Період2017 – 2021

 

Денисенко Наталія Григорівна – 1,3,4,5,8,9,12,19

 

1

 1. Konokh O., Karabanov Y., Denysenko N., Sukhenko I., Koteliukh M., Shevchenko R. Featuresof Training Cadetsin Physical Educationin Military Institutions of Higher Education. SRP. 2020. 11(9). Р. 278–281. doi:10.31838/srp.2020.10.46. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 2. Денисенко Н. Г. Роль ресурсного підходу в системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. ДрагомановаСерія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2017. Вип. ЗК 2 (84). С. 149–152.
 3. Денисенко Н. Г. Зміст формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури для потреб національної школи. Молодь та ринок. 2017. № 7. С. 83–88.
 4. Денисенко Н. Г. Задачний підхід і його роль у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. 81. Т. 3. С. 254–259.
 5. Денисенко Н. Г. Погляди на мобільність у фізичному вихованні з позиції теорії андрагогіки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 60. С. 256–262.
 6. Денисенко Н. Г. Крос-функціональна мобільність як складова формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Імідж сучасного педагога. 2018. № 1. С. 33–38.
 7. Денисенко Н. Г. Зв’язок особистісного і діяльнісного підходів у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 111–116.
 8. Денисенко Н. Г. Дуальна форма здобуття освіти як інструмент формування мобільних учителів фізичної культури для потреб Нової української школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. ДрагомановаСерія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2018. Вип. ЗК (97)18. С. 174–178.
 9. Денисенко Н. Г. Еволюція поняття «мобільність» упродовж ХІХ – поч. ХХ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 60. Т. 1. С. 224–229.
 10. Денисенко Н. Г., Бляшевська А. А, Гайдар Т. Ю, Найт Н. Ф. Поліфонія трактування проблеми цінностей у наукових студіях. Нова педагогічна думка. 2018. № 2 (94). С. 71–75.
 11. Денисенко Н. Г., Марчук С. С. Взаємозв’язок особистісного і діяльнісного підходів як гарантія формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. 82. Т. 1. С. 107–112.
 12. Денисенко Н. Г., Тарадюк Д. О. Функції тьютора як педагога в системі професійної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2019. Вип. 66. С. 55–59.
 13. Денисенко Н. Г., Бортнюк Т. Ю, Найт Н. Ф, Стасюк Д. О. Інноваційна педагогіка Ф. Фребеля через онлайн-сервіс «PREZI». Інноватика у вихованні. 2020. Вип. 11. Т. 2. С. 109–120.
 14. Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Найт Н. Ф. Компетентності з мобільним змістом у матрицях національних освітніх програм підготовки учителів фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2020. Вип. 72. Т. 1. С. 157–161.
 15. Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Табак Н. В, Найт Н. Ф. Компетентнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури у Сполучених Штатах Америки. Освітній дискурс. 2020. № 20 (2). С. 20–31.
 16. Dyshko O., Zubekhina T., Belikova N., Denysenko N., & Zaichuk K. Museus virtuais usando no processo de estudo de disciplinas de turismo. Laplage Em Revista. 2021, 7(3B), p.179-186. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science)

 

3

 1. Денисенко Н. Г. Учитель фізичної культури нового покоління : орієнтація на особистість: монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 200 с.
 2. Денисенко Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: теорія та методика: монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. 460 с.
 3. Denysenko N. Andragogic approachas a basis for the formation of professional mobility of future teachers of physical education. Development trends in pedagogical and psychological sciences : the experience of countries of Eastern. Europe and prospects of Ukraine : monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2018. Р. 370–391.
 4. Денисенко Н. Г., Найт Н. Ф. Європейський досвід дуальності у перспективах розвитку національної вищої освіти. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти : колективна монографія. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. С. 104–123.
 5. Денисенко Н. Г., Марчук С. С. Теорія дитячої гри Ф. Фребеля і К. Ушинського та можливості її використання у професійній підготовці мобільно зорієнтованого вчителя фізичної культури. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern. European dprospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. Р. 45–65.

 

4

 1. Денисенко Н. Г. Особистісно зорієнтоване фізичне виховання у Новій українській школі (для підготовки майбутніх учителів фізичної культури) : навч.-метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 208 с.
 2. Денисенко Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: історико-педагогічний аспект. Серія 1. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури в контексті професійної мобільності (історичний аспект) : навч.-метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 168 с.
 3. Денисенко Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: методологічний аспект. Серія 2. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури в контексті професійної мобільності (методологічний аспект) : навч.-метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 172 с.
 4. Бляшевська А. В., Найт Н. Ф., Денисенко Н. Г. Англійська мова за професійним спрямуванням (багатомовна комунікація у галузі фізичного виховання і спорту) : навч.- метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 100 с.
 5. Денисенко Н. Г. Державна атестація з теорії і методики фізичного виховання. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів педагогічних коледжів. 2-е вид. : навч.- метод. посіб. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. 190 c.

 

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 12.05.2021

 

8

Консультування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Смірнов Сергій Валентинович

Стасюк Дарія Олександрівна

9

 1.  Член акредитаційної комісії (Харківське державне вище училище фізичної культури (нині – Вищий навчальний заклад «Фаховий коледж спорту») (2019р.)
 2. Член підкомісії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт Науково-методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2020 № 907)

 

12

 1. Денисенко Н. Г. Посилення змістового наповнення професійно орієнтованих дисциплін з урахуванням специфіки формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали VIІI всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 4 квіт. 2020 р. Луцьк, 2020. С. 264–271.
 2. Денисенко Н. Г. Забезпечення формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури через Steam-освіту як оновленого середовища закладу вищої освіти. Fundamental and applied research in them odern world : the 3 rd International scientific and practical conference, 21–23 October 2020. BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. Р. 299–306.
 3. Denysenko N. Physical development of the person through the prismof K.D. Ushinskyy’s pedagogy: there formation period. Dynamics of the development of world science : the 12th International scientific and practical conference, 5–7 August 2020. Vancouver, Canada, 2020. Р. 181–185.
 4. Денисенко Н. Г. Оновлення якості освіти як науково-теоретична проблема і предмет наукових студій. Perspectives of world science and education : the 11th International scientific and practical conference, 15–17 July 2020. Osaka, Japan. 2020. Р.103–115.
 5. Денисенко Н. Г., Марчук С. С. Сучасна модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. Modern science: problems and innovations : the 8 th International scientific and practical conference, 18–20 October 2020. Stockholm, Sweden. 2020. р. 172–180.
 6. Денисенко Н. Г. Модель формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Science and education: problems, prospects and innovations: the 2nd International scientific and practical conference, 4-6 November 2020. Kyoto, Japan. 2020. P 314–325.
 7. Найт Н. Ф., Денисенко Н. Г., Бортнюк Т. Ю. Physical Development of the Person through the Prismof K. D. Ushynskyi’s Pedagogy: the Reformation Period. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : матеріали ІІІ всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф., 26 березн. 2020 р. Луцьк, 2020. С. 152–155.
 8. ДенисенкоН.Г. Проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали VIІ всеукр. наук.-практ.конф., 12 груд. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 30–32.
 9. Денисенко Н. Г., Бортнюк Т. Ю. Дуальна освіта як складова професійної мобільності сучасного педагога. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти : матеріали I міжнарод. наук.-прак. конф., 11–12 квіт. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 236–240.
 10. Денисенко Н. Г. Крос-функціональність як складова формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали VІ всеукр. наук.-практ. конф., 22 лют. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 27–30.
 11. Денисенко Н. Г. Нові підходи у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф., 15 лют. 2018 р. Луцьк, 2018. С. 22–24.
 12. Денисенко Н. Г. Професійна мобільність як результат фахової успішності майбутніх учителів фізичної культури. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. Участю, 31 травн.–1 червн. 2018 р. Луцьк, 2018. С. 22–29.
 13. Денисенко Н. Г., Тарадюк Д. О. Професійна підготовка майбутніх вихователів до впровадження тьюторської технології в інклюзивному освітньому просторі. Pedagogyin EU countries and Ukraine at the modern stage : conference proceedings, 21 -22 December 2018. Romania, 2018. Р. 106–108.
 14. Денисенко Н. Г. Професійна мобільність майбутніх учителів фізичної культури в процесі навчання у ВНЗ: задачний підхід. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали І всеукраїн. наук.-практ. конф., 2-3 лют. 2018 р. Запоріжжя, 2018. С. 192–196.
 15. Денисенко Н. Г., Найт Н. Ф. The Reformation Period of K. D. Ushinskyi in the System of Professional Mobility Formation of Future Physical Education. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали V всеукр. наук.-практ. Конф, 11 груд. 2018 р. Луцьк, 2018. С. 18–20.
 16. Denysenko N.G. Дуальна освіта як складова формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine : international scientific and practical conference, 5-6 May 2017. Sandomierz, 2017. Р. 90–94.
 17. Денисенко Н. Г. Практичний аспект упровадження особистісно орієнтованого навчання у фізичному вихованні. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конференції., 7 груд. 2017 р. Луцьк, 2017. С. 230–233.
 18. ДенисенкоН.Г. Компетентнісний період у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Лабіринти реальності : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2017 р. Монреаль, 2017. С. 248–252.
 19. Денисенко Н. Г. Методологічні підходи в системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в України : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2017 р. Львів, 2017. С. 63–66.
 20. Денисенко Н., Северіна Л. Творчо-діяльнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., 27 лют. 2017 р. Луцьк, 2017. С. 16–19.
 21. Денисенко Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури крізь призму андрагогічних ідей К. Д. Ушинського. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ міжнар. науково-практ. конф., 23 трав. 2017 рр  . Одеса, 2017. С. 575–576.
 22. Денисенко Н. Г., Тарасюк В. Й. Концепція формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 16 травн. 2017 р. Луцьк, 2017. С. 107–109.
 23. Денисенко Н. Г. Професійна мобільність як ресурс професійної успішності майбутніх учителів фізичної культури. Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 листоп. 2017 р. Вінниця : ВГПК, 2017. С. 170–172.
 24. Денисенко Н. Г. Компетентнісний підхід як умова формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали всеукр. наук.-практ.конф., 13-15 вер. 2017 р. Бердянськ, 2017. С. 443–448.
 25. Денисенко Н. Г. Сучасний погляд на нові підходи у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали ХV міжнар. наук.-практ. конф., 5 -7 квіт. 2017 р. Харків, 2017. С. 135–138.

 

19

Учасник громадського об’єднання ОМЕП.