Період2017 – 2021

 

Найт Надія Федорівна – 1, 3, 4, 12, 14

 

1.

 1. Денисенко Н., Бляшевська А., Бортнюк Т., Бахомент С., Найт Н., Тарадюк Д. Дуальний підхід у контексті запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society /EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo. Issue 2, 2018. (Poland-Ukraine). С. 180–196.
 2. Бляшевська А., Денисенко Н., Гайдар Т., Найт Н. Поліфонія трактування проблеми цінностей у наукових студіях. Нова педагогічна думка. 2018. № 2 (94). С. 71–75.
 3. Найт Н., Бляшевська А. Явища частиномовних переходів в англійській мові та їх види. Молодий вчений: спецвипуск Луцького педагогічного коледжу. №12.1 (64.1), грудень 2018 р. С. 13 – 17. (*відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” від 17.10.2012 № 1112 для здобуття наукового ступеня необхідна наявність публікацій у наукових фахових виданнях України та інших держав. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Науковий журнал “Молодий вчений” є тим самим виданням, яке включено до міжнародних наукометричних баз).
 4. Найт Н., Бляшевська А. Параметри частиномовного переходу дієслова в іменник в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73), березень, 2019. С. 57 – 60.
 5. Денисенко Н.Г., Марчук С.С., Найт Н.Ф. Компетентності із мобільним змістом у матрицях національних освітніх програм підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2020.С.150 – 154.
 6. Денисенко Н.Г., Марчук С.С., Найт Н.Ф., Табак Н.В. Компетентнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Освітній дискурс 20 (2), 2020.С.267 – 278.
 7. Денисенко Н.Г., Бортнюк Т.Ю., Найт Н.Ф., Стасюк Д.О. Інноваційна педагогіка Ф.Фребеля через онлайн-сервіс “Prezi”. Інноватика у вихованні, 2020.С.109 – 119.

Бортнюк Т., Бахомент С. Найт Н. Теоретичні основи формування моральних цінностей сучасної молоді в сім`ї. Інноватика у вихованні. Вип. 13. Рівне : РДГУ, 2021.С.112 – 123.

 

 1.  
 2. Бляшевська А.В., Найт Н.Ф. Англійська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2018. 150 с.

 

4.

 1. Бляшевська А.В., Найт Н.Ф. Вступний корективний курс англійської мови : навчально-методичний посібник. Луцьк: Вежа, 2017. 78 с.
 2. Денисенко Н.Г., Гузенко О.А., Найт Н.Ф., Романчук Т.П. Щоденник педагогічної практики студента заочної форми навчання (спеціальність 012 Дошкільна освіта). 2-ге видання, переоблене та доповнене. Луцьк: ПП Грицюк М.С., 2018. 110 с.
 3. Денисенко Н.Г., Гузенко О.А., Найт Н.Ф., Романчук Т.П. Щоденник педагогічної практики студента заочної форми навчання (спеціальність 013 Початкова освіта). 2-ге видання, переоблене та доповнене. Луцьк: ПП Грицюк М.С., 2018. 120 с.
 4. А. В. Бляшевська, Н. Ф. Найт., О. П. Брянцева. Лексичні ігри на уроках англійської мови у початковій школі : методичні рекомендації. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 52 с.
 5. Алла Бляшевська, Сільвія Кустош, Надія Найт, Інесса Філіппова. Ф.Фребель: мовленнєві ігри англійською і українською (практика впровадження в освітньому просторі дошкілля та початкової школи): метод. посібн. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. 62 с.

А. В. Бляшевська, Н. Ф. Найт, О. Я. Троцюк, С. Я. Васюхник. English Grammar in Exercises : навчально-методичний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 90 с.

 

12.

 1. Гусак Л. Є., Дмитренко Н. С., Найт Н. Ф. Субстантивація як одна з рушійних сил поповнення лексичного словника української мови. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. Матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 168-170.
 2. Найт Н. Ф. Транспозиція частин мови в іменник як один із найпоширеніших видів трансформації мовних одиниць. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Луцьк, 27 лютого 2021 року). Луцьк: Волиньполіграф, 2021. С. 38-40.
 3. Найт Н.Ф. Явища частиномовних переходів у словотворенні англійської мови. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : збірник матеріалів ІХ інтернет-конференції (м. Луцьк, 23 грудня 2020 року). C. 165–169.
 4. Найт Н. London Sightseeing tour : презентаційні матеріали. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали VIІI Всеукр. науково-практичної Інтерн. конф.: зб. матеріалів (4 квітня 2020 року, м. Луцьк). Луцьк: Волиньполіграф, 2020. С. 53–59.
 5. Найт Н. Термінологічна варіативність: підходи до трактування поняття між частиномовних переходів у сучасній українській мові. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали VIІI Всеукр. науково-практичної Інтерн. конф.: зб. матеріалів (4 квітня 2020 року, м. Луцьк). Луцьк: Волиньполіграф, 2020. С. 400–403
 6. Knight Nadiia, Knight Michael. The South African National Health Insurance. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 16–18.
 7. Найт Н.Ф., Бляшевська А.В. Кредитно-модульна система навчання в умовах оновлення змісту педагогічної освіти. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 року, Луцьк, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2020. С. 135–137.
 8. Найт Н.Ф., Денисенко Н.Г., Бортнюк Т.Ю. Physical Development of the Person through the Prism of K. D. Ushynskyi’s Pedagogy: the Reformation Period (Фізичний розвиток особистості крізь призму педагогіки К. Д. Ушинського: реформаторський період). Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 року, Луцьк, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2020. С. 152–155.
 9. Найт Н. Перезавантаження в освіті: SEL, PBL, STEM, STEAM, STEMM, STREAM концепції. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 12 грудня 2019 року). Луцьк : Волиньполіграф, C. 56–59.
 10. Найт Н., Бляшевська А. Становлення компетентнісного підходу в контексті інтернаціоналізації освіти. Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції/ Луцький НТУ (12-13 квітня 2019 року), м. Луцьк (Україна). С. 11 – 15.
 11. Найт Н., Бляшевська А. Роль транспозиції у словотворенні англійської мови. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 року), м. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 22 – 25.
 12. Найт Н., Бляшевська А. Різновиди та ступені іменникової транспозиції в сучасній польській мові. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 22 лютого 2019 року). Луцьк: Волиньполіграф. 2019 р. С. 12 – 16.
 13. Найт Н., Бляшевська А. Явища частиномовних переходів у словотворенні англійської мови. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (випуск 12). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. 5 – 10.
 14. Найт Н., Денисенко Н. Зіставний аналіз вірша лесі українки «дихання пустині» та його перекладу миколою ушаковим. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (випуск 12). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. 31 – 38.
 15. Найт Н. Міжчастиномовні переходи: проблема вибору терміноназви. Молода наука  Волині:  пріоритети  та  перспективи  досліджень : матеріали  ХІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  аспірантів  і  студентів (Луцьк, 15−16  травня  2018  року). Луцьк  :  Вежа-Друк.    С. 596–599.
 16. Найт Н. Актуальність гетерогенної класифікація частин мови в науці та освіті сучасності. Перспективи розвитку філологічних наук:матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 9-10 лютого 2018 року). Херсон: видавництво«Молодий вчений». 2018. С. 34– 38.
 17. Найт Н. Транспозиційні зміни в англійській та українській мовах на основі гетерогенної класифікації частин мови. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 15 лютого 2018 року). Луцьк: Волиньполіграф. 2018. С. 45–47.
 18. Денисенко Н., Найт Н. The Reformation Period of K. D. Ushinskyi in the System of Professional Mobility Formation of Future Physical Education Teachers. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 11 грудня 2018 року). Луцьк: Волиньполіграф. 2018. C. 18–20.
 19. Денисенко Н., Найт Н., Романчук Т. Творчість – запорука успішності сучасного педагога. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 11 грудня 2018 року). Луцьк: Волиньполіграф. 2018. C. 230–232.
 20. Лайтарук Н. Проблема статусу української мови на холмській землі упродовж ХІІІ – ХХІ ст. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 16 травня 2017 року). Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2017. С. 196–198.

Лайтарук Н. Частиномовна транспозиція в сучасних українській та англійській мовах. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІІ обласної науково-практичної конференції (Луцьк, 7 грудня 2017 року). Луцьк: Волиньполіграф. 2017. С. 32–35.

 

14.

Член світової організації ОМЕП (посвідчення № 209 від 2018 року)