Період2017 – 2021

 

Скробака Юлія Сергіївна – 1, 3, 4, 5, 12, 14

 

1

 1. Modeling the application of educational technologies in the conditions of postgraduate education in Ukraine. Journal of Management Information and Decision Sciences, Volume 24, Special Issue 1, 2021 https://www.abacademies.org/articles/modeling-the-application-of-educational-technologies-in-the-conditions-of-postgraduate-education-in-ukraine.pdf (Skopus)
 2. Чапюк Ю. С. Інноваційні технології вивчення іноземної мови у початковій школі. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти. Кременчук : Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, 2017. № 3. С. 79–83.
 3. Чапюк Ю. С. Ігри-вправи як засіб розвитку креативного мислення молодших школярів на уроках англійської мови. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Серія Педагогічні науки. Ізмаїл, 2017. Вип. 36. С. 251–255.
 4. Boichuk V., Yefremova N., Skrobaka Yu. Non-cooperative strategy for negative self-expression of a pessimistic communicant. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана ФранкаДрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип 39. Том I. С. 142–148.
 5. Скробака Ю.С., Лук’янчук М.В., Триндюк В.А. Науково-теоретичні засади формування готовності майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкових класів. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк, 2021. Вип. 3. С. 121–127.

3

Скробака Юлія Креативне мислення молодших школярів у процесі навчання іноземних мов: монографія. Saarbrücken–Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 188 с.

4

Чапюк Ю. С. Розвиток креативного мислення учнів початкових класів при вивченні іноземної мови: метод.рекоменд. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 44 с.

Лук’янчук М.В., Скробака Ю.С. Розвиток письма як виду мовленнєвої діяльності на заняттях з англійської мови. Методичні рекомендації. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 32 с.

Лук’янчук М.В., Скробака Ю.С. Теоретичний курс англійської мови : навч. посіб. для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк : КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 193 с.

5

13.00.09 Теорія навчання ДК № 049404, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018

12

 1. Чапюк Ю. С., Завіднюк К. В. Розвиток творчого мислення студентів на заняттях англійської мови. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 16 травня 2017 р. Луцьк, 2017. С. 295–297.
 2. 2. Чапюк Ю. С. Ігри-вправи для розвитку креативного мислення учнів початкових класів при викладанні англійської мови. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнародного конгресу, м. Одеса, 18–21 травня 2017 р. Одеса, 2017. С. 209–210.
 3. 3. Чапюк Ю. С. Дидактико-методична складова креативного вчителя іноземної мови. Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 16–17 травня 2017 р. Луцьк., 2017. С. 271–274.
 4. 4. Пріма Р. М., Чапюк Ю. С. Дидактичні умови розвитку креативного мислення школярів : теоретичні аспекти. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів, м. Луцьк, 16–17 травня 2017 р. Луцьк, 2017. С. 589–592.
 5. Скробака Ю.С., Ніколаєва І.А., Денисова С.П. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі асоціативного навчання іноземної мови. Збірник науково методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 12). – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 120–124.
 6. 6. Скробака Ю.С. Реальний стан сформованості креативного мислення молодших школярів у процесі навчання іноземних мов : ціле-мотиваційний компонент. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Рівне,15 лютого 2018 р.). Рівне. URL:http://fif.16mb.com/
 7. Скробака Ю.С., Бойчук В.М. Умови розвитку креативного мислення студентів. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, м.Луцьк, 14 квітня 2021 р. С145-147.

14

Членкиня третього етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови 2018-2019 р.