Період2017 – 2021

 

Бляшевська А.В.– 1,3,4,12, 19

1.

 1. Денисенко Н., Бляшевська А., Бортнюк Т., Бахомент С., Найт Н., Тарадюк Д. Дуальний підхід у контексті запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society /EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo. – Issue 2, 2018. (Poland-Ukraine). С. 180–196.
 2. Бахомент С., Бляшевська А., Боремчук Л., Троцюк О. Роль куратора групи в організації позанавчальної виховної роботи в закладі вищої освіти. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. №3 (10). С.66–73.
 3. Бляшевська А., Бахомент С., Аханова А. Використання традиційних і нетрадиційних форм роботи з батьками молодших школярів. ScientificJournalVirtus. 2017. № 17. С. 86–89.
 4. Бляшевська А., Денисенко Н., Гайдар Т., Найт Н. Поліфонія трактування проблеми цінностей у наукових студіях. Нова педагогічна думка. 2018. № 2 (94). С. 71–75.
 5. Найт Н., Бляшевська А. Явища частиномовних переходів в англійській мові та їх види. Молодий вчений: спецвипуск Луцького педагогічного коледжу. №12.1 (64.1), грудень 2018 р. С. 13 – 17. (*відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” від 17.10.2012 № 1112 для здобуття наукового ступеня необхідна наявність публікацій у наукових фахових виданнях України та інших держав. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.Науковий журнал “Молодий вчений” є тим самим виданням, яке включено до міжнародних наукометричних баз).
 6. Найт Н., Бляшевська А. Параметри частиномовного переходу дієслова в іменник в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73), березень, 2019р.С. 57 – 60.
 7. Бляшевська А.В., Лук’янчук М. В, Федорець М. А. Формування іншомовної компетенції засобами проектної технології на заняттях курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у педагогічному коледжі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Вип. 9(77). Острог: Вид-во НаУОА, березень 2020. С.63–65.
 8. Бляшевська А., Федорець М., Дмитренко Н. Проєктна діяльність у системі формування рідномовної та іншомовної компетентностей майбутніх фахівців освіти. Інноватика у вихованні: зб.наук. пр. Вип. 13. Рівне : РДГУ, 2021 С. 116–127.

 

3.

 1. Бляшевська А.В., Найт Н.Ф. Англійська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2018. 150 с.А. В. Бляшевська, Н. Ф. Найт., О. П. Брянцева. Лексичні ігри на уроках англійської мови у початковій школі : методичні рекомендації. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 52 с.
 2. Алла Бляшевська, Сільвія Кустош, Надія Найт, Інесса Філіппова. Ф.Фребель: мовленнєві ігри англійською і українською (практика впровадження в освітньому просторі дошкілля та початкової школи): метод. посібн. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. 62 с.
 3. Бляшевська А.В., Найт Н.Ф. Вступний корективний курс англійської мови : навчально-методичний посібник. Луцьк: Вежа, 2017. 78 с.
 4. А. В. Бляшевська, Н. Ф. Найт, О. Я. Троцюк, С. Я. Васюхник. English Grammar in Exercises : навчально-методичний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 90 с.
 5. Бляшевська А.В., Федорець М.А. Метод проектів у педагогічному коледжі. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студента  Луцьк : Волиньполіграф, 2020. 154 с.
 6.  

12.

 1. Бляшевська А., Федорець В. Імплементація методу повної фізичної реакції у процесі навчання англійської мови у початковій школі.Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти:  зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 12-15.
 2. Бляшевська А., Кв’ятковська Н. Комунікативна культура педагога у закладі вищої освіти. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти:  зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 91-93.
 3. А. В. Бляшевська. Компетентісно орієнтоване навчання іноземних мов унових навчальних програмах 2017–2018 у тезах. Оновлений зміст навчання іноземної мови в початковій школі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (Луцьк, 20 листопада 2017 року). Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2017. С. 22–25.
 4. Бляшевська А. В. Організація освітнього процесу за оновлениминавчальними програмами з іноземних мов загальноосвітнього циклу. Пріоритетні орієнтири розвитку іншомовної освіти в контексті компетентісного підходу на сучасному етапі: матеріали засідання методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волинської області (Луцьк, 4 листопада 2017 року). Луцьк. 2017. С. 23–28.
 5. Бляшевська А. В., Федорець М. А. Проблеми формування іншомовноїпрофесійної компетентності студентів педагогічних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти. Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації: збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції (Луцьк, 27 квітня 2017 року). Луцьк. 2017. С. 104–106.
 6. Бляшевська А. В. Формування професійної компетентності майбутньоговчителя іноземної мови у процесі педагогічної практики у школі. Іншомовний дискурс: проблеми вивчення і навчання: збірник матеріалів міжвузівського науково-методичного семінару (Луцьк, 23 листопада 2017 року). Луцьк. 2017. С. 41–46.
 7. Бляшевська А., Гусак Л., Федорець М. Іншомовна професійнакомпетентність студентів педагогічних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти: проблеми формування та шляхи удосконалення. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2018 року). Луцьк. 2018. С. 54–60.
 8. Бляшевська А.В. Characteristics of effective language practice in the process of teaching English. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 16 травня 2017 року). Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2017. С. 16 – 20.
 9. Бляшевська А.В. Використання методу дискусії при вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІІ обласної науково-практичної конференції (Луцьк, 7 грудня 2017 року). Луцьк: Волиньполіграф. 2017. С. 13–14.
 10. Бляшевська А.В. Педагогічна концепція В.О. Сухомлинського в оцінці вітчизняних та зарубіжних учених: збірник матеріалів міжвузівського методичного круглого столу викладачів іноземних мов, 17 грудня 2019 року, м.Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 3-11
 11. Бляшевська А.В. Педагогічна концепція В.О. Сухомлинського в оцінці вітчизняних та зарубіжних учених: збірник матеріалів міжвузівського методичного круглого столу викладачів іноземних мов, 17 грудня 2019 року, м.Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 3-11
 12. Найт Н.Ф., Бляшевська А.В. Кредитно-модульна система навчання в умовах оновлення змісту педагогічної освіти. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 року, Луцьк, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2020. С. 135–137.
 13. Найт Н., Бляшевська А. Становлення компетентнісного підходу в контексті інтернаціоналізації освіти. Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції/ Луцький НТУ (12-13 квітня 2019 року), м. Луцьк (Україна). С. 11 – 15.
 14. Найт Н., Бляшевська А. Роль транспозиції у словотворенні англійської мови. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 року), м. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 22 – 25.
 15. Найт Н., Бляшевська А. Різновиди та ступені іменникової транспозиції в сучасній польській мові. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 22 лютого 2019 року). Луцьк: Волиньполіграф. 2019 р. С. 12 – 16.

Найт Н., Бляшевська А. Явища частиномовних переходів у словотворенні англійської мови. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (випуск 12). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. C. 5 – 10.

 

19.

Член світової організації ОМЕП