Період2017 – 2021

 

Ковальчук Ірина Леонідівна – 1, 9, 12, 19

 

1

 1. Ковальчук І.Л. Освітній туризм як різновид неформальної освіти: сутність та основні завдання. Нова педагогічна думка. Рівно, 2018. №2 (94). С. 147-150.
 2. Фарина А., Ковальчук І., Єрко Г., Казмірчук О., Галан О., Курчаба О. Педагогічний коучинг як засіб інтенсифікації освітнього процесу в Україні. European humanities studies: state and society. 2019, 3 (I). P. 64–86.
 3. Ковальчук І.Л., Боремчук Л.І., Оксенчук Т.В. Права людини в освітньому процесі: ключові положення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць /М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 80. Том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 134-138.
 4. Borbych N., Starkhova L., Denisenko N., Pustovalov S., Marchuk S., Kovalchuk I. Assessment of the effectiveness of correspondence teacher education. Laplage em Revista (International), vol. 7, n. Extra B, May – Aug. 2021, p. 511-520. ISSN: 2446-6220 (Scopus)

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/962/886

 1. Ковальчук І.Л., Марчук С.С., Чемерис І.В. Формування громадянської компетентності у майбутніх вчителів початкових класів засобами сучасної правової культури. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Випуск 2 (49). С. 57-61.
 2. Марчук С.С., Ковальчук І.Л., Чемерис І.В. Г. Сковорода про зміцнення тілесного та духовного здоров’я людини (за матеріалами листів до М. Ковалинського). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. № 41. С.227-233.

 

9

Член сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН №596 від 05.05.2020)

 

12

 1. Ковальчук І.Л. Філософські аспекти майндфулнес-практики та можливості її використання в освітньому процесі. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : Матеріали доповідей (тез, статей) учасників ІХ науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк : Волиньполіграф, 2019. C. 60-64.
 2. Ковальчук І., Чемерис І.В. Програма SEEL в освітньому процесі. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу; 28 листопада 2019 р., м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулинський. Луцьк : Вежа-друк. 2019. С. 76-79.
 3. Ковальчук І.Л. Наукові здобутки В.І. Шинкарука та їх значення для розвитку української філософської думки. Українське державотворення: проблеми і сучасність : Зб. наук. праць. Вип. XVІ. / Ред. кол. : Г.В. Бондаренко, О.Й. Дем’янюк [та ін.]. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. С. 66-77.
 4. Ковальчук І.Л. Свобода самовираження Амадео Модільяні. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 113-115.
 5. Ковальчук І.Л Місце і роль науки в житті сучасного суспільства: сцієнтизм та антисцієнтизм. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: ЛПК, 2020. С. 55-59.
 6. Ковальчук І. Проблемне поле філософської антропології. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів X Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Луцьк, 27 лютого 2021 року). Луцьк: Волиньполіграф, 2021. С. 29-31.
 7. Марчук С.С., Ковальчук І.Л., Чемерис І.В. Світоглядна освітня традиція Лесі Українки крізь призму родинного виховання сім’ї Косачів. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 5-6 лютого 2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. С. 18-21.
 8. Ковальчук І. Л. Упровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти як вимога часу. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 трав. 2021 р.) / упоряд.: О. І. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2021. С. 31-35.
 9. Ковальчук І.Л. «Філософія для дітей» як педагогічна стратегія – вимога часу. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП «Росток А. В.Т.». 2021. С. 418-421.
 10. Ковальчук І. Л. Антропологічна криза в умовах інформаційного суспільства. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 2. С. 80-86.

 

 

19

Центр гендерної освіти (наказ №71 директора Луцького педагогічного коледжу від 17.09.2012)

Член ГО «Docudays UA» з 2013 року