Період2017 – 2021

 

Боярчук Світлана Іванівна – 1, 4, 12, 19

 

1

 1. Боярчук С.Інтегроване навчання як засіб оптимізації освітньо-виховного процесу в сучасному дошкільному закладі. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. № 2 (5). С. 71-76.
 2. 2.Бубін А.О., Боярчук С.І. Медіаосвіта як важливий чинник професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал.  Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. № 2 (9).  С. 45–52.
 3. 3. Боярчук С.І., Бубін А.О. Педагогічна практика як важлива складова формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: збірник наук. пр. Серія : Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 71. Київ, 2019. С.152-156.
 4. 4. Бубін А.О., Боярчук С.І., Циплюк А.М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання: організаційно-педагогічні аспекти. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. Вип. 78. Т. 1. С. 35–39.

5.Циплюк А. М., Бубін А. О., Боярчук С. І. Процесуально-діяльнісний компонент готовності майбутніх вихователів. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Київ : Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 4. С. 190-197. URL : 

http://tester.journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogy/homepage

 

 

4

1.Державна атестація з фахових методик. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів cпеціальності «Дошкільна освіта» ступеня «бакалавр»: навчально-методичний посібник / уклад. Л.І. Боярчук, 3-тє вид, перероблене і доп. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. 127 c.

 1. Організація самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» / уклад. Боярчук С.І.  Луцьк :  Луцький педагогічний коледж , 2017. 152 с.
 1. Боярчук С. І. «Практикум з навчальної дисципліни «Дошкільна лінгводидактика»: навчально-методичний посібник. Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2019. 57 c.
 2. Атестація з фахових методик дошкільної освіти. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта / уклад. С. І. Боярчук, М. І. Замелюк, А. М. Циплюк. Луцьк: ПП. Іванюк В. П. 2019. 190 с.
 3. Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: від класики до інновації. Методичні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти: навчально-методичний посібник / уклад. Н. Іванова, С. Боярчук, А. Бубін, М. Замелюк, С.Міліщук, Д. Стасюк, А. Циплюк. Луцьк, 2020. 162 с.

 

12

 1. Боярчук С. І. Умови формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми педагогічної освіти  : європейський і національний вимір : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (31 травня – 1 червня 2018 року) / А. В. Лякішева (заг.ред.), П. М. Гусак, І. Б. Кузава та ін.. Луцьк : ФОП Покора І. О.,2018. Т.1 (А-М). С. 45-46.
 2. Боярчук С.І. Використання творів В. Сухомлинського як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Сучасний світ і незрячі: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк : ПП. Іванюк В.П., 2018. С. 16-18.
 3. Боярчук С. І. Професійна підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти у процесі позанавчальної діяльності. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Випуск 12. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 18-26.
 4. Боярчук С. І. Конструктивна діяльність як компонент STREAM-освіти дітей дошкільного віку.Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія,методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк:Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 53.
 5. Боярчук С. І. Формування професійної мобільності майбутніх вихователів. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (20 листопада 2020 р.) / упоряд., голов. ред. О. Ю. Ройко. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 252-253.
 6. Боярчук С. І. Проблема мовленнєвого розвитку дітей в контексті педагогічних ідей Ф. Фребеля.Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29-30 листопада 2020 року. Львів : Львівський науковий форум, 2020. С. 22-23.
 7. Бубін А. Боярчук С. Український дитячий садок Софії Русової та реалії сучасного довкілля: порівняльний аспект. Софія Русова – предтеча нової української школи : зб. Наук. Праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 лютого 2021 р. / за ред.. проф. І. В. Зайченка. Ріпки, 2021. С. 59-62.
 8. Боярчук С. І. До проблеми ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з творами народної пластики на заняттях з ліплення. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практично конференції (м. Київ, Україна, 30 квітня – 1 травня  2021 року). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. С 103-108.

 

19

 1. Член громадської організації Волинь-ОМЕП