Період: 2017-2021

 

Бойчук Валентина Михайлівна – 1, 4, 5, 12

1.

 1. Бойчук В. М. Прагматичніособливостіпесимістичнихвисловлень. Актуальніпитанняіноземноїфілології: наук. журн. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 2017. № 7. С. 5–11.
 2. Бойчук В. М. Кооперативністратегії і тактики комуніканта-песиміста. Актуальніпитанняіноземноїфілології: наук. журн. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 2018. № 8. С. 40–46.

3.Бойчук В.,Єфремова Н. Синтаксична характеристика песимістичнихвисловлень. Актуальніпитанняіноземноїфілології: наук. журн.Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. ЛeсіУкраїнки, 2018. № 9. С. 14–20.

 1. Бойчук В.,Єфремова Н.Теоретичні засади дослідженнякомунікативноїособистостіпесиміста. Актуальніпитанняіноземноїфілології: наук. журн. Луцьк, 2019. № 10. С. 19–25.
 2. Бойчук В.,Єфремова Н., Шелудченко С. Конфігурація лексико-семантичного поля FineArts (на матеріалі статей мистецького журналу «FineArtMagazine»). Науковийвісник СНУ іменіЛесіУкраїнки. Серія :Філологічні науки. Мовознавство.2019. № 10. C. 16–21.
 3. Boichuk V. The Communicative Situation of Realization of the Speaker’s Pessimism (A Study of the 20th Century English Prose). Наукові записки національногоуніверситету “Острозькаакадемія”. Серія: “Філологічна”. Острог: Видавництво Нац. yн-ту “Острозькаакадемія”, 2020. 10 (78). С. 17–20.
 4. Бойчук В.,Єфремова Н.Особливостіідентифікаціїпесимізму персонажа в текстіхудожньоготвору (на матеріаліанглійськоїмови). Актуальніпитанняіноземноїфілології : наук. журн. Луцьк, 2020. № 12. С. 18–23.
 5. Boichuk V., Yefremova N., Skrobaka Yu. Non-cooperative strategy for negative self-expression of a pessimistic communicant. Актуальніпитаннягуманітарнихнаук :міжвузівськийзбірникнауковихпрацьмолодихвченихДрогобицькогодержавногопедагогічногоуніверситетуіменіІванаФранка. Дрогобич :Видавничийдім «Гельветика», 2021. Вип 39. Том I. С. 142–148.

 

 1.  
 2. Бойчук В. М., Єфремова Н. В. Концептуальний простір роману Маргарет Лоренс “Кам’яний ангел”. Україна – Канада: сучасні наукові студії : кол. моногр. : у 3-х кн. Кн. 2. = Ukraine – Canada : Modern Scientific Studios : Сollective Monograph : in three books. Book 2. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. C. 48–57.
 3. Бойчук В., Єфремова Н. Емоційна концептосфера романів Маргарет Лоренс. Канадознавство: філологічні візії: кол. моногр. у 2-х кн.. Кн.2 = CanadianStudies: PhilologicalVisions: CollectiveMonographintwobooks. Book 2. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. C. 94–115.
 4. Yefremova N. V., Boichuk V. M. ConceptualSpaceofEnglishPoliticalDiscourseduringtheStruggleagainst Covid-19. Philologicalscienceandeducation : transformationanddevelopmentvectors : Collectivemonograph. Vol. 1. Riga, Latvia : «BaltijaPublishing», 2021. P.186–203.
 5. Єфремова Н.В., Павлюк А.Б., Шелудченко С. Б., Бойчук В. М. EnglishLexicology :TeachingAidforPart-timeStudents. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 60 с.

5.ШелудченкоС. Б., Бойчук В. М., ЄфремоваН. В.Methods of Teaching English as a Foreign Language in General Secondary School : A Compendium of Lectures. Луцьк :ВежаДрук, 2021. 166 с.

6.ШелудченкоС. Б., Бойчук В. М., ЄфремоваН. В.Methods of Teaching English as a Foreign Language in General Secondary School : Glossary. Луцьк :ВежаДрук, 2021. 49 с.

 

5.

Захист дисертації відбувся 31 січня 2019. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові’’

 

 1.  
 2. Бойчук В. М. Комунікативнийпесимізм як ознакакомунікативноїповедінки. Іншомовнакомунікативна культура: специфіка, традиції, інновації.Збірникматеріалівміжвузівськоїнауково-практичноїконференції (Луцьк, 27 квітня 2017 року). Луцьк: PВВ Луцького НТУ, 2017. С. 14–17.

2.Бойчук В. Онлайновіресурси у впровадженніформувальногооцінювання.  Формувальнеоцінювання у процесівикладанняіноземноїмови у новійукраїнськійшколі: матеріалинауково-методичного тренінгу для викладачівіноземнихмов, м. Луцьк, 02 лютого 2020 року Луцьк: Луцькийпедагогічнийколедж, 2020. С. 14‒15.

 1. Бойчук В., Єфремова Н. Лінгвістичністудії феномену песимізму. Актуальніпроблемиіншомовноїкомунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічніаспекти. Збірникматеріалів ІІІ Всеукраїнськоїнауково-методичноїІнтернет-конференції (Луцьк, 26 березня 2020 р.). Луцьк: PВВ Луцького НТУ, 2020. С. 207–210.
 2. Бойчук В. Проектна робота у процесінавчанняколаборативного письма. Національнаосвіта в стратегіяхсоціокультурноговибору: теорія, методологія, практика:матеріали IV Всеукраїнськоїнауково-практичноїінтернет-конференції з міжнародноюучастю, м. Луцьк, 20 травня 2020 року Луцьк :Луцькийпедагогічнийколедж, 2020. С. 40‒42.
 3. Бойчук В. М. Особливостівикладаннянавчальноїдисципліни «Англійськеписемнемовлення та методийоговикладання» в закладах вищоїосвіти. Вектор пошуку в сучасномуосвітньомупросторі: збірн. матеріалів IXВсеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.) С. 29 -31.
 4. Єфремова Н. В., Бойчук В. М. Особливостівикладаннянавчальноїдисципліни “Креативне письмо і методика йоговикладання” в закладах вищоїосвіти. Сучасніпроблемигерманського та романськогомовознавства :Матеріали VI Міжнародноїнауково-практичноїконференції, 15 лютого 2021 року, Рівне. С. 151-155.
 5. Єфремова Н. В., Бойчук В. М. Стилістичнірисипесимістичнихвисловленькомуніканта у романі Томаса Гарді “Тесс із роду д’Eрбервіллів”. Актуальніпроблемиіншомовноїкомунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічніаспекти :Матеріали VI Всеукраїнськоїнауково-методичноїінтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцьк. С. 170-173.
 6. Скробака Ю. С., Бойчук В. М. Умовирозвитку креативного мисленнястудентів. Актуальніпроблемиіншомовноїкомунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічніаспекти :Матеріали VI Всеукраїнськоїнауково-методичноїінтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцьк. С. 145-148.
 7. Boichuk V., Yefremova N. Confrontational potential of a pessimistic communicant. Пріоритети германської та романської філології :збірник матеріалів XV Міжнародної наукової онлайн-конференції, 18–20 червня 2021 року. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. С. 9–12.
 8. Єфремова Н. В., Бойчук В. М. Особливості викладання навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» в закладах вищої освіти. Scientific and pedagogical internship «The Baltic approach in the training of teachers-philologists» : Internship proceedings, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia :«Baltija Publishing», 2021. P.45–48.
 9.  Boichuk V., Yefremova N., Skrobaka Yu. Discourse specificity of non-cooperative strategies of pessimistic communicant. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки» : науковий журнал Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Луцьк : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип 2. С. 3–14.