Період2017 – 2021

 

Луцюк Юлія Анатоліївна – 1, 12

 

1

 1. Єрко Г., Луцюк Ю. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи при вивченні дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство». Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. № 2 (9). С. 68–74.
 2. Єрко Г. І., Луцюк Ю. А. Дидактичні особливості впровадження бінарних уроків із предмета «Я у світі» в початковій школі: практичний аспект. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 5. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018. 178 с. С. 36–40.
 3. Єрко Г. І., Казмірчук О. А., Луцюк Ю. А. Технологія «відкритий простір» і Василь Сухомлинський в контексті Нової української школи:точки перетину. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63. Т. 1. 162 с. С. 36-40.
 4. Фарина А., Луцюк Ю. Гуманітарна науково-дослідна робота студентів педагогічного закладу вищої освіти. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П.,2020. № 1 (16). С. 100–107.
 5. Єрко Г., Курчаба О., Луцюк Ю., Філюк О. Особливості використання інтерактивної  платформи Mozaik в освітньому процесі суспільствознавчих дисциплін. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Том 2 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2021. С. 249–257.

 

4

 1. Луцюк Ю. Історія світових цивілізацій. Робочий зошит для перевірки знань студентів. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. 32 с.

 

12

 1. Луцюк Ю. Краєзнавство як дієвий засіб громадянського та естетичного виховання студентської молоді. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Випуск 10. Луцьк: ЛПК, 2017. С. 103–106.
 2. Луцюк Ю.  Соціально-правовий статус жінки Стародавнього Єгипту. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць ІV міжвузівського науково-практичного семінару (05 квітня 2017 року, Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк) / за наук. ред.: д-р філос. наук, проф. В. В. Гусаченко, канд. філос. наук, доц. Н. М. Дашенкової / Упорядниці: Г. Єрко, Т. Жалко, І. Чемерис. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 76–81.
 3. Луцюк Ю. Виховання толерантності сучасного студентства. Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІI науково-практичної конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі» (14 грудня 2017 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Гарбарук. Луцьк, 2018. С. 92–97.
 4. Луцюк Ю., Галан О. Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної конференції (22 листопада 2018 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 43–46.
 5. Луцюк Ю. Феномен відьмацтва в Україні та Європі. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледж; наук. ред.: В. В. Гусаченка, Л. М. Деркач; упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 51–54.
 6. Луцюк Ю., Бортнюк Т. Нестандартний урок як один із засобів розвитку пізнавальної активності молодших школярів. Методологічні та методичні проблеми викладання соціальноекономічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників IX науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 17–20.
 7. Бортнюк Т., Луцюк Ю. Фріда Кало: трагізм життя на межі з геніальністю. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, ЛПК, 30 берез. 2020 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 5–10.
 8. Луцюк Ю. Дистанційне навчання: переваги та недоліки. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 65–69.
 9. Бортнюк Т., Луцюк Ю. Застосування проєктних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Луцьк, 27 лютого 2021 року). Луцьк: Волиньполіграф, 2021. С. 20–22.
 10. Луцюк Ю. Жінка та епоха: гендерно-історіографічний аналіз. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 96–100. URL: http://surl.li/uebo.
 11. Луцюк А. М., Луцюк Ю. А. Василь Сухомлинський про сутність педагогічної майстерності. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Випуск 2. С. 74–78.