Період 2016 –  жовтень 2021

 

Чемерис Ірина Володимирівна – 1,4,12,19

 

1

 1. Марчук С. С., Чемерис І. В. Психолого-педагогічні умови використання фізкультхвилинок у навчально-виховному процесі початкової школи. Молодь та ринок. 2017. №7. С. 83–88.
 2. Марчук С. С., Чемерис І. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Педагогічний часопис Волині. 2018. №3 (10). C. 46–53.
 3. Марчук С. С., Чемерис І. В. Гуманізм, народність та природовідповідність – визначальні принципи К. Д. Ушинського. Педагогічний часопис Волині. №4 (11). C. 38–44.
 4. Ковальчук І.Л., Марчук С.С., Чемерис І.В. Сковорода про зміцнення тілесного та духовного здоров’я людини (за матеріалами листів до М. Ковалинського). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького Державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич. 2021. №41. С.227-233.
 5. Ковальчук І.Л., Марчук С.С., Чемерис І.В. Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 2(49). Ужгород 2021. С. 57-62.

 

4

 1. Міжнародна акція «16 днів проти гендерного насильства» : інформаційно-методичні матеріали / уклад. С.Є.Вірста, Г.І.Єрко, І.Л.Ковальчук, Л.Г.Констанкевич, І. В. Чемерис : за заг. ред. Г.І.Єрко. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. 54 с.
 2. Ковальчук І. Л., Чемерис І. В., Типологія сімей. Напрями соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей : навчально-методичний посібник Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 78 с.
 3. Смалько О. В., Чемерис І. В. Практикум із соціальної педагогіки в схемах, таблицях, коментарях : навчально-методичний посібник. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 124 с.
 4. Марчук С. С., Чемерис І. В. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти: колективна монографія. Видання перше. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 234 с.
 5. Марчук С. С., Чемерис І. В. Педагогіка. Робочий зошит: навч.-метод. посіб.-практикум для студ. пед. коледжів (спеціальності «Фізична культура і спорт», «Музичне мистецтво») в 2-х ч. Ч.2 «Теорія виховання». Луцьк: ФОП Іванюк В. П., 2021. 120 с.

 

12

 1. Чемерис І. В. Індивідуалізація як складова особистісно орієнтованої моделі навчання молодших учнів Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2017р. Запоріжжя, 2017. С. 42–47.
 2. Чемерис І. В. Умови успішного етновиховання дітей та молоді засобами родинної педагогіки Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16 травня 2017 р. Луцьк, 2017. С. 297–301.
 3. Чемерис І.В. Жан-Жак Руссо про виховання жінки. Гендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників ІV Міжвузівського науково-практичного семінару. 05 квіт. 2017 р. Луцьк, 2017. С. 109–111.
 4. Чемерис І. В. Платон про жінку. Гендерні студії : матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць V міжвузівського науково-практичного семінару. 29 березня 2018 р. Луцьк, 2018. С. 60–63.
 5. Чемерис І. В. Сімейне виховання як засіб формування культури гуманних відносин. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». 16 травня 2018 р. Луцьк, 2018. С. 207–215.
 6. Чемерис І. В. Методичні рекомендації батькам та вчителям щодо фізичного виховання учнів (за порадами В. О. Сухомлинського) : Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньому просторі Волині» – до 100-річчя від дня народження. ВІППО. 26 вересня 2018р. Луцьк, 2018. С. 147–151.
 7. Марчук С. С., Чемерис І. В. Вимоги до вчителів братських шкіл України (на прикладі Статуту Луцької братської школи 1624 року). Молодий вчений: науковий журнал. 2018. № 12.1 (64.1). С. 40–43.
 8. Чемерис І. В. Помилки сімейного виховання. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: зб. матеріалів VІ всеукр. наук.-практ. конф. 22 лют. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 73–76.
 9. Марчук С. С., Чемерис І. В. Європейські традиції фізичного виховання: освітньо-культурний погляд К. Ушинського. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. 11–12 квіт. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 272–277.
 10. Марчук С. С., Чемерис І. В. Національні вчительські традиції братських шкіл України у контексті гуманістичних ідей Європейського Відродження. Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. 12–13 квіт. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 254–258.
 11. Чемерис І. В. Тренінгові заняття як один зі шляхів підвищення рівня здорового способу життя сучасних. Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «JuniorZ»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 квітня 2019 р. Луцьк, 2019. С. 137–140.
 12. Смалько О.В., Чемерис І.В. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Соціальна педагогіка», НАУЧЕН ВЕКТОР НА БАЛКАНИТЕ. 2019. Том 3. № 2(4). С.69-71 .
 13. Ковальчук І. Л., Чемерис І. В. Програма SEEL в освітньому процесі. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу. м. Володимир-Волинський, 28 лист. 2019 р. С. 72–76.
 14. Марчук С. С., Чемерис І. В. Громадянське виховання студентів в умовах педагогічного коледжу. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: матеріали доповідей (тез, статей) учасників ІХ наук.-практ. конферен. 21 лист. 2019 р. Луцьк, 201 9. С. 91–96.
 15. Чемерис І. В. «Твори добро!» – девіз волонтерської діяльності в коледжі Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: зб. матеріалів VІІ всеукр. наук.-практ. конф. 12 груд. 2019 р. Луцьк,  С. 81–82.
 16. Марчук С. С., Чемерис І. В. Гуманістична місія вчителів братських шкіл України в контексті європейських ренесансних освітньо-виховних традицій. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти: колективна монографія. Видання перше. Луцьк, 2019. С. 85–97.
 17. Чемерис І. В. Костянтин Ушинський в сучасних освітніх осмисленнях. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірн. матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського. 27 лютого 2020 р. Луцьк, 2020. С. 100–102.
 18. Чемерис І. В. Психолого-педагогічна підготовка молоді до сімейного життя. Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наукових читань, присвячених 115-й річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча. 20 лютого 2020 р.. Львів, 2020. С. 169–171.
 19. Чемерис І. В., Марчук С. С. Професійне самовиховання майбутнього вчителя. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. 26 березня 2020 року, Луцьк, 2020. С. 169–172.
 20. Чемерис І. В. Віра в дитинство Шалви Амонашвілі… Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали VIІI Всеукр. науково-практичної Інтерн. конф.: зб. Матеріалів. 4 квітня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 353–356.
 21. Чемерис І. В. Гуманізм Шалви Амонашвілі. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю. 20 травня 2020 року. Луцьк, 2020. С. 318–320.
 22. Чемерис І. Інклюзивна освіта як педагогічний феномен. VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу». 21-22 трав. 2020 р. Луцьк, 2020. С. 317–320.
 23. Чемерис І. В., Гуманістичні засади педагогіки Василя Сухомлинського. Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів науково-практичної онлайн-конференції. 20 листопада 2020 р. ЛуцькС.122–124.
 24. Чемерис І. В., Гуманізм як основа педагогіки Василя Сухомлинського. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». Луцьк, 2020.С.110–113 .
 25. Чемерис І. В., Педагогічні погляди Софії Русової. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 259-263.
 26. Ковальчук І.Л., Марчук С.С., Чемерис І. В.Світоглядна освітня традиція Лесі Українки крізь призму родинного виховання сім’ї Косачів. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 5-6 лютого 2021р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С.18-21.
 27. Ковальчук  І.Л., Марчук С.С., Чемерис І.В. Народна загадка як засіб розумного виховання та критичного мислення молодших школярів. The 3 International scientific and practical conference «Achievements and prospects of modern scientific research» (February 7-9, 2021) Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina. 2021. 356 p. р. 133–138.
 28. Чемерис І.В., Марчук С. С., Методично-валеологічний аналіз навчальних книг «Дитячий світ» та «Рідне слово» К. Д. Ушинського. I Міжнародна науково-теоретична конференція Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers SCIENTA with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. p. 138–148.
 29. Ковальчук І.В., Чемерис І. В. Інформаційна година: що таке гідність? Наукові студії. Зб.науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк, 2021. С.82–86.
 30. Марчук С. С., Чемерис І. В. Історичні аспекти розвитку педагогічної професії. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів  ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. 14 квітня 2021 р. Луцьк, 2021. С. 135–137.
 31. Марчук С., Чемерис І. Огляд педагогічних ідей Лесі Українки Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали Х Всеукр. науково-практичної онлайн-конф.зб. Матеріалів. 27 лют. 2021 р. Луцьк, 2021. С. 35-36.
 32. Марчук С., Чемерис І., Ковальчук І. Гендерне виховання у Стародавній Спарті. Гендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць VІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару. 21 квіт. 2021 р. Луцьк, 2021. С. 101–109.
 33. Марчук С. С., Чемерис І. В. Формування соціально-педагогічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Особистість в екстремальних умовах: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 травня 2021 р. м. Львів). Львів, 2021. С.118 –122.
 34. Чемерис І. В. Формування гуманістичної спрямованості та демократичного стилю спілкування у майбутніх педагогів. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП «Росток А. В.Т.». 2021. С317-319.

 

19

Громадська організація «Волинь ОМЕП»

Товариство Червоного Хреста України