Завідувач кафедри фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

 Інформація про захист дисертації: назва, шифр, дата і місце захисту, посилання на автореферат

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту:  «Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі».

 – 2002 р., м. Львів (22 листопада 2002 року відбувся захист кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради К35.829.01 у Львівському державному інституті фізичної культури), спеціальність 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

– 2007 р. – присвоєно вчене звання доцент (кафедра здоров’я і фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки).

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

       Іщук О. А. «Формування здоров’язбережувальної компетенції студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання» – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)», 2015 р.

Освітні компоненти: 

Неолімпійський спорт. Професійний спорт

Теорія та методика дитячо-юнацького спорту. Загальна теорія підготовки спортсменів

Теорія та методика фізичного виховання

Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Теорія та методика тренерської діяльності в обраному виді спорту

Адаптивний спорт

Основи науково-дослідницької роботи у фізичній культурі і спорті

Загальна теорія підготовки спортсменів

Бадмінтон

Фізичне виховання

БАЗОВА ОСВІТА

 • 1990–1995 рр. – факультет фізичного виховання Волинського державного університету імені Лесі Українки (вчитель фізичної культури).

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

– 1995–1998 рр. – викладач кафедри фізичного виховання Волинського державного університету імені Лесі Українки

– 1998–2002 рр. – навчання в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

– 2002–2007 рр. – викладач кафедри здоров’я і фізичної культури Волинського державного університету Імені Лесі Українки.

– 2008–2016 рр. – доцент кафедри здоров’я і фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

– 2008–2011 рр. – навчання в докторантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

– З 2022 р. – завідувач кафедри фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

 1. Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх закладів: кол. моногр. /[Н. О. Бєлікова, Войнаровська Н. С., Войтович І. М., Гац Г. О., Захожий В. В., Козіброцький С. П., Кравчук Я. І., Митчик О. П., Цьось А. В.]; наук. редакт. і упорядник проф. А. В. Цьось. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 240 с.
 2. Захожа Н. Я., Митчик О. П., Пантік В. В. Легка атлетика у фізичному вихованні студентів: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 192 с. 
 3. О.П.Митчик, І.С.Кліш, М.С.Мороз. Методика формування валеологічної компетентності учнів старших класів у процесі фізичного виховання. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2022. № 4. С. 29-35.

 4.  Митчик О.П., Тарасюк В.Й., Мороз М.С. Фізичне виховання студентів в умовах обмеження рухової активності. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2023. № 1. С. 110-115.

 5. Кліш І., Митчик О., Мороз М. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до навчання основ методики та тренування в легкій атлетиці // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 94’2023 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. С. 76-80.

 6. Митчик О.П., Тарасюк В.Й., Чиж А.Г., Констанкевич В.П. Cпортивні ігри у фізичному вихованні студентів закладу вищої освіти. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2023. № 3. С. 9-14.

 7.  Митчик О. Особливості використання системи кросфіт у фізичному вихованні студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2023. (3(161). С. 114-117.

 8. Митчик О.П. особливості розвитку дитячо-юнацького спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2023. (7). С.132-134.

 9. Митчик О.П., Курчаба О.Є., Тарасюк В.Й., Кліш І.С. Місце та роль адаптивного спорту у сучасному українському суспільстві. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. Випуск 5 (178) 24. С. 117-121.


  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

  Кліш І., Митчик О., Мороз М. Легка атлетика з методикою навчання: навч.- метод. посібник. КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 2023р. 186с.

  УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
  1. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Легка атлетика в Україні Сьогодення і майбутнє» ЛНТУ, м. Луцьк. 15.11.2022 р.
  2. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення» 24-25.11. 2022. м. Кременець.
  3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект», присвяченої 100-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя, 21 квітня 2023 року).
  4. ХXХІ міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-2022, 17-20 травня 2023 р. м. Харків: НТУ «ХПІ».
  5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти» (м. Луцьк, 19 травня 2023 року).
  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 16-18 березня 2023 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди.
  6. IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізична культура і спорт у закладах освіти» (м. Луцьк, 29 лютого – 1 березня 2024 р.).
  7. Фітнес, харчування та активне довголіття: прогр. IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (28 березня 2024 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2024.
  8. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: Міжнародна науково-практична конференція, 10 квітня 2024 року, Луцький національний технічний університет.
  9. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Луцьк, 16 травня 2024 р.)
  10. IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізична культура і спорт у закладах освіти» (м. Луцьк, 29 лютого – 1 березня 2024 р.)
  11. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект», м. Запоріжжя, 19 квітня 2024 р.

  НАЯВНІСТЬ СЕРТИФІКАТІВ

  1. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», обсягом 60 годин (2 кредити ECTS), виданий 9.11.23 року Ідентифікаційний номер сертифікату f1bad53eda5b41e4bcada53b91f59f6d. Курс наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
  2. Курси підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні технології викладання освітніх компонентів у ЗО в умовах змішаного навчання з врахуванням інклюзії» у ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права» з 16.112023 по 15.12.2023 обсягом 180 годин (6 кредитів), № 24.

  ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  Член ГО МФНО

   

 

Наукова бібліометрія:

https://orcid.org/0000-0002-6775-6334 – Митчик Олександр Петрович

Електронна пошта: omytchyk@lpc.ukr.education, mytсhyk1973@ukr.net