Період: 2017 – 2021

 

ПІБ: Кузьмінська Юлія Олександрівна – 4, 10, 12

 

4.

 1. Методична розробка / Кузьмінська Ю.О. «Wedon’twanttogrowup» (збірник сценаріів), 2017, 44 с.
 2. Методична розробка / Кузьмінська Ю.О «Розмовляємо англ. із задоволенням», 2017, 52 с.
 3. Методична розробка / Кузьмінська Ю.О «Навчання говорінню учнів молодшої школи засобами категорій», 2021, 28 с.

 

10.

Участь у півфіналі конкурсу Fulbright ТЕА  semi-finalist програми педагогічної майстерності та досягнень вчителів шкіл Fulbright ТЕА, яка є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, травень 2019

Складання міжнародного іспиту TOEFL (03 травня 2019, м.Київ)

ID 28164

 

12.

 1. Кузьмінська Ю.О Особливості іншомовної підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти.// Гуманітарний корпус:[збірник наукових статей] Випуск 9.   Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 281         
 2. JuliaKuzminskaPecularitiesofforeinlanguageteachinginpedagogicaleducationalinstitutionsofUkraine//Osobowosc, spoleccznstwo, polityka: Mater. VIMiedz. Konf. Nauk.-Prak. / Podred/ J. Kota. ̶ Czesc 1. ̶  Lublin: WSEI, 2017. ̶  223 s. 
 3. Кузьмінська Ю.О Selfafficacyinpedagogicalscience Гуманітарний корпус:[збірник наукових статей] Випуск 5.  Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С 164-166   
 4. Кузьмінська Ю.О Мовна освіта як педагогічна проблема.// Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф.  Київ:СПД-Ф0 Пшонківський О.В.2017. 272 с. 
 5. Кузьмінська Ю.О Формування академічної культури магістрів педагогічної освіти в умовах іншомовної підготовки// Наукова спадщина академіка Івана Зазюна у вимірах сучасності і майбутнього: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2017.  С. 34
 6. Кузьмінська Ю.О Особливості іншомовної підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти вищих навчальних закладів Польщі // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ міжнар. конгр.  Одеса, 2017.  
 7. Кузьмінська Ю.О Особливості іншомовної підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти у вищих навчальних закладах Чехії // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф..  Луцьк, 2017.  
 8. Кузьмінська Ю.О. Сучасні тенденції іншомовної підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти: Європейський досвід //Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства програма вебінару до Міжнар. дня рідн. мови.   Київ, 2017.   С. 24
 9. Кузьмінська Ю.О. Можливості сучасного європейського університету у рамках мобільності та міжнародної співпраці Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали наук.-практ. конф. .   Луцьк, 2017.   278 с.
 10. Кузьмінська Ю.О. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання у процесі іншомовної підготовки студентів ВНЗ України // Тези доповідей VI Міжнародної наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві. ̶ Луцьк, 2017. 236 с.
 11. Кузьмінська Ю.О Selfafficacyas a notionanditstypes Інноваційний розвиток вищої освіти:Глобальний та національний виміри змін: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції . Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. С.140-143.
 12. Кузьмінська Ю.О. Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні// Педагогічний часопис Волині, 2017. №2(4). С. 16-22
 13. Кузьмінська Ю.О Ґенеза та сутність феномена «дослідницька самоефективність у психолого-педагогічних дослідженнях Гуманітарний корпус:[збірник наукових статей] Випуск 2.  Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 5-10.