Юридична служба КЗВО “Луцького педагогічного коледжу” ВОР

Провідний юрисконсульт – Смолюк Артем Іванович

Провідний юрисконсульт є посадовою особою КЗВО “Луцького педагогічного коледжу” ВОР та підпорядковується безпосередньо ректору Коледжу.

Юридична служба Коледжу у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Статутом Коледжу, Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу, Колективним договором, а також іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Коледжу, їх керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Коледжу в судах.

Юридична служба відповідно до покладених  на неї завдань:

1) забезпечує правильне застосування в Коледжі нормативно-правових актів та інших документів, подає ректорові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Коледжу;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності Коледжу;

3) проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Коледжу, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

4) проводить разом із структурними підрозділами Коледжу роботу з перегляду згідно з його компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) інформує ректора Коледжу про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

6) організовує роботу, пов’язану з:  укладенням договорів з юридичними і фізичними особами щодо осіб, які навчаються в Коледжі; укладенням контрактів з працівниками Коледжу; підготовкою проектів наказів та розпоряджень  адміністрації Коледжу. Юридична служба бере участь у підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам вищевказаних документів. Перелічені документи погоджуються (візуються) юрисконсультом за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

7) бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Коледжу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;

8) організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;

9) сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

10) подає ректору Коледжу: пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Коледжу; висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна;

11) сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу Коледжу під час вирішення виробничих та соціальних питань;

12) разом із заінтересованими структурними підрозділами Коледжу бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці в Коледжі;

13) надає правову допомогу працівникам Коледжу, які потребують соціального захисту;

14) забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників Коледжу, подає пропозиції ректорові Коледжу щодо поновлення порушених прав;

15) організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Коледжу, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;

16) надає правову допомогу у здійсненні заходів щодо поліпшення виконання робіт, надання послуг;

17) проводить службові перевірки щодо дотримання трудової дисципліни працівниками Коледжу;

18) здійснює юридичний супровід надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Додаткова інформація:

Прийом громадян здійснюється відповідно до ст. 22 ЗУ „Про звернення громадян”:

Час прийому: вівторок з 14.00 – 17.00

Контакти:

e-mail: lpk@ua.fm