Період2017 – 2021

 

Бубін Алла Олександрівна- 1, 4, 9, 12, 14, 19.

 

1

 1. Бубін А. О. Діяльність закладів суспільного дошкільного виховання на Волині (1946 – 1950 рр.): організаційно-методичний аспект. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. 2017. Випуск 150. С. 138-142.
 2. Бубін А.О., Боярчук С.І.  Медіаосвіта як важливий чинник професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. 2018. № 2. С. 45-52.
 3. Боярчук С.І., Бубін А.О. Педагогічна практика як важлива складова формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: збірник наук. праць. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. 2019. Вип. 71. С. 152-156.
 4. Бубін А.О., Боярчук С.І., Циплюк А.М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання: організаційно-педагогічні аспекти. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. 2020. Вип. 78. С. 35-39.

5.Zdanevych, L., Bielienka, H., Ponomarenko, T., Bubin, A., Tsypliuk, A. (2021). Training technologies as a means of increasing motivation for creative activity of future nursery teachers. Laplage Em Revista (International). Vol. 7, n. Extra E, Aug., 2021, p.254-261. https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-E1184p.254-261

 

4

 1. Державна атестація з педагогіки та психології. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів cпеціальності «Дошкільна освіта» ступеня «бакалавр»: навчально-методичний посібник / Уклад. Н.В. Борбич, Л. І. Боремчук, А. О. Бубін, С. О. Міліщук, Н. П. Ярощук.  3-тє вид, перероблене і доп. Луцьк, ПП. Іванюк В. П., 2017. 194 c.
 2. Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» (спеціальність 012 Дошкільна освіта, ступінь бакалавра) / уклад. А. О. Бубін. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 20 с.
 3. Комплекс методичного забезпечення самостійної роботи студентів навчальної дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» (спеціальність 012 Дошкільна освіта, ступінь бакалавра) / уклад. А. О. Бубін. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 70 с.
 4. Атестація з педагогіки дошкільної та психології (загальної та дитячої). Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня бакалавр: навчально-методичний посібник / Уклад. А.О. Бубін, С.О. Міліщук, Н.П. Ярощук. 4-тє вид, перероблене і доп. Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2019. 213 c.
 5. Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля : від класики до інновації. Методичні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти : навчально-методичний посібник / уклад. Н. Іванова, С.Боярчук, А. Бубін, М. Замелюк, С. Міліщук, Д. Стасюк, А. Циплюк. Луцьк, 2020. 162 с.

 

9

 1. Член науково-методичної комісії (підкомісії) за спеціальність 012 Дошкільна освіта сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН № 907 від 09.07.2020 року)

 

12

 1. Бубін А. О. Підготовка майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в навчально-виховному процесі дошкільного закладу. Збірник статей викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. Випуск 10. С. 47-
 2. Жіноча освіта в педагогічній спадщині К. Ушинського. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді : збірник матеріалів педагогічних читань учасників педагогічного гуртка «Дидаскал» (28 лютого 2017 року, Луцький педагогічний коледж) / упоряд. кер. пед. гуртка С. С. Марчук. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. С.  99-
 3. Бубін А. Мотиваційна готовність майбутніх вихователів до професійної діяльності в умовах педагогічної практики. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2017 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 60-
 4. Бубін А. Рідномовна концепція К. Ушинського: теоретичний аналіз. Збірник матеріалів другий педагогічних читань «Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді». Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. С. 24-
 5. Бубін А. Материнська школа Олени Пчілки. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 22 листопада 2018 р., Володимир-Волинський / упоряд., головн. ред. Б.С.Жулковськи1. Луцьк : Волинь поліграф, 2018. С. 434-
 6. Бубін А. К.Д. Ушинський про сімейне виховання.Збірник матеріалів третіх педагогічних читань «Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді» з нагоди 195-річя від дня народження. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 18-
 7. Циплюк А., Бубін А. Особистісно-мотиваційний компонент готовності майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у закладі дошкільної освіти.Інтернаціоналізація освіти : шляхи вдосконалення та розвитку»: Матеріали І Міжнародна науково-практична конференція Луцький НТУ, Луцьк, 12-13 квітня 2019 року. Луцьк, 2019. С. 261-
 8. Бубін А. О. Фахова підготовка вихователів дошкільних інституцій на Волині у першій половині ХХ століття. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу; 28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 445-
 9. Бубін А.О. Педагогічна концепція Фрідріха Фребеля. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів». Рівне, 2019. С. 33-
 10. Бубін А.О. Професійна підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до виховання основ патріотизму у дітей дошкільного віку. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 55-
 11. Бубін А. Національне виховання дітей дошкільного віку у педагогічних поглядах Софії Русової. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (20 листопада 2020 р.) / упоряд., голов. ред. О. Ю. Ройко. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С.254-256.
 12. Бубін А. О. Проблема сімейного виховання в контексті педагогіки Василя Сухомлинського. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальні ідеї В.О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». Луцьк, 2020. С.21-
 13. Бубін А., Боярчук С. Український дитячий садок Софії Пусової та реаліх українського дошкілля: порівняльний аспект. Софія Русова – предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IVВсеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 лютого 2021 р. / за ред. проф. І.В. Зайченка. Ріпки. 2021. С.59-
 14. Циплюк А. М., Бубін А.О. Мотиваційний компонент готовності майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у закладі дошкільної освіти. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Вип.1. С. 87-96.

 

14

 1. Призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта: Киць Ганна «Формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами STREAM-освіти», диплом ІІІ ступеня, Бердянський державний педагогічний університет, 2021 (наказ МОН № 865 від 28.07.2021)

 

19

1.Член громадської організації Волинь-ОМЕП

2.Член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури» (сертифікат – до 31 грудня 2022 року)