Практична підготовка студентів коледжу

Важливою складовою фахової підготовки студентів коледжу є практика. Сьогодні вона ґрунтується на запровадженні елементів дуальної форми здобуття освіти, посиленні ролі роботодавців у професійному становленні майбутніх педагогів, оптимальному поєднанні теоретичного навчання студентів з практичним досвідом роботи в освітніх установах різних типів і форм власності. Саме тому Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради активно співпрацює із закладами загальної середньої та дошкільної освіти, приватними школами, громадськими організаціями, дитячими закладами оздоровлення і відпочинку Волинської області. Предметом Договорів про співпрацю з територіальними громадами, базами практики є спільна діяльність у таких напрямках:

  • організація практичної підготовки;
  • надання освітніх послуг здобувачам вищої/фахової передвищої освіти із використанням елементів дуальної освіти;
  • проведення науково-методичних, профорієнтаційних, просвітницьких, виховних, спортивних, мистецьких заходів;
  • сприяння професійному розвитку науково-педагогічних/педагогічних працівників коледжу;
  • обмін досвідом щодо здійснення інформаційного, науково-методичного супроводу освітнього процесу; рецензування науково-методичних праць;
  • надання можливостей для проведення науково-дослідницької роботи студентів;
  • залучення працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти, приватних шкіл, закладів оздоровлення і відпочинку, спортивних установ в якості роботодавців, експертів (стейкхолдерів) до процесу періодичного перегляду освітньо-професійних програм, оцінювання й відбору освітніх компонентів та запровадження нових курсів для підготовки якісних фахівців освітньої галузі;
  • сприяння працевлаштуванню випускників коледжу, задоволенню потреб базових освітніх, спортивних, оздоровчих закладів у формуванні персоналу;
  • створення умов для забезпечення професійної мобільності науково-педагогічних/педагогічних працівників, запрошення педагогів-практиків до викладання фахових дисциплін для студентів;
  • реалізація спільних проєктів щодо навчання у коледжі випускників закладів загальної середньої освіти територіальних громад за кошти ТГ.

Договори про проведення практики, укладені з керівниками базових установ, дозволяють оптимально використовувати у підготовці майбутніх фахівців навчально-методичні, інформаційні, кадрові ресурси закладів загальної середньої та дошкільної освіти, приватних шкіл, закладів оздоровлення і відпочинку, спортивних установ.

У коледжі налагоджена чітка система організації всіх видів практики, яка сприяє планомірній адаптації здобувачів вищої освіти до професійної діяльності.

Виховна практика дозволяє майбутнім учителям початкових класів, музичного мистецтва, фізичної культури отримати перший досвід педагогічної комунікації, навчитись організовувати освітнє середовище, здійснювати наскрізне виховання учнів на уроках. Студенти, які здобувають освіту за спеціальністю Фізична культура і спорт, проходять пропедевтичну практику у закладах загальної середньої освіти та спортивних школах: ознайомлюються із специфікою навчально-тренувального процесу дітей різного віку і статі, вчаться дозувати фізичне навантаження на різних етапах підготовки спортсменів, раціонально використовувати обладнання.

Пробна педагогічна практика спрямована на апробацію професійних компетентностей студентів: моделювання навчальних занять в умовах закладів загальної середньої та дошкільної освіти, застосування сучасного методичного інструментарію у роботі з дітьми дошкільного віку та учнями, організація освітнього процесу на інтегровано-предметній основі, аналіз результативності використання форм освітньої діяльності.

Під час літньої практики студенти виконують функції вихователів, педагогів-організаторів, вожатих, керівників гуртків і секцій, музичних керівників, рятувальників, інструкторів з фізкультури та спорту у закладах оздоровлення і відпочинку різного типу.

Майбутні вчителі початкової ланки у процесі проходження практики «Перші дні дитини у школі» ознайомлюються із особливостями адаптації учнів шестирічного віку до шкільного життя. Студенти спостерігають за специфікою проведення ранкових зустрічей, уроків з першокласниками, облаштування осередків освітнього простору Нової української школи.

Переддипломна практика – завершальний етап професійної підготовки студентів коледжу. Вона передбачає комплексний моніторинг рівня сформованості фахових компетентностей у студентів випускних курсів, дозволяє окреслити перспективи їх працевлаштування.

Для ефективної підготовки студентів до різних видів практики викладачами коледжу розроблено локально-нормативну, планувальну та звітно-облікову документацію, створено відповідну навчально-методичну базу. Кабінети фахових методик оснащені каталогізованими дидактичними матеріалами для проведення навчальних занять, фізкультхвилинок та виховних заходів у початковій школі; різними видами театрів та комплексом дидактичних ігор для дітей дошкільного віку; системою відео-уроків з використанням Smart-дошки; упорядкованими електронними засобами навчального призначення, аудіо- та відеозаписами для уроків фізичної культури, музичного мистецтва.

У коледжі постійно проводяться науково-методичні заходи, спрямовані на адаптацію змісту практичної підготовки студентів до роботи в умовах Нової української школи, творчі звіти-презентації діяльності літніх оздоровчих таборів перед розподілом студентів на літню практику, інструктивні наради та конференції за підсумками переддипломної практики, на які запрошуються педагогічні працівники базових закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Практична підготовка студентів коледжу здійснюється з урахуванням сучасних освітніх реформ, сприяє конкурентоспроможності, затребуваності молодих спеціалістів на ринку освітніх послуг.