Період:  2017 – 2021

Новакович Мирослава Оленксандрівна – 1, 3, 5, 12, 13

  1. 1.Міжслов’янські культурні контакти як складова богослужбових реформ греко-католицької церкви Галичини у першій половині ХІХ ст. Slavica Slovaca 2/2020.S.277-286 (Scopus).

2.Польские образы Бориса Лятошинского. ARS INTER CULTURAS, 9, 2020. C.49-62,

3.Українська знаковість творчості Бориса Лятошинського // Науковий збірник Музичний універсум. Львів, 2020. С. 270-284.

4.Модерні горизонти музичного світу Бориса Лятошинського. Українська музика : науковий часопис засн. ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2020. Ч. 1 (35). С. 65 –74.

5.Novakovych M. Universality of Dmytro Bortnianskyi creative personality in national music culture. Стаття в колективній моногрфії : Homo Universalis of Galician Musical Culture. Lviv, 2020. P. 25-43.

  1. Novakovych M., Katrych O., Chacinski J. TheroleofmusiccultureintheprocessesoftheUkrainiannationformationinGalicia (thesecondhalfoftheXIXth – thebeginningoftheXXthcentury) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Випуск 19, С. 66-76.

 3.

«Галицька музика габсбурзької доби: у пошуках української ідентичності». Львів: Видавець Т.Тетюк, 2019. 376 с.

5.

Захищена та затверджена МОН докторська дисертація (200)

Захищена докторська дисертація «Галицька музика габсбурзької доби в контексті явища нац. ідентичності…» 23 вересня 2020 р. Одеська національна музична академія.

12

  1. К вопросу о музыкальной культуре Пшемысля первой половины ХІХ века // ArsinterCulturas, nr 5. – АkademiaPomorska w Slupsku, 2016. S.305-316.

2.Національне як «одиничне» в музичній культурі Галичини першої половини ХІХстоліття  // Українська музика. 2017. № 3 (25). С. 29-39. 

3.Танцювальність в оркестрових творах М.Вербицького як характерна ознака «віденської ідентичності» // Музикознавчий універсум: збірник статей // наук.збірки ЛНМА імені М.В.Лисенка. Вип. 40, Львів, 2017. С. 7-18.

  1. Дмитро Бортнянський як «винайдена традиція» галицької музичної культури / Музикознавчий універсум: збірник статей // наук.збірки ЛНМА іменіМ.В.Лисенка. Вип. 41, Львів, 2017. С.7-19.
  2. Ювілейні роздуми про священика і композитора М.Вербицького//Українська музика. 2017. № 1-2 (15-16). С.13-22.

13

Лекції з історії музики польською мовою студентам академії Поморської в Слупську. Польща, 2018 р.