Період: 2017-2021

 

Мартинюк Олександр Семенович-1, 7, 12, 15, 20

 

1

 1. Oleksandr O. Martyniuk, Oleksandr S. Martyniuk, Ivan O. Muzykа. Formationofinformationalanddigitalcompetenceofsecondaryschoolstudentsinlaboratoryworkinphysics / CTE 2020: 8th WorkshoponCloud Technologies inEducation, December 18, 2020, – p. 366-383. (Skopus). http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper20.pdf

2.Boris G. Kreminsky, Oleksandr S.Martyniuk,OleksandrO.Martyniuk.  Results of the International Student Olympiads in Physics as a Reflection of the Demand for Physical and Mathematical Education in CountriesAdvancesinSocialScience, EducationandHumanitiesResearch / 3rd InternationalSeminaronEducationResearchandSocialScience (ISERSS 2020) Part 516. AtlantisPress, 2021. – p. 220-224. (Web of Science)https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.042

 1. Мартинюк О.О., Мартинюк О.С. Модернізація демонстраційного фізичного експерименту як засіб формування цифрової компетентності учнів та студентів. Наукові записки / ред. кол. : В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Вип. 191. Серія  „Педагогічні науки”.  Кропивницький : РВВ ЦДПУ  ім. В. Винниченка, 2020.  С. 239-242. (IndexCopernicus, GoogleScholarandothers).
 2. Мартинюк О.С. Технології проектування та особливості використання апаратно-програмного комплексу навчального призначення // Наукові записки. Вип. 177. Частина 1. Серія  „Педагогічні науки”.  Кропивницький : РВВ ЦДПУ  ім. В. Винниченка, 2019.  С. 237-242. (IndexCopernicus, GoogleScholar).
 3. Мартинюк О.С. Тривимірне прототипування як складник STEM-технологій у конструктивно-технічній і науково-дослідній роботі студентів та учнів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Випуск 25: Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти.   С. 61-64. (GoogleScholar, IndexCopernicus (ICV 2018: 82,33) та CEJSH).
 4. Мартинюк О.С. Навчально-методичний лабораторний комплекс для комп’ютерно-орієнтованого фізичного експерименту // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю.  С. 136-139. (IndexCopernicus, GoogleScholar).

 

7

Член спеціалізованої вченої ради:

 1. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Д 23.053.04  (Наказ МОН від 07.10.2016 №1222).
 2. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій.

13.00.02  теорія та методика навчання (фізика) „Розвиток пізнавальної діяльності студентів з квантової фізики комп’ютерно-орієнтованими засобами навчання”, Шульга Сергій Володимирович, 2020

13.00.02  теорія та методика навчання (фізика), „Формування експериментаторської складової фахової компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук в освітньому процесі  з фізики” Демкова Віта Олександрівна, 2020.

13.00.02  теорія та методика навчання (фізика) „Діяльнісний підхід до формування в учнів експериментаторських умінь засобами мобільних та дистанційних технологій в навчанні фізики” Колесникова Оксана Анатоліївна, 2021

12

 1. Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізики в контексті розвитку Stem-освіти. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020 р.) / ред. кол. : В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Н.Л. Сосницька, М.І. Шут та ін. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С.399-404.
 2. Моделювання як метод наукового пізнання: критерії та умови ефективності використання. Моделювання в освітньому процесі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю від дня народження професора Калапуши Леоніда Романовича (5-7 червня 2020 року) / укладачі Н.А. Головіна, Г.П.Кобель, О.С. Мартинюк, Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 71-75.
 3. Конструктивно-технічна діяльність як ефективний засіб формування цифрової грамотності учнів. Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в STEM-орієнтованому навчальному середовищі: програма та реферативні матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 жовтня 2020 р.) . Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2020. С. 18.
 4. Інноваційні напрямки STEM-технологій у формуванні інформаційно-цифрової компетентності студентів та учнів / О. С. Мартинюк, О.О. Мартинюк // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів Х-ї Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції, присвяченій 125-річчю з Дня народження Нобелівського лауреата І.Є. Тамма, 25 травня-4 червня 2020 р. / Відпов. ред. М.І. Садовий. Кропивницький : РВВ ЦДПУ  ім. В. Винниченка, 2020.  С. 29-31.
 5. Особливості ефективного використання цифрових та мережевих технологій у процесі навчання фізики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука : пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. К., 2020. С. 154-158.

 

15

Член журі ХІV Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, 2011, 2014-2019 рр..

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, 2019 р.

ІІ місце Урин Дмитро, ІІI місце, Корецький Олександр, Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради.

Грабець Назар – 2 місце Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, 2021 р.

 

20

З 1995 року і дотепер на посаді керівника секції електроніки та приладобудування Волинської обласної Малої академії наук (педагогічне звання «керівник гуртка-методист»).