Спеціаліст вищої категорії, лаборант кафедри

БАЗОВА ОСВІТА

– У 1999 р. закінчила Луцький педагогічний коледж (вчитель початкових класів).

– У 2001 р. закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (вчитель початкових класів).

– 2005–2008 рр. – Луцький інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (спеціаліст фізичного виховання і спорту, реабілітолог), (магістр із фізичної реабілітації).

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

– З вересня 2001 р. по січень 2005 р. працювала вчителем початкових класів у Затурцівській спеціальній школі Волинської області.

– Із січня 2007 р. і дотепер – лаборант кафедри фізичної культури і викладач ЦК теорії і методики фізичного виховання за внутрішнім суміщенням Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Табак Н. В. – автор (співавтор) понад 30 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

МОНОГРАФІЇ

 1. Дишко О. Л., Палюх М. М., Табак Н. В. Вплив аутогенного тренування на рівень тривожності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Physicalcultureandsportinharmoniouslydevelopedpersonalityformation. Monograph. PublishingHouseWSZiA, Opole (Poland). 2021. Р. 358-368. (монографія).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Ковальчук В. В., Табак Н. В. Методичні рекомендації з рекреаційного туризму «Види рекреаційно-туристичних ресурсів» Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. 26 с.
 2. Андрійчук Ю. М., Табак Н. В., Чиж А. Г. Основи спортивної реабілітації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 36 с.
 3. Суворова Т., Табак Н., Констанкевич В., Мороз М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи раціонального та оздоровчого харчування» «Спортивне харчування» спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. 2020. 70 с.
 4. Табак Н. В., Ковальчук В. В., Денисенко Н. Г. Методичні рекомендації Реалізація на практиці змістової лінії «Ігрова та змагальна діяльність» в Новій українській школіЛуцьк, 2020. 72 с.
 5. Табак Н. В. Методичний посібник для вивчення дисципліни «Історія фізичної культури». Луцьк, 2020. 218 с.
 6. Табак Н. В., Кліш І. С., Ковальчук В. В., Дишко О. Л. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт «Оздоровча фізична культура як одна з умов здорового способу життя студентів». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 2022. 54 с.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Денисенко Н. В., Северіна Л. Є., Табак Н. В. Модель формування готовності учителя фізичної культури нового покоління для потреб національної школи. Спецвипуск наукового журналу «Молодий вчений», № 12.1 (64.1) грудень, 2018. Херсон. С. 25–30.
 2. Андрійчук Ю. М., Табак Н. В., Северіна Л. Є. Особливості функціонального розвитку високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2019. Вип.72: Збірник наукових праць. С. 09–13.
 3. Табак Н. В., Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Компетентності з мобільним змістом у матрицях національних освітніх програм підготовки учителів фізичної культури. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. Вип. 72. Т. 1: збірник наукових праць.
  С. 157–161.
 4. Андрійчук Ю. М., Табак Н. В., Северіна Л. Є. Функціональний розвиток високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2020. Вип. 72. Т. 1: Збірник наукових праць. С. 167–161.
 5. Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Табак Н. В., Найт Н. Ф. Компетентнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури у Сполучених Штатах Америки. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2020. № 20 (2).
  С. 20–31.
 6. Суворова Т., Табак Н., Констанкевич В. «Фізичне здоров’я та фізична підготовленість дівчат-підлітків». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки, реалії та перспективи. 2020 р. Вип.. 72. Т. 1. Збірник наукових праць. С. 182–188.
 7. Файдевич В. В., Мельник С. А., Ніколаєв С. Ю., Табак Н. В. Актуальні проблеми фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 11 (143) 2021. С. 145–148.
 8. Табак Н. В., Файдевич В. В., Мельник С. А., Ковальчук В. В., Северіна Л. Є.Рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборіРеабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation&Recreation): науковий журнал. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022.
  № 10. 184 с.
 9. Дишко О., Ковальчук В., Табак Н. Використання мобільних додатків при вивченні туристичних дисциплін студентами-фізкультурниками. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2022. № 2. С. 3–10.
 10. Косинський Е. О., Дишко О. Л., Сітовський А. М., Табак Н. В., Чиж А. Г. Впровадження елементів національних одноборств у процес фізичного виховання студентівРеабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (RehabilitationandRecreation). Рівне, 2022. № 12. С. 190–197.

Підвищення кваліфікації

– Міжнародне підвищення кваліфікації (онлайн-курс, Фундація Міжнародна. Польща). «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Мoodle» (45 год., /1,5 ЄКТС). Сертифікат ЕS №2808/2020від 16.11.2020.

         – Підвищення кваліфікації «Організаційно-методичні основи фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи в закладах освіти». На Урок (2 години/0,06 кредити ЄКТС). Свідоцтво №В446 – 258832 від 23.03.2021.

– Міжнародне підвищення кваліфікації (онлайн-курс, Фундація Міжнародна, Польща).«Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи  GOOGLEMEET, GOOGLECLASSROOM» (45 год.,/1,5 ЄКТС). Сертифікат ЕS №2808/2020 від 15-22.03.2021.

– «Неформальна освіта для здобувачів вищої освіти: досвід країн Європейського союзу. Напрям: Досвід країн Європи та України (45 год.,/1,5 ЄКТС). Сертифікат від 10.10.2022.

– Підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Prometheus (80 год./0,5 кредитів ЄКТС) Сертифікат № 3009acaa62724df7b45a61d68899fb79 від 08.11.2022.

– Підвищення кваліфікації. Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової перед вищої освіти (коледжів, технікумів). Національна Академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (120 годин/4 кредити ЄКТС). Свідоцтво № СП 35830447/2759-22Ц (01.05 – 11.11.2022).

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Член громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»

Наукова бібліометрія:

http://orcid.org/0000-0002-8478-2075 – Табак Наталія Василівна

 Електронна пошта: ntabak@lpc.ukr.education