Період2017 –2021

 

Ніколаєва Ірина Анатоліївна – 1, 3, 4, 12

 

1.

 1. Ніколаєва І.А. Застосування педагогічних методів особистісно орієнтованого навчання на уроках англійської мови. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Київ, 2018. С. 183 – 190.
 2. Ніколаєва І.А. Особливості розвитку міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2018. Вип. 8. С. 28 – 34.
 3. Ніколаєва І.А. Правова підготовка майбутніх вчителів. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» . Київ, 2018. С. 454 – 462.
 4. Ніколаєва І.А. Погляди В.О. Сухомлинського на міжкультурну компетентність вчителя іноземних мов. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип.9./ упоряд. О.Б.Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін.. – Рівне : РДГУ, 2019. С. 339 – 345.
 5. Ніколаєва І.А. Міжкультурна комунікація як важливий напрямок дослідження в сучасному суспільстві. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Остріг: Вид-во НаУОА, березень 2020. Вип. 9(77). С. 112-118
 6. Денисова С.П., Кузьмич О.В., Ніколаєва І.А.  Мотивація вивчення іноземних мов у закладі вищої освіти. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 13.  Рівне  : РДГУ, 2021. С.232-239.

Ніколаєва І. А. European dimension of formation of pedagogical competence of the future teacher of foreign languages Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 3. (прийнято до друку).

 

3.

 1. Ніколаєва І. А. «Посібник з практичної граматики з вправами»: навчальний посібник для студентів освітнього-професійного ступеню «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності «Початкова освіта» з дисципліни «Теоретичний курс іноземної (англійської) мови. Луцьк: ПП Іванюк, 2021. 247 с.

 

 1.  
 2. Ніколаєва І. А. Англійська мова для студентів першого курсу відділення «Фізичне виховання»: метод. реком. Луцьк, 2018. 32 с.
 3. Ніколаєва І. А. Англійська мов для студентів другого курсу відділення «Фізичне виховання»: метод. реком. Луцьк, 2018. 56 с.
 4. Ніколаєва І. А. Англійська мов для студентів третього курсу відділення «Фізичне виховання»:метод. реком. – Луцьк, 2018. 68 с.
 5. Ніколаєва І. А. Практичний курс іноземної (англійської) мови: навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу ОКР «молодший спеціаліст». Луцьк: ПП Іванюк, 2018. 152 с.

 

12.

 1. Ніколаєва І.А. Актуальні аспекти комунікативної компетенції студентів ВНЗ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія,методологія,практика», 16 травня 2017 року, Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 244 – 249.
 2. Ніколаєва І.А. Актуальні аспекти викладання іноземних мов у 2017-2018н.р. Матеріали конференції «Оновлений зміст навчання іноземної мови в початковій школі: стан,тенденції та перспективи розвитку» 20 листопада 2017 року. Луцьк. Луцький педагогічний коледж, 2017. С.27-31.
 3. Ніколаєва І.А. Мовна освіта в контексті мовного простору Європи. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія,методологія,практика», 16 травня 2018 року, Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. С. 113 – 118.
 4. Ніколаєва І.А. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі асоціативного навчання іноземної мови. Збірник науково методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 12). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 120–124.
 5. Ніколаєва І.А. Інтернет як інтерактивний засіб навчання іноземних мов.  Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні,методичні та соціально-психологічні аспекти» 26 березня 2020 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 17 – 20.
 6. Ніколаєва І.А. The role of motivation of language learning Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю, (20 травня 2020 року).  Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 23 – 25
 7. Ніколаєва І.А. Роль рефлексії у процесі адаптації молодших школярів. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 139 – 142.
 8. Ніколаєва І. А. Professional training of a modern teacher: problems and guidelines Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (11 листопада 2021 року).  Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2021