Період2017 – 2021

 

Курчаба Олександр Євгенійович – 1, 12, 19

 

1

 1. Бортнюк Т. Ю., Курчаба О. Є. Екологічна регламентація енергетики України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Вип. 1. С. 251–255. URL: http://www.easterneurope-emb.in.ua/12-2018-ukr.
 2. Казмірчук О. А., Курчаба О. Є. Національно-патріотичне виховання студентів крізь викладання суспільних дисциплін: теорія і практика. Педагогічний часопис Волині. № 2. С. 31–37.
 3. Фарина А., Ковальчук І., Єрко Г., Казмірчук О., Галан О., Курчаба О. Педагогічний коучинг як засіб інтенсифікації освітнього процесу в Україні. European humanities studies: state and society (нострифікація в Scopus). 3 (I). P. 64–86.
 4. Єрко Г., Курчаба О., Луцюк Ю., Філюк О. Особливості використання інтерактивної платформи Mozaik в освітньому процесі суспільствознавчих дисциплін. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Том 2 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2021. С. 249–257.
 5. Казмірчук О., Курчаба О., Єрко Г. Націєтворчий потенціал історичної пам’яті: корифеї у суспільній свідомості українців. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Одеса: ВД «Гельветика», 2021. Число 24. С. 99–103.

 

4

Основи цивільного захисту: курс лекцій / упоряд. О. Є. Курчаба. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. 124 с.

 

12

 1. Галан О., Курчаба О. Коучинг в організації самостійної діяльності студентів. Матеріали ІІ Міжнародної науково практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 79–82.
 2. Гарбарук А., Курчаба О. Вхід жінкам дозволений: до питання «жінка й наука в українському вимірі». Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць ІV міжвузівського науково-практичного семінару (05 квітня 2017 року, Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк) / за наук. ред.: д-р філос. наук, проф. В. В. Гусаченко, канд. філос. наук, доц. Н. М. Дашенкової / Упорядниці: Г. Єрко, Т. Жалко, І. Чемерис. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 49 –52.
 3. Гарбарук А., Курчаба О. «Просвіта» на початку 1920-х. рр.: ковельський контекст. Українське державотворення: проблеми і сучасністьзб. наук. праць / ред. кол. Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк та ін. Випуск XІІІ Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 117–121.
 4. Галан О., Курчаба О. Дебатування в релігієзнавстві. Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІI науково-практичної конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі» (14 грудня 2017 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Гарбарук. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 49–52.
 5. Єрко Г., Курчаба О. Проблеми булінгу в освітньому просторі: ґендерна складова. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної конференції (22 листопада 2018 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 49–52.
 6. Гарбарук А., Курчаба О. Образ героїв Крут у баченні студентів Луцького педагогічного коледжу. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали ІV Міжнар. наук.-практич. конф. (26–27 квіт. 2018 р., Луцьк). Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 10–12.
 7. Луцюк Ю., Курчаба О. «Декларація прав жінки» – перший маніфест фемінізму. Ґендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць V міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледжнаук. ред.: В. В. Гусаченко, О. Н. Демянчук ; упоряд. Г. І. Єрко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 47–51.
 8. Галан О. М., Курчаба О. Є. Янка Всеволодівна – фундаторка жіночого освітнього осередку Київської Русі. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледж; наук. ред.: В. В. Гусаченка, Л. М. Деркач; упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 17–20.
 9. Галан О., Курчаба О. Формування транскультурної компетентності у студентів. Методологічні та методичні проблеми викладання соціальноекономічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників IX науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 21–23.
 10. Фарина А., Курчаба О. Педагогічна комунікація в стилі коучинг як двостороння освітня взаємодія. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті інформаційного поступу: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 23–24 трав. 2019 року) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 119–121.
 11. Фарина А., Курчаба О., Галан О. «Усна історія» у викладанні суспільних дисциплін. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості» (Литва, м. Каунас, 21.02.2020 р.). Каунас, 2020. С. 44–48.
 12. Курчаба О. Національно-патріотичне виховання як складник освітнього процесу з дисципліни «Захист України». Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 62–65.
 13. Казмірчук О. А., Курчаба О. Є. Особливості використання інтегрованого підходу з предметів «Всесвітня історія» та «Захист України». Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників VІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 30 листопада 2020 р.) / упоряд.: Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н. В. Ляшук. Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2020. Вип. 8. С. 23–26.
 14. Галан О. М, Курчаба О. Є. Використання дебатів у викладанні суспільних дисциплін. Topical issues of modern science and education. Abstracts of XI International Scientific and Practica l Conference. Tallinn, Estonia 2021. C. 122–125.
 15. Курчаба О. Включення ґендерного компоненту при вивченні дисципліни «Захист України». Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 85–88. URL: http://surl.li/uebo.

 

19

Голова обласного методичного об’єднання викладачів безпеки життєдіяльності й охорони праці закладів передфахової вищої освіти.