Мета освітньо-професійної програми – підготовка компетентних фахівців для Нової української школи, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми в освітній сфері з фізичної культури, готових до самоорганізації власної професійної діяльності та подальшого саморозвитку

Об’єкт вивчення: освітній процес у закладах середньої освіти за предметною спеціальністю «Фізична культура» (рівень базової середньої освіти).

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації – освітньо-професійна програма передбачає здобуття системних, професійно-мобільних знань, умінь і навичок, вільний вибір навчальних дисциплін із сфери предметної області, достатніх для організації компетентнісно-орієнтованого навчання здобувачів освіти та проведення уроків фізичної культури у Новій українській школі.

Унікальність та переваги програми

  1. Освітньо-професійну програму спрямовано на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей вчителя фізичної культури Нової української школи, використання в освітньому процесі інноваційних (авторських) методик навчання фізичної культури школярів.
  2. Вибіркові освітні компоненти підсилюють набуття компетентностей з мобільним змістом, затребуваних у Новій українській школі, що пов’язані з оволодінням мовними та іншомовними, етико-психологічними, правовими компетентностями, безпечною професійною діяльністю та збереженням здоров’я школярів; фаховими, соціальними, творчими, організаторськими, краєзнавчими, комунікативно-етичними, дослідницькими та цифровими компетентностями.
  3. Програма передбачає формування в учасників освітнього процесу навичок soft skills через різні види проходження педагогічних практик і табірних зборів.
  4. Залучення здобувачів до наукових досліджень шляхом участі у виконанні кафедральної наукової тематики, написанні тез та наукових статей; їх апробації на щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі», «Волинська весна: перші паростки науки», «Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі», «Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі» (співорганізаторами яких є факультет початкової освіти та фізичної культури коледжу) та інших наукових заходах.
  5. Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо діяльності з надання освітніх послуг і підготовки фахівців за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Для занять з фізичної культури є спортивні споруди, фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання.
  6. Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» у закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти учнівської молоді (2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти; 2359.2 Керівник секції спортивного напряму; 2359.2 Організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми; 3439 Інструктор з організаційно-масової роботи; 3475 Інструктор-методист з фізичної культури та спорту; 3475 Інструктор-методист спортивної школи; 3475 Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).
  7. Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес з реалізації програми, відповідають кадровим вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
  8. До кожної навчальної дисципліни складено навчально-методичні комплекси дисциплін.

 Основні дисципліни фахової підготовки

Нормативні ОК

Фізичні вправи на формування культури рухів з елементами гімнастики (вступний курс); Фізичні вправи на опанування навичками пересувань (вступний курс); Фізичні вправи на опанування навичками володіння м’ячем (вступний курс); Ігри та забави для активного відпочинку (вступний курс); Баскетбол (теорія та методика); Волейбол (теорія та методика); Гімнастика (теорія та методика); Футбол (теорія та методика); Легка атлетика (теорія та методика); Плавання і рятування на воді (теорія та методика); Гандбол (теорія та методика); Методика навчання основам нових видів спорту; Педагогіка. Історія педагогіки; Вступ до спеціальності; Методика викладання фізичної культури в спеціальних медичних групах з гігієнічним супроводом; Психологія (загальна, вікова, педагогічна, спорту); Адаптивне фізичне виховання; Практикум з ритміки та основ хореографії; Спортивно-анімаційні заходи в Новій українській школі (теоретично-практичний курс); Теорія і методика викладання туризму в закладах загальної середньої освіти; Теорія і методика фізичного виховання; Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

Практична підготовка

Пропедевтична практика в закладах загальної середньої освіти; Педагогічна практика в початковій школі; Педагогічна практика в гімназіях та ліцеях; Літня педагогічна практика; Зимовий табірний збір (зимові види спорту); Табірний збір (нові види спорту); Практикум-стажування за профілем майбутньої професії; Основи науково-педагогічних досліджень.

 Посади, які можуть обіймати випускники