Період2017 – 2021

 

Єрко Галина Іванівна – 1, 4, 9, 10, 12, 19

 

1

 1. Єрко Г., Луцюк Ю. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи при вивченні дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство». Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. № 2 (9). С. 68–74.
 2. Єрко Г. І. Формування навичок медіаграмотності вчителів початкових класів при викладанні предмета «Я у світі»: практичний аспект. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. LXXXII. Том 1. Херсон: ВД «Гельветика», 2018. С. 122–127.
 3. Єрко Г. І., Луцюк Ю. А. Дидактичні особливості впровадження бінарних уроків із предмета «Я у світі» в початковій школі: практичний аспект. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 5. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. С. 36–40.
 4. Єрко Г. І. Формування медіаграмотності майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисципліни «Соціологія». Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск 3 (38). 2018. С. 223–229.
 5. Єрко Г. І., Казмірчук О. А., Луцюк Ю. А. Технологія «відкритий простір» і Василь Сухомлинський в контексті Нової української школи: точки перетину. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63. Т. 1. С. 36–40.
 6. ФаринаА., Ковальчук І., Єрко Г., Казмірчук О., Галан О., Курчаба О. Педагогічний коучинг як засіб інтенсифікації освітнього процесу в Україні. European humanities studies: state and society (нострифікація в Scopus). 3 (I). P. 64–86.
 7. Єрко Г., Курчаба О., Луцюк Ю., Філюк О. Особливості використання інтерактивної платформи Mozaik в освітньому процесі суспільствознавчих дисциплін. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Том 2 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2021. С. 249–257.
 8. Філюк О., Єрко Г., Галан О. Історія родини волинських словаків Залет: спогади жительки села Боратин Ганни Матвіївни Зай. Літопис Волині Всеукраїнський науковий часопис. Одеса: ВД «Гельветика», 2020. Число 23. С. 25–29.
 9. Казмірчук О., Курчаба О., Єрко Г. Націєтворчий потенціал історичної пам’яті: корифеї у суспільній свідомості українців. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Одеса: ВД «Гельветика», 2021. Число 24. С. 99–103.

 

4

 1. Молодь України – 2017. Результати соціологічного дослідження / Автори/-ки: Н. Дмитрук, Г. Падалка, Н. Тілікіна, Г. Єрко, Н. Півоварова, К. Нагорняк, О. Харченко, С. Кірєєв. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. 72 с.
 2. Експертиза шкільних підручників. Інструктивно-методичні матеріали для експертів щодо здійснення антидискримінаційної експертизи електронних версій проектів підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти / Авторський колектив: Т. Дрожжина, О. Дубовик, Г. Єрко, Н. Забуга, О. Малахова, О. Марущенко, Н. Михайловська, Я. Салахова, В. Селіваненко; за заг. ред. О. А. Малахової. К., 2018. 40 с. URL: https://goo.gl/7fbfZT.
 3. Свідерська Н., Дмитрук Н., Єрко Г., Джердж С. Практики ґендерного аналізу в громадах: практичний посібник. Київ: ТОВ-Вид-во «ЛОГОС», 2019. 32 с.

 

9

Членкиня експертної групи з громадянської освіти та правознавства (наказ МОН України «Про утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп» № 95 від 22.01.2021)

10

Реалізація освітнього проєкту «Будуємо гендерно чутливе освітнє середовище в громадах Волинської області» громадською організацією «Ґендерний креативний простір» за підтримки Уряду Канади в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт, квітень–вересень 2021. Керівниця проєкту

 

12

 1. Єрко Г., Мартинюк В. Медіаосвіта вчителя початкової школи як складова професійного зростання. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2017 року). Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 92–95.
 2. Єрко Г. І. Медіаграмотність як невід’ємна складова суспільствознавчої освіти. STUDIA SLOBOZHANIKA: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2017» (Харків, ХНТУСГ, 3 березня 2017 р.) // Вісник виставково-музейного центру. Вип. 3. Харків: ФОП Тарасенко В. П., 2017. С. 173–179.
 3. Єрко Г. Ґендерна сегрегація на ринку праці: патерналістська політика держав стосовно жінок. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць ІV міжвузівського науково-практичного семінару (05 квітня 2017 року, Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк) / за наук. ред.: д-р філос. наук, проф. В. В. Гусаченко, канд. філос. наук, доц. Н. М. Дашенкової / Упорядниці: Г. Єрко, Т. Жалко, І. Чемерис. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 58–61.
 4. Єрко Г. Медіаграмотність як процес розвитку та саморозвитку особистості майбутнього вчителя початкових класів. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доповідей учасників IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (18–19 травня 2017 року) / упоряд. О. І. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк: ЛІРоЛ, 2017. С. 80–81.
 5. Yerko H., Zhalko Т. Image of a female politician as a factor of a positioning of the policy subject. Book of Proceedings and Abstracts of the CIS International Symposium on Language, Linguistics, History, Literature and Education; еditors: R. Shuvazaryan, I. Yakubovich. USA, St. Louis: Science and Innovation Center Publishing House. First Published. 2017. Р. 128–134.
 6. Yerko Konstankevych L. Womenʼs stories in the Lutsk sity space. VII Simposio Interdisciplinario Multidisciplinario de Estudios sobre la Memoria «Género y (des)memoria»; Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Estados Unidos Mexicanos. URL: https://bit.ly/2U9u9hz.
 7. Єрко Г. І., Констанкевич Л. Г. Історію рідного краю вивчаєм, і в серці до нього любов розквітає. Урок-квест з предметів «Я у світі» та «Інформатика» у 4-му класі. Учитель початкової школи. № 2. 2018. С. 40–43.
 8. Єрко Г., Хом’як Л. Законодавче забезпечення молодіжної політики в Україні. Сучасний стан розвитку юридичної науки України: Зб. наук. праць за матеріалами круглого столу, присвяченого Тижню права. Випуск 2 / Ред. кол. : О. Й. Дем’янюк, О. А. Бундак. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018. С. 35–39.
 9. Єрко Г. Формування духовного та соціального здоров’я майбутніх фахівців через діяльність Центру ґендерної освіти Луцького педагогічного коледжу. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали IV Міжнародної науково- практичної конференції (Луцьк, 26–27 квітня 2018 року) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 78–80.
 10. Єрко Г. Феміністична ініціатива – місяць жіночої історії. Ґендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць V міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледжнаук. ред.: В. В. Гусаченко, О. Н. Демянчук ; упоряд. Г. І. Єрко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 29–31.
 11. Єрко Г., Курчаба О. Проблеми булінгу в освітньому просторі: ґендерна складова. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної конференції (22 листопада 2018 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 49–52.
 12. Єрко Г., Казмірчук О. Образ жінки на радянських плакатах 1920–1940-х років. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледж; наук. ред.: В. В. Гусаченка, Л. М. Деркач; упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 32–35.
 13. Єрко Г., Галан О. Он-лайн ресурси як складова медіаграмотності освітян. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті інформаційного поступу: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 23–24 трав. 2019 року) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 41–43.
 14. Єрко Г. І., Констанкевич Л. Г., Радкевич М. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі: практичний аспект. International scientific and practical conference «Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conference proceeding. December 27–28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Pablishing». Р. 45–49.
 15. Єрко Г. І. Використання проєктних технологій на уроках «Я у світі» в початковій школі. Методологічні та методичні проблеми викладання соціальноекономічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників IX науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 28–32.
 16. Єрко Г., Казмірчук О. Метод усної жіночої історії в структуруванні минулого: практичний аспект. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, ЛПК, 30 берез. 2020 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 24–27.
 17. Єрко Г., Казмірчук О. Особливості вивчення історії мовою плакату. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 95–97.
 18. Єрко Г., Казмірчук О. Наукова робота студентів(-ок) як основа реалізації освітньої діяльності. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (Луцьк, 21–22 травня 2020 року) / упоряд. О. А. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 86–88.
 19. Єрко Г., Жалко Т. Медіаграмотність як складова циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у закладах вищої освіти: методичні аспекти. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ: Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. 494 с. С. 286–293.
 20. Єрко Г. І. Онлайн платформи як невід’ємна складова сучасної системи освіти. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників VІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 30 листопада 2020 р.) / упоряд.: Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н. В. Ляшук. Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2020. Вип. 8. С. 13–15. URL: https://lutsk.uu.edu.ua/naukovi_vidannya/.
 21. Єрко Г. І. Особливості організації дистанційного навчання при підготовці майбутніх учителів початкової освіти з громадянської та історичної освітньої галузі. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 39–43.
 22. Yerko H. Media literacy in the structure of professional competence of future teachers. International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12-13, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 153–156.
 23. Єрко Г. Ґендерна рівність як складова прав людини в освітньому процесі: практичний аспект. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 52–56. URL: http://surl.li/uebo.
 24. Єрко Г. Вивчення минулого як складова медіа грамотності з громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа»: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (17 червня 2021 р., м. Луцьк) / укладач: О. П. Муляр. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 32–35. URL: https://cutt.ly/KRxlPhD.

 

19

 1. Керівниця Центру ґендерної освіти (наказ № 71 директора Луцького педагогічного коледжу від 17.09.2012).
 2. Голова правління ГО «Ґендерний креативний простір» (18.02.2020).
 3. Голова обласного методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін закладів передфахової вищої освіти