Мета освітньо-професійної програми – створення сприятливих умов для підготовки фахівців з новим типом мислення, зорієнтованих на оволодіння ключовими компетентностями (інструментальними, загальними, фаховими), що ґрунтуються на професійній продуктивності, уміннях аналізувати нові ситуації й застосовувати професійно орієнтовані знання для їхнього вирішення, використовувати засоби сучасних інформаційно-комунікаційних технології та моделювати оздоровче середовище залежно від індивідуальних особливостей учнів, їхніх потреб та інтересів.

Об’єкти вивчення і діяльності: сфера фізичної культури та спорту.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації – професійно-мобільна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.  Програма навчання забезпечує синтез знань з професійно-орієнтованих методик фізичного виховання через різні види практикумів. Ґрунтується на формуванні та розвитку професійно-практичної компетентності для розв’язання складних завдань та фахових проблем у професійній діяльності.

 Унікальність та переваги програми

Практична підготовка. Також програма надає академічну освіту в галузі фізичної культури і спорту, спрямовується на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених стандартом вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 567).

Переваги:

  1. До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти-практики.
  2. Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується розвиненою співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спортивних баз.
  3. Освітня програма з професійною орієнтацією на теорію та практику фізичної культури і спорту. Передбачено такі види практикумів:

– пропедевтичний практикум,

– педагогічний практикум у закладі загальної середньої освіти.

– зимові табірні збори,

– літні табірні збори з вивченням нових видів спорту,

– професійно-орієнтований тренерський практикум,

– безперервний практикум за профілем майбутньої професії.

  1. Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо здійснення діяльності з надання освітніх послуг підготовки фахівців за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Стан приміщень і спортивних майданчиків засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам.
  2. Програма повністю забезпечена науково-методичними комплектами з усіх навчальних компонентів (навчальних дисциплін, практик), які представлені на сайті коледжу.

 Основні дисципліни фахової підготовки

Українська мова за професійним спрямуванням, Основи спортивного коментування, Теорія і методика фізичного виховання, Педагогіка. Історія педагогіки, Теорія та методика тренерської діяльності в обраному виді спорту, Легка атлетика (теорія та методика), Баскетбол (теорія та методика), Гімнастика (теорія та методика), Футбол (теорія та методика), Волейбол (теорія та методика), Основи публічного управління, менеджменту та маркетингу у сфері фізичної культури і спорту, Біохімія м’язової діяльності, Фізіологія людини, Безпека життєдіяльності, Попередження спортивного травматизму, Долікарська медична допомога, Теорія і методика викладання туризму, Основи науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту, Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Класичний масаж, Неолімпійський спорт. Професійний спорт.

 Посади, які можуть обіймати випускники