Період: 2017-202

 

Пуш Олена Анатоліївна –1,4,12,19

1

 1. Гузенко О. А., Марчук С. С. Виробниче навчання студентів вищих педагогічних закладів в умовах сучасних освітніх реформ. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». №1(93). 2018. С. 27–30.
 2. Гузенко О. А.Виробниче навчання як чинник формування мотиваційної сфери майбутніх педагогів. Науковийвісник Південноукраїнського національно гопедагогічного університету імені К.Д. Ушинського: Серія «Педагогічні науки». №2(121). 2018. С.25–28.
 3. Н. В. Борбич, О. А. Гузенко, Т. В. Оксенчук. Гуманістичний підхід в оцінюванні результатів навчання школярів :історико-педагогічний аспект. ПедагогічнийчасописВолині :науковий журнал.Луцьк : СНУ іменіЛесіУкраїнки. 2018. №4 (11).  С. 19–25.
 4. Пуш О. А.,Яцик Т. О., Замелюк М. І. Нова українська школа: інформаційно комунікативні технології в умовах карантину. Наукові записки. Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 191. Серія. Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2020. С. 135–138.
 5. Замелюк М.І., Пуш О.А.,Оксенчук Т.В. Громадянське виховання у закладі вищої освіти: теоретико-практичний аспект. Педагогіка формуваннятворчої особистості у вищій і загальноосвітній школах:зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ. 2020. №70 Т. 1. С. 41–44.
 6. Замелюк М.І., Пуш О. А.,Триндюк В. Особливості психолого-педагогічної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Т. 2 / упоряд. О.Б. Петренко; редкол.: Н.М. Коляда, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. С. 129–138.
 7. Пуш О.А.,Яцик Т.О., Замелюк М.І. Супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: діагностичний аспект. Вісник Запорізького національного університетуПедагогічні науки. №3. С. 54–61.
 8. Olena Push. Modernization ofEducation in the Context of Informatization and Automation. International Journal of Computer Science and Network Security. IJCSNSApril № 20/ 2021. Р. 41–46.

 

4

 1. Щоденник педагогічної практики для студентів заочної форми навчання (спеціальність 013 Початкова освіта). 2-ге видання, перероблене, доповнене./ Денисенко Н.Г., Гузенко О. А.,Найт Н. Ф., Романчук Т. Ю. Луцьк ПП Грицюк М. С. 2018. 110 с.
 2. Щоденник педагогічної практики для студентів заочної форми навчання (спеціальність 012 Дошкільна освіта). 2-ге видання, перероблене, доповнене./ Денисенко Н.Г., Гузенко О. А.,Найт Н.Ф., Романчук Т. Ю. Луцьк ПП Грицюк М.С. 2018. 120 с.
 3. Гузенко О. А., Денисенко Н. Г. Організаціяпедагогічної практики та вивчення дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання, основи педагогічної майстерності». Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2-ге видання, перероблене, доповнене)Луцьк: Вид-во ХГПА, 2018. 146 с.
 4. Гузенко О.А. Професійно-практична підготовкастудентів у сучаснихумовах: стан, проблеми, потенціалрозвитку: навчально-методичнийпосібник. Луцьк: ЛПК. 2019. 124 с.

 

12

 1. Гузенко О.А.,Констанкевич В.П. Фізична культура як основа соціалізації студентської молоді. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 7 грудня 2017 року).Луцьк: Волиньполіграф, 2017. С. 30–32.
 2. Гузенко О.А. Фахова підготовка вчителя початкової школи в умовах сучасних освітніх реформ. Інформаційно-методичний вісник управління освіти Луцької міської ради «Освітні горизонти».Луцьк, 2018. С. 56–59.
 3. Гузенко О. А.,Оксенчук Т. В. Професійне самовизначення майбутніх педагогів в умовахсучасного закладу вищої освіти. Молодийвчений. № 12.1 (64.1). С. 55–58.
 4. Гузенко О.А.,Северіна Л.Є. Педагогічна практика як складова готовності майбутніх учителів фізичної культури до потреб Нової української школи. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів ІVВсеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 15 лютого 2018 року).Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 55–57.
 5. Оксенчук Т.В., Гузенко О.А. Фахова підготовка майбутніх учителів в умовах сучасних освітніх реформ. Вектор пошуку в сучасном уосвітньому просторі: збірник матеріалівVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, Луцькийпедагогічнийколедж, 22 лютого 2019 року).Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 52–55.
 6. Пуш О. А. Психологічні аспекти підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності ( на прикладі самостійної роботи). Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів ІХ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23.12.2020 р.). Луцьк, 2020. С. 205–208.
 7. Пуш О.А. Організаціянавчально-виробничоїроботи у Луцькому педагогічному коледжі. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика :матеріали IV Всеукраїнськоїнауково-практичної Інтернет-конференції з міжнародноюучастю, 20 травня 2020 року. Луцьк :Луцькийпедагогічнийколедж, 2020. 347 с.
 8. Пуш О.А. Організація практичноїпідготовки студентів педагогічного коледжу у дистанційному режимі. МатеріалиХ Всеукраїнської науково-практичної конференції«Особистість в екстремальних умовах»,20 травня 2021 року. С. 123-128.

 

19

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»