Кафедра об’єднує 16 педагогів за основним місцем роботи, з них 3 кандидата наук (Б. Є. Жорняк, Т. В Горобець., І. В. Степанюк); на кафедрі працює заслужений працівник культури України В. В. Пилипчук.

Викладачі кафедри нагороджені численними грамотами управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, обласної ради, Луцького міського голови. 

Зоя БОГДАН– викладач фортепіано, української  народно-музичної творчості,концертмейстер, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,старший викладач

Електронна адреса: zbohdan@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-0176-3048

Освіта:

Рівненський державний інститут культури, 1997, спеціальність: народна художня творчість, кваліфікація: викладач фахових дисциплін, концертмейстер, керівник ансамблю

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Музичний інструмент», «Українська народно-музична творчість»

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 • Бoгдaн З.П., Ткaчук С. М.Музичнi традиції дитячoгo фoльклoру в творчості укрaїнcьких композиторів. Нaукoвий чacoпиc Нaцioнaльнoгo педагогічного унiвeрcитeту iмeнi М. П. Дрaгoмaнoвa. Київ. 2018.Ceрiя 5. Пeдaгoгiчнi нaуки: реалії та пeрcпeктиви. Вип. 62. C.27-30.
 • Бoгдaн З. П., Ткачук С. М. Педагогічне значення українського дитячого фольклору. Нaукoвий чacoпиc «Іноваційна педагогіка». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса. 2018. Вип. 3. C. 245-248.
  1. Богдан З. П., Шахрай О.М., Поліщук О.В. Музична памʼять – невідʼємна складова фахової підготовки вчителя музичного мистецтва. Педагогічні науки: збірка  наукових  праць.  Херсон. 2018. Вип. 84. С. 54-57.
 • Богдан З.П., Зисько В.В., Шуль Г.К. Гармонія педагогічних впливів за В. Сухомлинським: ключові домінанти Нaукoвий чacoпиc «Іноваційна педагогіка». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновації. Одеса. 2021. Вип. 32.  C. 50-53.
 • Поліщук О. В. Богдан З. П., Шуль Г. К. Потенціал українського фольклору у розвитку музичних здібностей молодших школярів. «Академічні студії», серія «Педагогіка» Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Луцьк. 2021. Вип. 3., част 2. С.191-202.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Фортепіанні барви : навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти спеціальностей 025 Музичне мистецтво та  013 Початкова освіта / автори-упоряд. Поліщук О. В., Богдан З. П., Смокович Т. В. Луцьк : Терен, 2021. 124 с.

 Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Богдан З. П., ТкачукС. М. Сучасні тенденції виховання учнів молодших класів на українознавчих засадах. Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики», 20-21 грудня 2019 року м. Одеса: Громадська організація «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 48-51.
 2. Богдан З. П. , Шуль Г.К. Театральна педагогіка і її використання у вихованні вчителя, музиканта. // Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021. С.109-114.
 3. Богдан З. П. Дитячий пісенний фольклор в обробці професійних композиторів на заняттях з музичного інструменту.  Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021.  С.59-64.
 4.  Богдан З. П. , Шахрай О.М. Сутність музичної пам’яті в діяльності вчителя музичного мистецтва. Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук», 19-20 лютого 2021 року. Громадська організація «Південна фундація педагогіки». Одеса.  2021. С. 61-64.

БогданЗ. П. , Шуль Г.К.  Застосування виховних можливостей календарної обрядовості в процесі музичного виховання учнів початкових класів. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.2020.  С. 18-21. 

Валентина ГЕРАСИМЧУК – викладач фортепіано, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Електронна адреса: vherasymchuk@lpc.ukr.education

Науковий ідентифікатор:

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-5670-4029

Освіта:

Львівська державна консерваторія ім. М. В. Лисенка, 1985, спеціальність: фортепіано, кваліфікація: викладач, концертмейстер, соліст камерного ансамблю

Електронна адреса: zbohdan@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-0176-3048

Освіта:

Рівненський державний інститут культури, 1997, спеціальність: народна художня творчість, кваліфікація: викладач фахових дисциплін, концертмейстер, керівник ансамблю

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», «Додатковий музичний інструмент»

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Герасимчук В. В. Формування емоційної культури школярів на уроках музики. Педагогічний пошук. Луцьк, 2008. № 2(58). С. 56-59.
 2. Богдан З. П., Поліщук О. В., Герасимчук В. В. Формування концертмейстерської майстерності в процесі фахової підготовки студента-музиканта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя, 2018. Вип. 55(108). С. 104 -110.
 3. Герасимчук В. В., Жорняк Б. Є. Педагогічні умови формування артистичних здібностей у майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами театральної педагогіки. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Зб. наук. праць. Вип. 75. Том 1. Київ : «Гельветика», 2020. С. 44 – 48.

Підручники/навчальні посібники, навчально-методичні посібники:

 1. Фортепіанні твори педагогічного репертуару: збірник фортепіанних творів / упоряд. В.А.Бетюга, В. В. Герасимчук, Л. А. Носова. Луцьк: Терен, 2017. 72 с.
 2. Пісні з акомпанементом. 6 клас : репертуарний зб. для студ. муз. відділень пед. коледжів / упоряд. В. В. Герасимчук, Л. І. Столярчук, К. В. Стречен. Луцьк : Терен, 2018. 104 с.
 3. Вибрані романси : репертуарний збірник / укладачі: Л. І. Столярчук, В. В. Герасимчук, І. В. Мазурок. Луцьк : Терен, 2021. 104 с.

Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. 1. Герасимчук В. В., Поліщук І. С . Сутність педагогічного спілкування у навчально-виховному процесі у майбутніх вчителів музики. Збірник науково-методичних праць викладачів та студентів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2008. Вип. 1. С. 33-37.
 2. 2. Герасимчук В. В. Музично-дидактичні принципи інструментальної підготовки майбутніх фахівців. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2011. Вип. 5. С. 112-114.
 3. 3. Герасимчук В. В. Формування інтонаційно-мелодичного слуху майбутнього музиканта-професіонала у процесі музично-виконавської підготовки. Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-24 грудня 2012 року. Ч. 2. Київ, 2012. С. 35-37.
 4. 4. Зиско Віта, Герасимчук Валентина. Формування й розвиток музично-ритмічних здібностей. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2017 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 138-143.

Тетяна ОРОБЕЦЬ – старший викладач кафедри, викладач фортепіано, кандидат педагогічних наук

Електронна адреса: zbohdan@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1821-1119

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-0176-3048

Освіта:

Рівненський державний інститут культури, 1997, спеціальність: народна художня творчість, кваліфікація: викладач

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», «Додатковий музичний інструмент».

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. ГоробецьТ. В., Шкоба В. А. Підготовка студентів-практикантів педагогічних коледжів відділення «Музичне виховання» до позакласної роботи у закладах загальної середньої освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Вип. 24 (1-2018). Кам’янець-Подільський : Національний університет імені Івана Огієнка, Частина 2. – 2018. С. 52-57.
 2. ГоробецьТ.В., Шкоба В. А. Диригентсько-хорова й інструментальна підготовка студентів педагогічного коледжу відділення «Музичне виховання» в контексті підготовки до педагогічної практики. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Вип. 27 (2-2019). Кам’янець-Подільський : Національний університет імені Івана Огієнка, 2019– С. 179-185.
 3. ГоробецьТ. В., Шкоба В. А. Підготовка студентів факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва до практики у закладах дошкільної освіти в умовах карантину: Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Вип. 93. Херсонський Державний університет, 2020. С. 76-81.
 4. International journal of Learning, Teaching and Educational Research. Boychuk, P.M., Fast, O.L., Shevchuk,O.P., Horobets,T.V., Shkoba, V.A. (2021). The Impact of the Academic Advising Style on the Development of an Academic Integrity Culture among Future PhD Candidates. International  journal of learning, Teaching and  Educational Research.Vol 20, No 4, 2021, P. 302-319.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

Гургула Р. І., Кругляченко А. Ю. , Горобець Т. В. П’єси зарубіжних композиторів. Вип.3 : Репертуарний збірник для студ.пед. коледжів. Луцьк. Терен. 2019. 52 с.

Валентина ГРИШИНА – викладач музично-теоретичних дисциплін,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Електронна адреса: vhryshyna@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2653-2465

Освіта:

Київська державна консерваторія ім. П.І. Чайковського, історико-теоретичний факультет, 1979. Спеціальність: музикознавство. Кваліфікація: музикознавець, викладач

Навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної музики», «Додатковий музичний інструмент»

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Юрчук О. М., Гришина В. В. Фахова специфіка викладання музично-теоретичних дисциплін у педагогічному коледжі. Інноваційні технології. Випуск 14. Т. 1. Одеса, 2019. С. 183-187.
 2. Юрчук О., Гришина В. До питання формування музично-історичних компетенцій сучасного вчителя музики. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2021. № 35. Т. 6. С. 52–57.
 3. Гришина О. Ю., Гришина В. В., Юрчук О. М. Артистизм як особистісна характеристика виконавця-піаніста. Академічні студії. Серія «Педагогіка». КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, м. Луцьк, Видавничий дім «Гельветика». 2021. Вип. 3. Ч. 1. С. 192–197.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Гришина В. В., Шкоба В.А., Юрчук О. М. Світова музична література. Ч. ІІ. Посібник-хрестоматія. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 126 с.

Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Гришина В., Гришина О., Юрчук О. Жанрово-стильова компетентність у контексті фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Луцьк, 11 листопада 2021 року) / уклад. С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021. С. 269–272.
 2. Гришина В., Юрчук О. Проблемні аспекти формування музикознавчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі: матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць XІ наук.-практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 24 листопада, 2021 року). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 120–125.

Роман ГУРГУЛА – викладач фортепіано, концертмейстер,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Електронна адреса: rhurhula@lpc.ukr.education.

Освіта:Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005, спеціальність:музична педагогіка і виховання, кваліфікація: викладач музичних дисциплін.

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Музичний інструмент», «Акомпанемент».

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Гургула Р. І., Єфремова І.М. Проблема художньо-образного мислення в музичній педагогіці та психології. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: Херсонський державний університет, 2018. Випуск LXXXII, т. 3. – С. 133-137.
 2. Гургула Р.І., Столярчук Л.І. Застосування принципів сценічної майстерності як основа формування компетентності студента музичного відділення. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. Науковихпраць /[редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 71, т. 1. С. 117-122.
 3. Гургула Р.І., Єфремова І.М. Педагогівчний аспект підготовки майбутнього піаніста-концертмейстера. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. Науковихпраць/[редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 75, т.1. С. 26-31.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. П’єсиз арубіжних композиторів. Вип. 1: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упоряд.: Р. І. Гургула, В. В. Зиско, А. Ю. Кругляченко. Луцьк: Терен, 2017. 48 с.
 2. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 2: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, В. В. Зиско, Л. В. Мельник. Луцьк: Терен, 2017. 48 с.
 3. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 4: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, І. М. Єфремова, І. В. Кіц. Луцьк: Терен, 2017. 56 с.

4.П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 3: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, А.Ю. Кругляченко, Т.В. Горобець. Луцьк: Терен, 2019. 52 с.

 1. Педагогічний репертуар зарубіжної вокальної музики для баса та баритона. Вип. 1: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, Н. М. Павлюк, С. П. Ябковська. Луцьк: Терен, 2019. 72 с.

Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Гургула Р. І., Єфремова І. М. Принципи і методи фортепіанної школи Л.В. Ніколаєва у контексті проблем сучасної музичної педагогіки. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика :матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16 травня 2017 р. Луцьк, 2017. С. 122-126.
 2. Гургула Р. І., Єфремова І. М. Завдання словесного аналізу музичних творів. Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19 листопада 2017 р. Полтава, 2017. С. 92-95.
 3. Гургула Р.І. Педагогічні чинники процесу професійної підготовки майбутньго педагога-музиканта // SCIENCEANDPRACTICEIMPLEMENTATIONTOMODERNSOCIETY: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Манчестер, Великобританія, 26-28 грудня 2020 р.). Манчестер, Великобританія, 26-28.12.2020 р. – №3(39) – С. 1102-1106.
 4. Гургула Р.І. Питання специфіки музично-виконавського мислення // VI Міжнародна наукова конференція з фундаментальних наук, мистецтва, бізнесу та освіти, інтернет-технологій і суспільства «Trend sand directions of development of scientificap proachesand prospects of integration of Internet technologiesin to society» (м. Стокгольм, Швеція, 23-26 лютого 2021 р.). Стокгольм, Швеція, 23-26.02.2021 р. – С. 59-63.
 5. Гургула Р.І. Специфіка професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя музики // V Міжнародна науково-практична конференція «Trendsin science and practice of today» (м. Анкара,Туреччина, 19-22 жовтня 2021р.). Анкара, Туреччина, 19-22.10.2021р. С. 263-266.
 6. Гургула Р. І.,Єфремова І. М. Роль комунікативної культури у професійній підготовці піаніста. «Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі» : зб. матер. пед. читань, м. Луцьк, 26 листопада 2021 р. Луцьк, 2021. С. 207-210.

Богдана ЖОРНЯК – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

Електронна адреса: bzhornyak@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори: http// orcid.org/0000-0002-9122-9323

Освіта:

Рівненський державний педагогічний інститут, 1996, спеціальність: музика і методика виховної роботи, кваліфікація: вчитель музики, методист з виховної роботи

Навчальні дисципліни: «Методика музичного виховання», «Логоритміка», «Пробні заняття в закладах дошкільної освіти», «Пробні уроки та заняття в закладах загальної середньої освіти».

Науково-методична діяльність:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science core collection:

Hysa, O. A., Stepaniuk, I. V., Vaniuha, L. S., Zhorniak, B. Y., & Rehulich, I. V. (2021). Jagiellonianism in Poland and Ukraine as a factor of university education and a cultural and historical phenomenon. Linguistics and Culture Review(S2), 68-79. New York, United States. (Scopus)

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

1.Дем’янчук О. Н., Жорняк Б. Є. Ідеї національного відродження в творчій діяльності Івана Стешенка. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць. Вип. 11 [за заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є.]. Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2019. С. 81-88.

2.Жорняк Б. Є., Ткачук С. М. Сучасні підходи до формування комунікативних вмінь майбутніх вчителів музичного мистецтва. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 67/2019. Запоріжжя, 2019. С.24-27.

3.Герасимчук В.В., Жорняк Б. Є. Педагогічні умови формування артистичних здібностей майбутні вчителів музичного мистецтва засобами театральної педагогіки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. В.75 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020.  С.44-48.

4.Жорняк Б. Є., Методологічні та методичні принципи розробки програми професійного виховання особистості майбутнього учителя музичного мистецтва. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк, 2021. № 3. С45-50

 Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

1.Жорняк Б. Є., Регуліч І. В. Методологічні засади формування професійних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у педагогічному коледжі. Колективна монографія на тему: «Педагогічні та психологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття». Центр українсько-європейського наукового співробітництва. м. Стальова Воля (Польща), 2018  С.162-178.

 1. Жорняк Б. Є., Зарицька А. А., Регуліч І. В. Науково-методичні система формування професійних якостей вчителя музичного мистецтва. Колективна монографія на тему: SUSTAINABLE development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. – Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019 с.97-109.
 2. Жорняк Б. Є., Літвінцова Т. В., Ткачук С. М. Подорож в країну, де живе музика. Методичний посібник. Луцьк, 2021. 80 с.

Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

1.Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Особливості побудови освітніх програм інтегрованого курсу «Мистецтво» у початковій школі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів VІІІ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 4 квітня 2020 р.). С.278-282.

2.Жорняк Б. Є. Ткачук С. М.Специфіка формування вокальної культури молодших школярів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С.98-100.

3.Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Сучасна музика як фактор формування психологічної культури підлітка. Матеріали Х науково-практичної інтернет-конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому просторі»26 листопада 2020 р. Луцьк, 2020. С. 44-47.

4.Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Спів як засіб розвитку артикуляції у дітей дошкільного віку з порушенням мовлення. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» 11 листопада 2021р. С.272-275.

5.Жорняк Б. Є. Ткачук С. М. Втілення педагогічних ідей В. Сухомлинського на уроках музичного мистецтва у початкових класах Нової української школи Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів педагогічних читань (м. Луцьк, 26 лист. 2021 року, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / уклад. С. Марчук, С. Вдович. Луцьк – Львів. С.220-223.

6.Жорняк Б. Є. Проблема формування творчих якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва в теоретико-методологічному аспекті. Науковий журнал «Академічні студії. Серія: Педагогіка». Видавничий дім «Гельветика. Луцьк, 2021. с.44-48

Ярослав НАЗАР – викладач  акордеона,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач.

Електронна адреса: yanazar@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: org/0000-0002-6874-8627

Освіта:

Харківський державний  інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського, 1998

Спеціальність «Народні інструменти» акордеон, кваліфікація спеціаліста, артист оркестру (ансамбля) народних інструментів, викладач.

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», « Додатковий музичний інструмент», «Музичний інструмент»

 Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

1.Назар Я.В., Суворов В.О. Музичне мислення музиканта-інструменталіста у науковому дискурсі сучасності. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» №1(144), Дрогобич, 2017.С.137-140.

2.Назар Я.В.,Суворов В.О., Коцюрба Б.Б. Значення творчого потенціалу у вихованні музиканта у класі баяна-акордеона.  Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип.30. Том1. 282с. С 241-245.

3.Назар Я. В.Хмілевський В. М., П’явка М. М. Вишиванка, «Колядує і співає нова Україна» : збірка пісень у супроводі баяна та акордеона.» Луцьк: Терен, 2021.118 с. С. 51-53.

 1. Назар Я.В., Суворов В.О., Скакальська З.Є., Душний А. І. Баян в контексті сучасної музичної культури. Науковий журнал «Innovative solutions in modern science»Нью-Йорк : TK Meganom LLC 2021 №3(47), 217с. С175-197. (1,2/0,4д/а) https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/issue/view/191
 2. Суворов В.О., Назар Я.В. Особливості методики навчання естрадно-джазової імпровізації майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з баяна – акордеона. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип.42. С 164-167.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. «Співаємо разом» репертуарний збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) для дітей (3-ий клас) / укладачі: Назар Я.В., Суворов В.О. Луцьк: Терен,2017. 56с.
 2. «Співаємо разом» репертуарний збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) для дітей (3-4-ий клас) / укладачі: Суворов В.О., Назар Я.В. Скакальська З. Є, П’явка М. М. Луцьк: Терен, 2022. 140с.

 Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Назар Я.В., Суворов В.О.,Внесок Анатолія Марценюка у дидактичний репертуар баяніста. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані.[Ред: Я Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін, Ужгород, Херсон. Посвіт, 2021. 350с. С. 65-66.
 2. Назар Я.В., Суворов В.О. Синтез поняття « творчість – виконавство-наука» у баянно-акордеонному мистецтві України у ХХІ столітті. Horizontyumenia 8. Zbornikabstraktovprispevkovzmedzinarodnejvedeckejwebovejkonferencie. //vedeckyredactor:V.Didi.,M. Strenacikova, Kosice. BQUILIBRRIA,10.09.2021 – 15.09.2021, C1-7.
 3. Назар Я.В., Суворов В.О. Особливості використання педагогічних ідей В.Сухомлинського в практиці роботи майбутнього педагога-музиканта. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі.: збірник матеріалів педагогічних читань. Луцьк, 26 листопада 2021 року, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради / уклад. С. Марчук, С. Вдович. Луцьк – Львів С. 257 – 259.

Лілія Носова – викладач фортепіано,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Електронна адреса: lnosova@lpc.ukr.education

Освіта:

Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, 1971, спеціальність: музика і співи, кваліфікація: та звання вчителя музики і співів середньої школи і викладача педагогічного училища по класу фортепіано.

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент».

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Організація самостійної роботи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя музики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: збірка наукових праць / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя, 2018. Вип. 54 (107). С. 74-80.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Фортепіанні твори педагогічного репертуару: репертуарний збірник для студентів педагогічних коледжів / упоряд. В. А. Бетюга, В. В. Герасимчук, Л.А.Носова Луцьк: Терен, 2017. 72 с
 2. Слухання музики в школі, 1 клас: репертуарний зб. для студ. музичних відділень пед. коледжів / упоряд. В. А. Бетюга,  Л. А. Носова, О. В. Столярчук. Луцьк : Терен, 2018. 60 с.

Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

1.Бетюга В. А., НосоваЛ. А. Розвиток музичного мислення та сприйняття у реалізації творчої діяльності студентів на заняттях з музичного інструменту. Збірник матеріалів і тез III Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2017. С. 10 -12.

 1. Бетюга В. А., Носова Л.А. Інноваційні технології в педагогічній діяльності викладача фортепіано. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : збірн. тез доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро, 28 – 29 травня 2020 р. Т.1. С. 76 – 79.
 2. Бетюга В. А., Носова Л. А., Столярчук Л. І. Вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з акомпанементу. WORLDSCIENCEPROBLEMSPROSPECTSANDINNOVATIONS: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Торонто, Канада, 24-26 березня 2021 р.). С. 224-231. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf.

4.Бетюга В. А., Носова Л. А., Столярчук Л. І. Сутність виконавського аналізу в процесі фортепіанної інтерпретації. MODERNDIRECTIONSOFSCIENTIFICRESEARCHDEVELOPMENT: матеріалиVI Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 листопада 2021 р.). Bo Science Publisher, Чікаго, США, С. 410-417.

Катерина П`ЯВКА – викладач акордеону,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», аспірантка

Електронна адреса: kpyavka@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3011-6015

Освіта:

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019, спеціальність: «Музичне мистецтво» акордеон, кваліфікація: магістр музичної педагогіки, викладач вищого навчального закладу, керівник аматорського інструментального колективу.

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент»,     «Музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент»

 Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. П’явка К.М., Рокош В.Й., П’явка І.М.  Естетичне виховання студентської молоді через призму концертної діяльності. Академічні студії № 2, 2021, м. Луцьк, с. 84-89
 2. Рокош В. Й., П`явка К. М. Поняття компетентності у музичній підготовці майбутнього вчителя. Науковий часопис Волині випуск № 1 (16) 2020, м. Луцьк, С. 38-43
 3. Аранжування пісень. Збірник пісень у супроводі баяна та акордеону.       Упорядник .М.Хмілевський, М.М.П’явка, Луцьк, Терен, 2021, 6-7,26-27 с.

 П`явка Катерина, Кузава Ірина. Формування та розвиток креативності у студентів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах. Педагогічний часопис Волині. Випуск № 2 (9). Луцьк, 2018. С. 81-87

Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. П`явка К. М., П`явка І. М., П`явка М. М. Основні аспекти розвитку виконавської майстерності майбутніх вчителів музики. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія,практика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 11 листопада 2021 року. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 298-300.
 2. П`явка М. М., П`явка І. М., П`явка К. М. Музикотерапія як ефективна технологія особистісного розвитку. .Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія,практика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 11 листопада 2021 року. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 298-300.
 3. П’явка К. М., Рокош В. Й «І музика звучить». Сценарій виховного заходу,присвячений Міжнародному дню Музики. Наукові студії: збірник науково-методичних праць закладу вищої освіти (Випуск 2) . Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 98-103
 4. Коцюрба Б. Б., П`явка К. М. Теоретичні аспекти естрадно-джазового напряму баянно-акордеонного мистецтва. Мистецька парадигма: сучасний погляд. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського мистецтвознавчого онлайн-пленеру, м. Луцьк, 23 квітня 2021, с. 100-103
 5. П`явка К. М., П`явка І. М. Самостійна робота студентів-музикантів як основний чинник формування професійності. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі»: Київ 2020. С. 71-75
 6. П`явка К. М., П`явка І. М. Психолого-педагогічні основи формування креативності у студентів мистецьких спеціальностей. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020, С. 249-251

Валентина ПИЛИПЧУК – викладач бандури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Заслужений працівник культури України

Електронна адреса: vpylypchuk@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7022-6003

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 1986, спеціальність: викладач музичних дисциплін, кваліфікація: вчитель музики.

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», «Музичний інструмент»

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Пилипчук В.В. Специфіка звуковидобування на бандурі. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв; редактор-упорядник Л.І. Горіна. Рівне : Волин. обереги, 2017. С. 172 – 177.
 2. Пилипчук В.В. Методологічні підходи у мистецькій освіті нашого сьогодення. Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2018.
 3. Пилипчук В.В. Артикуляційно-штрихові засоби як основа майстерності бандуриста. Збірник наукових праць Педагогічні науки. Херсонський державний університет. Херсон, 2017.
 4. Пилипчук В.В. Історія та модернізація бандури. Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2021. С. 43-47

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

Пилипчук В.В. Літературно-музичні композиції у творчості кобзарів і співаків-бандуристів : навчальний посібник. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. 91 с.

Владислав РОКОШ– викладач баяна та акордеона,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист,голова циклової комісії народних інструментів,

художній керівник ансамблю баяністів/акордеоністів «Акко мозаїка», лауреат Всеукраїнських та міжнародних конкурсів баяністів/акордеоністів,член Національної всеукраїнської музичної спілки, Асоціації баяністів та акордеоністів НВМС

Електронна адреса: vrokosh@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0453-454X

Освіта:

Рівненський державний гуманітарний університет, 2000, спеціальність: «Народна художня творчість», кваліфікація: керівник оркестру народних інструментів, викладач фахових дисциплін;

Інститут культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008, спеціальність: «Музичне мистецтво», кваліфікація: магістр мистецтвознавства, викладач

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», «Додатковий музичний інструмент»

 Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Рокош В. Й., Хромова А. В. Ігрові фігури в музиці Володимира Рунчака. «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 17. Збірник наукових праць, зареєстрований Президією ВАК України як фахове видання з культурології та мистецтвознавства –Рівне: РДГУ, 2012. – Т. 2. – С.209-213
 2. Рокош В., Остасюк З. Формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі колективного музикування. Нова педагогічна думка: наук. журнал. Рівне,2018. № 4(96). С. 161 – 163.
 3. Рокош В. Й., П`явка К.М. Поняття компетентності у музичній підготовці майбутнього вчителя. Науковий часопис Волині, випуск № 1 (16) 2020, м. Луцьк, С. 38-43
 4. Рокош В.Й., П’явка К.М., П’явка І.М. Естетичне виховання студентської молоді через призму концертної діяльності. Академічні студії № 2, 2021, м. Луцьк, с. 84-89

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. «Естрадні твори для баяна та акордеона»: репертуарний збірник /упорядники Рокош В.Й., Калюх О. Я.– Луцьк: ВМА «Терен», 2012. – 92 С.
 2. «Співаємо разом» Ч 1.: репертуарний збірник,пісні у супроводі баяна (акордеона) для дітей (1-й клас)/ упорядники Рокош В. Й., Остасюк З. А.
  • Луцьк: Терен, 2016. – 72 С. Упорядкування, аранжування, редагування.
 3. «Веселі нотки»: репертуарний збірник / упоряд.: В. Й. Рокош, Б. Б. Коцюрба – Луцьк: Терен, 2018. – 80 С. Упорядкування, аранжування, редагування.

 Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Рокош В.Й., Дудай М. І / Психолого-педагогічні підходи до проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх учителів музики./ Рокош В. Й. // Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. (Випуск 10). – Луцьк : ЛПК, 2017. – С. 64-69
 2. Рокош В. Й. До питання формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва / Рокош В. Й. // Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність. Матеріали VІ-ї практичної Всеукраїнської конференції. Інструментально-оркестрова педагогіка та виконавство. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2018, с.65-67
 3. Рокош В., Остасюк З. Формування музично-слухової активності у процесі інструментально-виконавської підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: зб. матеріалів та тез XII-ї міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 80-84.
 4. Рокош В. Й. Скакальська З. Є. Особливості розвитку техніко-виконавської майстерності на баяні в системі підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва. «Теорія та методика мистецької освіти». Випуск 4. VІ мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського «Мистецька освіта України: трансформація вітчизняного досвіду в європейський простір». /за ред. Ю.Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020 С. 222-228.
 5. Скакальська З., Суворов В., Рокош В. «Розвиток емоційного інтелекту як складової професійної компетентності вчителя музичного мистецтва та керівника музичного закладу дошкільної освіти». Мистецька парадигма: сучасний погляд. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського мистецтвознавчого онлайн-пленеру, м. Луцьк, 23 квітня 2021 С. 131-136

Ігор СТЕПАНЮК – старший викладач кафедри, викладач хореографічних дисциплін, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії)

Електронна адреса: GorikArtist@ukr.net

Освіта:

Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010, спеціальність: хореографія, кваліфікація: викладач, балетмейстер, артист.

Навчальні дисципліни: «Народний танець», «Бальний танець», «Класичний танець», «Композиція і постановка», «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом», «Історія хореографічного мистецтва», «Основи ритміки та хореографії», «Хореографічне мистецтво», «Музично-ритмічне виховання»

Науково-методична діяльність:

 Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science core collection:

 1. Hysa, O. A., Stepaniuk, I. V., Vaniuha, L. S., Zhorniak, B. Y., & Rehulich, I. V. (2021). Jagiellonianism in Poland and Ukraine as a factor of university education and a cultural and historical phenomenon. Linguistics and Culture Review, 5 (S2), 68-79.

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Степанюк І. В. Початкова хореографічна освіта Волині як джерело розвитку професійного хореографічного мистецтва. Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія мистецтвознавство. 2017. № 1 (вип. 36). С. 100–107.
 2. Степанюк І. В. Народні танці Волині і Волинського Полісся у фольклорно-етнографічних дослідженнях Миколи Полятикіна. Українська культура. Минуле. Сучасне. Шляхи розвитку. Науковий збірник Рівненського державного гуманітарного університету. 2018. Вип. С. 107-113.
 3. Степанюк І. В., Дудай М. І. Зародження і становлення першого народного хору Волині крізь призму життєвого і творчого шляху Олександра Самохваленка. Українська культура. Минуле. Сучасне. Шляхи розвитку. Науковий збірник Рівненського державного гуманітарного університету. 2020. Вип. 32. С. 199-204.
 4. Степанюк І. В. Виховання школярів у позашкільних освітніх закладах засобами хореографічного мистецтва ( на прикладі Палацу учнівської молоді міста Луцька). Інноваційна педагогіка. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2020. Вип. 21 Т. 2. С. 223-227.
 5. Степанюк І. Творча діяльність Волинського державного академічного народного хору ( кінець XX – початок XXI ст.). Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 28. С. 185-192.
 6. Степанюк І. В. Особливості формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Науковий журнал Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 2021. Вип. №1. С. 80-87.
 7. Степанюк І. Внесок А. Пашкевича у розвиток державного Волинського  народного хору у 1978-1989 рр.. Мистецтвознавчі записки. Збірник наукових праць Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2021. Вип. 39. С. 135-140.
 8. Степанюк І. В. Бовканюк, П. О, Дудай М. І. Роль концертмейстера-баяніста (акордеоніста) на занятті з народного танцю у закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2021. Вип. 42. С. 178-183.

Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Степанюк І. В. Волинська полька як феномен української хореографічної культури. Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 52–57.
 2. Степанюк І. В. Професійна підготовка хореографів у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського: історія та сучасні тенденції організації освітнього процесу. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Луцьк, 16 травня 2017 р.). Луцьк, 2017. С. 277–282.
 3. Степанюк І. В. Жанрова різноманітність народного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього керівника дитячого хореографічного колективу. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Вип.12. Луцьк. 2019. С. 140-147.
 4. Степанюк І. В. Презентації: «Основи народного танцю» та «Основи класичного танцю». Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали VІІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Луцьк, 4 квітня 2020 р.), Луцьк 2020. С. 70-78.
 5. Степанюк І. В. Тенденції та перспективи розвитку народного хореографічного мистецтва України. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: ІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених (Суми, 14-15 травня 2021 року). С. 99-105.
 6. Степанюк І. В. Особливості діяльності концертмейстера-баяніста (акордеоніста) на занятті в ансамблі народного танцю. Освітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник управління освіти Луцької міської ради. (Луцьк, 2021 р.). С. 228-233.

Любов СТОЛЯРЧУК– викладач фортепіано, концертмейстер,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Електронна адреса: lstolyarchuk@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5096-7349

Освіта:

Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського, 1986, спеціальність: фортепіано, кваліфікація: викладач, концертмейстер, соліст камерного ансамблю

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», «Музичний інструмент»

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Мазурок І. В., Столярчук Л. І. Роль куратора в контексті особистісно-орієнтованої технології виховання студентів. Нова педагогічна думка. Рівне. 2018. № 3 (95). С. 131-134.
 2. Столярчук Л. І., Кикіньова Л. М. Мультимедійні технології як засіб формування освітнього простору у процесі фортепіанної підготовки майбутніх учителів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки. Серія «Педагогічні науки». Луцьк. 2018. № 9 (382). С. 93-99.
 3. Столярчук Л. І.,  Столярчук О. В., Мазурок І. В. Потенціал педагогічного коледжу в утвердженні громадянської компетентності: погляд куратора. Інноватика у вихованні. / ред. кол. О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне. 2018. Вип. 8. С. 344-351.
 4. Єфремова І. М., Столярчук Л. І. Питання розвитку музичного мислення студентів-піаністів в аспекті роботи над інтерпретацією музичних творів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70, Т.1. С. 83-87;
 5. Гургула Р. І., Столярчук Л. І. Психологічні аспекти діяльності концертмейстера в музично-освітній сфері. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 71, Т. 1. С. 117-122.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Пісні з акомпанементом. 6 клас : репертуарний зб. для студ. муз. відділень пед. коледжів / упоряд. В. В. Герасимчук, Л. І. Столярчук, К. В. Стречен. Луцьк : Терен, 2018. 104 с.
 2. Вибрані романси:репертуарний збірник / укладачі: Л. І. Столярчук, В. В. Герасимчук, І. В. Мазурок. Луцьк : Терен, 2021. 104 с.
 3. Практикум з фортепіано: гра акомпанементу за тональними вказівками. Пісні. 6 клас : репертуарний збірник / укладачі: Л.І. Столярчук, І. В. Мазурок, О. М. Шахрай. Луцьк : Терен, 2021. 64 с.

 Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Столярчук Л. І., Андрущак Б. Р. Фортепіанна виконавська діяльність в процесі формування фахових компетенцій. Наукова дискусія:  питання  педагогіки та  психології: матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4–5 грудня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. 2, с. 40-44.
 2. Бетюга В. А., Носова Л. А., Столярчук Л. І. Вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з акомпанементу. WORLDSCIENCEPROBLEMSPROSPECTSANDINNOVATIONS: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Торонто, Канада, 24-26 березня 2021 р.). С. 224-231. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf.
 3. Столярчук Л. І., Мазурок І. В., Шуманська Б. Р. Вербальна інтерпретація змісту музики як компонент музично-естетичного розвитку студента-піаніста.Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія,практика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 11 листопада 2021 року. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 314-319.
 4. Шуманська Б. Р., Столярчук Л. І., Мазурок І. В. Виконавська діяльність вчителя музичного мистецтва як фактор естетичного сприймання фортепіанної музики школярами. Proceedingsofthe 5th Internationalscientificandpracticalconference«INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE». (November 17-19, 2021) CognumPublishingHouse. Manchester, UnitedKingdom. 2021. С. 517-524.
 5. Бетюга В. А., Носова Л. А., Столярчук Л. І. Сутність виконавського аналізу в процесі фортепіанної інтерпретації. MODERNDIRECTIONSOFSCIENTIFICRESEARCHDEVELOPMENT: матеріалиVI Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 листопада 2021 р.). BoScience Publisher, Чікаго, США, С. 410-417.

Василь СУВОРОВ – викладач баяна (акордеона),

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Електронна адреса: vsuvorov@lpc.ukr.education

Наукові ідентифікатори:

ORCID: org/0000-0002-8288-5978

Освіта:

Львівський вищий державний музичний інститут ім. М. Лисенка, 1995 р., спеціальність «Баян», кваліфікація спеціаліста, артист оркестру (ансамбля) народних інструментів, викладач.

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», «Музичний інструмент»

 Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Суворов В.О., Назар Я.В. Музичне мислення музиканта-інструменталіста у науковому дискурсі сучасності. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» №1(144), Дрогобич,2017.С.137-140.

2.Суворов В.О., Скакальська З.Є. Виконавська майстерність баяніста: штрихи дослідницького феномену. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, Кельце,  Каунас,  Алмати, Баку: Посвіт, 2019. Вип.5. 556с. С 118-123.

3.Суворов В.О., Хмілевський В. М., Комосій І. М. Братик мій, «Пісенні джерела Волині» : збірник пісень у супроводі баяна та акордеона.» Луцьк: Терен, 2019.136 с. С. 26-27.

 1. Суворов В.О., Черніка М.Д. Весна над Стиром «Про тебе співаю, Волинський мій краю»: репертуарний збірник. Луцьк: Терен, 2020. 44 с. С.17-18.
 2. Суворов В.О., Черніка М.Д. Де ви, хлопці, сини України «Про тебе співаю, Волинський мій краю»: репертуарний збірник. М. Черніка, В. Суворов. Луцьк: Терен, 2020. 44 с. С. 11-13.

6, Суворов В.О., Назар Я.В.,  Коцюрба Б.Б. Значення творчого потенціалу у вихованні музиканта у класі баяна-акордеона.  Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип.30. Том1.-282с. –С 241-245.

 1. Суворов В.О., Назар Я.В., Скакальська З.Є., Душний А. І. Баян в контексті сучасної музичної культури. Науковий журнал «Innovative solutions in modern science»Нью-Йорк : TK Meganom LLC 2021 – №3(47), – 217с.- С175-197. (1,2/0,4д/а) https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/issue/view/191
 2. Суворов В.О., Назар Я.В. Особливості методики навчання естрадно-джазової імпровізації майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з баяна – акордеона. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип.42. С 164-167.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. «Співаємо разом» репертуарний збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) для дітей (3-ий клас)/ укладачі: Суворов В.О., Назар Я.В. Луцьк: Терен,2017. 56 с.
 2. «Про тебе співаю, Волинський мій краю»: репертуарний збірник./ укладачі: М. Черніка, В. Суворов. Луцьк: Терен, 2020. 44 с.
 3. «Співаємо разом» репертуарний збірник пісень у супроводі баяна (акордеона) для дітей (3-4-ий клас) / укладачі: Суворов В.О., Назар Я.В. Скакальська З. Є, П’явка М. М. Луцьк: Терен,2022. 140с.

 Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

1.Суворов В.О. Виконавська майстерність баяніста з позиції наукового дискурсу. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції ( ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич). Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 60-63.

 1. Суворов В.О.,Скакальська З.Є. Виконавська майстерність баяніста: штрихи дослідницького феномену.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ ст. історія, теорія, практика. 3-6 травня 2019, Дрогобич с.118-123
 2. Суворов В.О., Назар Я.В. Внесок Анатолія Марценюка у дидактичний репертуар баяніста. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані.[Ред: Я Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін, Ужгород, Херсон. Посвіт, 2021. 350с. С. 65-66.
 3. Суворов В.О., Скакальська З.Є., Рокош В.Й. Розвиток емоційного інтелекту як складової професійної компетентності вчителя музичного мистецтва та музичного керівника закладу дошкільної освіти. ІІІ Всеукраїнський мистецтвознавчий пленер « Мистецька парадигма: сучасний погляд», 23 квітня 2021 року. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021
 4. Суворов В.О., Мужичок Ю. Особливості відтворення естрадно-джазових прийомів гри в практиці виконавства на баяні та акордеоні. ІІІ Всеукраїнський мистецтвознавчий пленер « Мистецька парадигма: сучасний погляд», 23 квітня 2021 року. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021
 5. Суворов В.О., Назар Я.В. Синтез поняття « творчість – виконавство-наука» у баянно-акордеонному мистецтві України у ХХІ столітті. Horizontyumenia 8. Zbornikabstraktovprispevkovzmedzinarodnejvedeckejwebovejkonferencie. //vedeckyredactor:V.Didi.,M. Strenacikova, Kosice. BQUILIBRRIA,10.09.2021 – 15.09. 2021, C1-7.
 6. Суворов В.О., Назар Я.В. Особливості використання педагогічних ідей В.Сухомлинського в практиці роботи майбутнього педагога-музиканта. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі.: збірник матеріалів педагогічних читань. Луцьк, 26 листопада 2021 року, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради / уклад. С. Марчук, С. Вдович. Луцьк – Львів С. 257 – 259.

Людмила ТРОЦЬ викладач фортепіано, концертмейстер,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Електронна адреса: ltrotsj@lpc.ukr.education

Освіта:

Донецький державний музично-педагогічний інститут, фортепіанний факультет (1981). Спеціальність:фортепіано.Кваліфікація: викладач, концертмейстер

Навчальні дисципліни: «Музичний інструмент (фортепіано)»

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Троць Л., Фурсик Л. Основніпредставникипольськогопіанізму та особливостіінтерпретації ними творів Ф. Шопена. Педагогічний часопис Волині.Луцьк, 2018. № 4 (11). С. 78-83.
 2. Троць Л., Фурсик Л. Виконавський стиль І.Я. Падеревського та польських піаністів у контексті світової Шопеніани. Педагогічні науки. Херсон, 2018. Вип. LXXXIV.Т. 2. С.174-178.
 3. Яценко-Жук С., Троць Л. Шляхи формуванняпрофесійних компетентностей майбутніх педагогів на заняттях із музичного інструменту фортепіано. ScientificJournal «Virtus». February, 2018. Issue № 21. С. 181-183.
 4. Яценко-Жук С., Троць Л. Формування специфічних інтелектуальних якостей майбутніх педагогів на заняттях з фортепіано. Збірникнауково-методичнихпрацьвикладачівЛуцькогопедагогічногоколеджу. Луцьк, 2018. С. 149-153.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

Андрущак Б., Мельник Л., Троць Л., Фурсик Л. Калейдоскоп фортепіанних творів. Навчальний репертуарний збірник.    Луцьк: АБВК, 2019. 92 с.

Оксана ШАХРАЙ – викладач фортепіано, концертмейстер, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Електронна адреса: oksana4057@gmail.com

Освіта:

Луцьке державне музичне училище, 1985, спеціальність: фортепіано, кваліфікація: викладач ДМШ, концертмейстер.

Рівненський державний інститут культури, 1994, спеціальність: культурно – освітня робота, кваліфікація: культосвітпрацівник, керівник самодіяльного академічного хору

Навчальні дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент», «Музичний інструмент»

Науково-методична діяльність:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Ябковська С.П., Шахрай О.М Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв`язків на заняттях естетичного циклу  Молодь і ринок. Дрогобич, 2018.  №11 (166).  С. 133-137.
 2. Шахрай О.М., Поліщук О.В., Богдан З.П. Музична памʼять – невідʼємна складова фахової підготовки вчителя музичного мистецтва Педагогічні науки. Херсон, 2018.  Вип. 84.  С. 58-61.
 3. Шахрай О.М., Мельник Л.В. Трансформація музичної культури сьогодні Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2018. Вип. 84. С. 58-61.
 4. Шахрай О.М., Поліщук О. В. Виміри духовності особистості за В. О. Сухомлинським. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 18, т. 1. С. 56-59.
 5. Шахрай О.М., Толочко Р.М., Павлюк Н.М. Багатовимірність педагогічного впливу як наукова проблема. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. вип.26. С.28-32.
 6. Толочко Р.М., Шахрай О.М.,  Павлюк Н.М. Обгрунтування ролі ігрової діяльності у формуванні інтересу до музики у дітей старшого дошкільного  віку. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2021. вип.38. С.48-52.

Підручники/навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Шахрай О.М., Толочко Р.М. Музично-теоретичні питання для перевірки знань студентів відділення «Музичне виховання» : навчально-методичний посібник. Рекомендовано до друку науково – методичною радою Луцького педагогічного коледжу ( протокол №4 від 17. 01. 2020.) Луцьк : Терен, 2020.  88 с.
 2. Пісні з акомпанементом. 6 клас : репертуарний зб. для студ. муз. відділень пед. коледжів / упоряд. В. В. Герасимчук, Л. І. Столярчук, К. В. Стречен. Луцьк : Терен, 2018. 104 с.

 Апробаційні публікації з наукової/професійної тематики:

 1. Шахрай О.М., Мазурок І.В. Удосконалення педагогічної майстерності викладача фортепіано. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу: Зб. науково-методичних праць. Вип. 11. Ред. Кол.: П.М.Бойчук, Н.В.Іванова, Л.М.Шуст. Луцьк. 2018. С. 103-113.
 2. Ябковська С.П., Шахрай О.М Робота над розвитком поліфонічного слуху засобами українського фольклору. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу: Зб. науково-методичних праць. Вип. 12. Ред. кол.: П.М.Бойчук, Н.В.Іванова, Л.М.Шуст. Луцьк. 2019. С. 174-181.
 3. Шахрай О.М., Толочко Р.М. Теоретичні основи організації роботи з розвитку художньо-образного мислення молодших школярів. Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 серпня 2019 року. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 119-121.
 4. Толочко Р., Шахрай О. Новорічне свято. Наукові студії: Зб. науково-методичних праць. Вип. 1. Ред. кол.: П.М.Бойчук, Н.В.Іванова, Л.М.Шуст. Луцьк. 2020. С. 152-157.
 5. Шахрай О. М., Толочко Р.М. Фридерік Шопен. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. Луцьк, 23 грудня 2020 р., 2020. С. 98-103.
 6. Поліщук О.В., Шахрай О. М Дидактично-методичні засади навчання гри на фортепіано в педколеджі. Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії :Міжнародна науково-практична конференція  16–17 жовтня 2020 року.  Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. С. 68-71.
 7. Богдан З.П., Шахрай О.М Сутність музичної  памʼяті в діяльності вчителя музичного мистецтва Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція 19–20  лютого 2021року.  Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 61-64.
 8. Шахрай О.М., Богдан З.П. Проблема посилення зацікавленості класичною музикою у учнів на сучасному етапі фортепіанної педагогіки. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична конференція 17–18 вересня 2021року. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 46-50.
 9. Шахрай О. М., Поліщук О.В. Розвиток спроможності до творчої інтерпретації музичних творів у майбутніх педагогів-музикантів. Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Міжнародна науково-практична конференція 15–16 жовтня 2021 року. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 53-57.