Період2017 –  2021

 

 

Дмитренко Наталія Степанівна – 4,12

4.

 

  1. Дмитренко Н. С., Дацюк В. В., Гончарук О.М., Литвинюк Н. П., Подолюк С. М., Столярчук О. М., Шуст Л. М. Збірник тестових завдань з української мови / заг. ред. Л. М. Шуст. Луцьк, 2020. 74 с.
  2. Дмитренко Н. С., Гончарук О. М.Методика літературного читання в сучасному освітньому процесі : навч. посіб. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. 64 c.
  3. Дмитренко Н. С., Шуст Л. М. Пробна практика з української мови та літературного читання (методичні рекомендації студенту-практиканту): методичний посібник. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. 88 с.

 

12.

  1. Дмитренко Н. С. Здоров’язбережувальний аспект у процесі формування навичок виразного читання в початковій школі. Нова педагогічна думка. № 4 (96). Рівне, 2018. С. 107-111.
  2. Дмитренко Н. С., Дзямулич Н. І. Комунікативно-ситуативні вправи в системі розвитку діалогічного мовлення молодших школярів. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В. А. Глущенка. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 8. Частина ІІ. С. 124.
  3. Дмитренко Н. С., Дзямулич Н. І. Мариністичні мотиви та образи народних казок Закарпаття. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки. Бердянськ. 2019. Вип. ХІХ. С. 67 – 75.
  4. Дмитренко Н., Гончарук О. Прийоми формування первинного уявлення про рід іменників у здобувачів початкової освіти. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 жовтня 2020 року. Луцьк : ФОП Іванюк В.П. 2020. С. 99-102.
  5. Дмитренко Н., Бляшевська А., Федорець М. Проєктна діяльність у системі формування рідномовної та іншомовної компетентностей майбутніх фахівців освіти. Інноватика у вихованні : збірник наукових праць. Випуск 13. Рівне: РДГУ, 2021. С. 116-127.
  6. Дмитренко Н. Перша сходинка до успіху: книга як засіб розвитку критичного мислення молодших школярів. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Луцьк, 27 лютого 2021 року). Луцьк : Волиньполіграф, 2021.
  7. Гусак Л.С., Дмитренко Н.С., Найт Н.Ф. Субстантивація як одна з рушійних сил поповнення лексичного словника української мови. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року. Луцький національний технічний університет. Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького ЛНТУ, 2021. С. 168-170.