушинського в контексті професійної педагогічної підготовки. Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського (27 лютого 2020 року, місто Луцьк, Луцький педагогічний коледж) / уклад. С.С. Марчука. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. С. 15–
 15. Бойчук П.М., Борбич Н.В. Луцький педагогічний коледж на ринку освітніх послуг: здобутки та перспективи. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (26 березня 2020 року) Луцький національний технічний університет. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. 2020. С. 137–
 16. Борбич Н.В. Булінг як вид агресивної поведінки. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Луцьк, 4 квітня 2020 р.). Луцьк : Волиньполіграф, 2020. С. 251–
 17. Борбич Н., Мартинюк В., Мартинюк Л. Науковий аналіз понять «родинне виховання» та «сімейне виховання». Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 45–
 18. Борбич Н.В. Нові форми організації дистанційного освітнього процесу в сучасних умовах. Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи: матеріали форуму інновацій (05 червня 2020 р., м. Луцьк) / укладачі: Н.А. Поліщук, В.В. Каменська. Луцьк: Волинський ІППО, 2020. С. 16–20.
 19. Борбич Н.В., Мартинюк Л.В. Василь Сухомлинський про професійну культуру вчителя. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». Луцьк. 2020. С. 18–
 20. Борбич Н.В., Денисенко Н.Г., Марчук С.С. Досвід Фінляндії в системі підготовки професійно мобільного вчителя фізичної культури. The 1st Internationalscientificandpracticalconference «Europeanscientificdiscussions» (November 28-30, 2020) PoteredellaragioneEditore, Rome, Italy. 2020. P. 310–
 21. Борбич Н. В. Виховні можливості українських традицій, звичаїв, обрядів в естетичному  розвитку особистості. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів ІХ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц.  (Луцьк, 23.12.2020 р.). Луцьк, 2020. С. 34–
 22. Борбич Н. В. Нетрадиційні технології навчання у вищих педагогічних закладах освіти. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів Х Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 27.02.2021 р.). Луцьк, 2021. С. 11–13.
 23. Борбич Н.В., Бойчук П.М. Активне навчання як умова розвитку критичного мислення та професійного світогляду у здобувачів вищої освіти. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), February 12, 2021. Pisa, ItalianRepublic: NGO European Scientific Platform. Р 110-112.
 24. Борбич Н.В. Науково-дослідна робота студентів як засіб формування конкурентоспроможного фахівця на ринку освітніх послуг. Особистість в екстремальних умовах : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 травня 2021 р., м. Львів). Львів, 2021. С. 74-77.

 

19

Член робочої групи з питань розробки інструментарію та методики вивчення практичного досвіду вчителів початкових класів під час їх сертифікації (наказ Державної служби якості освіти від 11 грудня 2018 року № 01-11/45)

Член Волинської обласної громадської організації ОМЕП

Членкиня ОГ Educators and scholars international foundation  (2021-2022).