Період2017 – 2021

 

Антонюк Надія Анатоліївна –  1,4,12,14,19

 

1

 1. Антонюк Н. А., Антонюк В.З. Використання інтерактивних методів в управлінні та методичній роботі початкової школи. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, №2 (375). Луцьк, 2018.  С. 90–96.
 2. Антонюк Н. А. Антонюк В.З. Культура мовлення майбутнього педагога як складова педагогічного спілкування. Педагогічний часопис Волині. №2 (9). Луцьк. 2018. С. 9–15.
 3. Антонюк Н. А., Хомярчук А.П. Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва. Педагогічний часопис Волині№4 (11). Луцьк. 2018 р. C. 9–
 4. Антонюк Н. А., Савчук С.В. Педагогіка партнерства як невід’ємна складова підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №4 (408). Луцьк. 2020 р. С. 90–97.
 5. Антонюк Н. А., Пушкар Н.С. Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи. Наукові записки.Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. № 188. 2020.С. 54–

 

4

 1. Антонюк Н. А. Навчально-методичний посібник з курсу «Дидактико-методичні основи навчання першокласників» для студентів вищих навчальних закладів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Луцьк, 2017. 136 с.
 2. Антонюк Н.А. Первинна профілактика комп’ютерної адикції підлітків (колективна монографія) / Pedagogiczno-psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowan ryzykownych / Monografie Wydzialu Pedagogiki I Psychologii WSEI,.– Redakcja naukowa: Malgorzata Dubis, Lublin. – 2017 . – C. 229-243.
 3. Антонюк Н. А., Марчук С. С. Практикум зі вступу до спеціальності з основами академічної доброчесності для студентів спеціальності 013 Початкова освітаосвітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр: навч.-метод. посібник. В 2-х Ч. Ч. І. Луцьк. 2021. 64 с.
 4. Програма атестації здобувачів вищої освіти у формі комплексного кваліфікованого екзамену з педагогіки, психології, методик навчання дисциплін вільного вибору студентів відповідно до професійної кваліфікації спеціальності Початкова освіта / уклад. Н. А. Антонюк, С. В. Савчук, А. В. Аханова, Н. П. Ярощук. Луцьк : Луцький педагогічний фаховий коледж, 2021. 33 с.

 

12

 1. Антонюк Н. А., Міліщук С.О. Особливості формування організаційних умінь в учнів початкової школи. Збірник науково-методичних праць Луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2017. С. 67–71.
 2. Антонюк Н.А. Історичні аспекти становлення та функціонування Луцької української гімназії. «Педагогічне краєзнавство Волині»: матеріали науково-практичної конференції. Володимир-Волинський, 2018. С. 24–29
 3. Антонюк Н.А. Образ вчителя в педагогічних поглядах В.О. Сухомлинського. Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами : Методичні рекомендації на допомогу кураторам групи. Луцьк, 2019. С. 5–
 4. Антонюк Н. А., Савчук С. В. Формування духовних цінностей як важлива умова проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога: зб. матеріалів тез Всеукр. наук.-практ. конф. Біла церква, 13 черв. 2019 р. С. 12–
 5. Антонюк Н. А., Савчук С.В. Метод прєктів як засіб ефективного та якісного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу Володимир-Волинський, 2019. С. 256–
 6. Антонюк Н. Каращук М. Прояв ідей Сухомлинського в концепції «Нової української школи». «Вектор пошуку у сучасному освітньому просторі»: збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк, 2019. С. 18–
 7. Антонюк Н.А. Роль рідної мови у педагогічній системі К.Д. Ушинського. «Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді»: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань. Луцьк, 2020. С. 5–
 8. Антонюк Н.А. Традиції, звичаї, обряди та їх роль у сімейному вихованні. «Вектор пошуку у сучасному освітньому просторі»: збірник матеріалів VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк. 2020. С. 12–
 9. Антонюк Н. А. Савчук С.В. Формування громадянської компетентності як важливий компонент освітнього процесу в педагогічному закладі вищої освіти. «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика»: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Луцьк, 2020. С. 263–
 10. Антонюк Н. А. Савчук С.В. Вплив соціальних мереж на формування та розвиток особистості. Лабіринти реальності. LabyrinthsofReality»: збірник наукових праць, Montreal, 2020. Issue 2 (7). С. 67–70
 11. Антонюк Н. А., Савчук С.В. Використання гри як засобу навчання та виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі»: збірник матеріалів П’ятих педагогічних читань.Луцьк, 04.10.2020. С. 5–
 12. Антонюк Н. А., Пушкар Н.С. Погляд на професію майбутнього вчителя початкової школи через призму досвіду В. О. Сухомлинського. «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі»: збірник матеріалів П’ятих педагогічних читань. Луцьк, 04.10.2020. С. 90–
 13. Антонюк Н. А., Савчук С.В. Досвід навчання грамоти у спадщині В.О. Сухомлинського. Освітнє дитинство в 20-х роках ххі століття: виклики та можливості: матеріали Другої Міжнародної педагогічної стрітенської конференції Львів, 2021. С. 172–
 14. Антонюк Н. А., Савчук С. В. Освітнє середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня. Human Virtual: New Horizons: based on materials of the VIII International scientific and practical conference. Montreal, March 14-15, 2021. С. 34–
 15. Антонюк Н.А., Савчук С. В. Гра як важливий вид діяльності в освітньому процесі початкової школи. «Вектор пошуку у сучасному освітньому просторі»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк. 2020. С. 10–

 

14

Керівництво постійно діючим студентським педагогічним гуртком «Дидаскал»

 

19

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»