Період2017 – 2021

 

Корінчук Наталія Юріївна – 1,12,14,19

 

1

1.Корінчук Н.Ю. Використання інноваційних та комп’ютерних технологій при проведенні інтегрованих занять з математики та вищої математики. Науковий журнал ЛНТУ “Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Збірник № 33, 2018р. С.90-94.

 

2.Корінчук Н.Ю. Роль оптимальних та  прикладних задач з математики у формуванні професійної компетентності молодшого спеціаліста.

Науковий журнал ЛНТУ “Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Збірник № 34, 2019р. С.52-57.

 

3.Корінчук Н.Ю. Особливості формування професійних та життєвих  компетентностей студентів на основі позанавчальної роботи з математики.// «Нова педагогічна думка». – Рівне, 2019. –Вип.N 1(97). – С.107-110.

 

 1. Корінчук Н.Ю.Моделювання в математиці під час розв’язування прикладних та практичних задач.

Збірник наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Кропивницький. 2019р. Вип.177, С.188-191. 

 (Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.) та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar).

 1. 5. Корінчук Н.Ю.  Формування дослідницьких та пізнавальних умінь студентів через використання комп’ютерних засобів на заняттях математики. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий журнал ЛНТУ. 2019р. Збірник № 36. С.35-40.
 2. Нарихнюк Н.Ю., Корінчук Н.Ю., Лейбик Л.І. Аналітичні та графічні прийоми розв’язування завдань з параметрами при підготовці до ЗНО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах:  зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 76.С.66-71.

 

 1. Корінчук Н.Ю., Нарихнюк Н. Ю., Бойчук М. Ф., Корінчук В.В.  Інформаційно-комп’ютерний аспект розвитку математичних та професійних компетентностей студентів в умовах дистанційного навчання. Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: зб. наук. пр. /[редкол.: відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.Д. Рудь]. Луцьк: ЛНТУ, 2021. Вип.43.С.47-52.

 

12.

 1. Стаття : «Інтегровані зв’язки при використанні проектної методики». Національна академія наук України. Науково-навчальний центр прикладної інформатики.Київ. Інститут Інноваційної освіти. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2017 р. –  2017. ‒ № 567. – С. 162‒166.
 2. Стаття : «Організація виховної роботи першокурсників училищ та коледжів». Науково – методичний журнал : «Класному керівнику, усе для роботи» – 2017. ‒ № 8(104). – С. 36‒39.
 3. Стаття: “Розвиток професійних та практичних умінь студентів в умовах інтеграції математики з іншими науками.”// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 квітня 2018 року. Київ. “Інститут інноваційної освіти”.-С.186-191.
 4. Стаття : «Професійне спрямування викладання математики з урахуванням регіонального компоненту». Національна академія наук України. Науково-навчальний центр прикладної інформатики. Інститут Інноваційної освіти. Наука, технології, інновації : світові тенденції та регіональний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 28-29 вересня 2018р. ‒ № 567. – С. 159‒163.
 5. Стаття: “Формування професійних компетентностей. Реалізація наскрізних ліній через розв’язування прикладних задач із математики”. //Журнал “Профтехосвіта”.№9(117), вересень 2018.-С.11-17.
 6. Стаття : “Математичне моделювання як метод розв’язування геометричних задач”. //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Моделювання в освітньому процесі». (25-28 лютого 2019 року).- Луцьк:Східноєвропейський національний університет ім. Лесі українки, 2019. – С.47-52.
 7. Стаття: “Моделювання в математиці під час розв’язування прикладних та практичних задач”: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка. (Кропивницький23 квітня 2019 року.). Кропивницький, 2019. 
 8. Стаття. “Використання освітніх платформ та інформаційних технологій при викладанні математики під час дистанційного навчання“.Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології». Національна академія наук України. Науково-навчальний центр прикладної інформатики. Інститут Інноваційної освіти. (Миколаїв, 06-07 листопада 2020р.С.30-34.

 

14.

 

Робота у складі організаційного комітету І і ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для    студентів ЗВО І-ІІ р.а. Волині    (2008-2018 роки).

Голова журі І і  ІІ етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади з математики ЗФПО Волинської області (2008-2018 роки).

 

19.

Голова обласного методичного об’єднання викладачів математики і фізики ЗФПО Волинської області.