Період2017 – 2021

 

Дишко Олеся Леонідівна – 1,3,4,12,14, 19, 20

Кафедра фізичної культури

1

 1. Дишко О. Л. Використання віртуальних спільнот для формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг. Науковий журнал «Інформаційні технології і засоби навчання», 2017. 58 (2). C. 79-87. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science)
 2. Дишко О. Л., Зубехіна Т. В., Павлишина Н. В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації електронного навчання бакалаврів (на прикладі спеціальностей «Туризм» та «Соціальна робота»). Науковий журнал «Інформаційні технології і засоби навчання», 2017. 59 (3). С. 76-86. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science)
 3. Дишко О. Л. Розвиток професійно-особистісних якостей бакалаврів з туризму в процесі професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг. Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 487-490.
 4. Olesya L. Dyshko, Inna V. Mezenceva, Eduard O. Kosynskyj. Interactive teaching methods as the means of tourism bachelor students’ preparation for their professional interaction with tourism service consumers. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2018. Вип. 8. С. 128-133.
 5. Дышко О. Л. О развитии дистанционного обучения в высших учебных заведениях. Организация и методика информационной работы. Москва. 2020. № 6. С. 33-38.
 6. Liannoi M., Dyshko O., Melnyk S., Chckailo M., Hrybinichenko A., Liakh M., & Illiashenko A. O esporte moderno como meio eficaz de desenvolvimento de habilidades motoras e formação de habilidades aplicadas no ensino superior. Laplage Em Revista. 2021) 7(Extra-B), p.568-574. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science)
 7. Dyshko O., Zubekhina T., Belikova N., Denysenko N., & Zaichuk K. Museus virtuais usando no processo de estudo de disciplinas de turismo. Laplage Em Revista. 2021, 7(3B), p.179-186. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science)
 8. Dyshko OL, Kosynskyi EO, Sitovskyi AM, Chodinow WM, Pasichnik VR. The Analysis of Effectiveness of Elastic Training (Resistant) Bands Application to Develop Explosive Strength. Zdorov’â, sport, reabìlìtacìâ [Health, Sport, Rehabilitation]. 2021, 7(3):52-62. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus)
 9. Дишко О.Л., Андрійчук Ю.М., Гордійчук В.І. Вплив експериментальної програми секційних занять волейболу на руховий розвиток високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи 2021. Вип.81. Т.1: збірник наукових праць. С. 18-22.

 

3

 1. Дишко О. Л. Основи професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг. Навч. посібник. Луцьк, 2019. 140 с.
 2. Дишко О. Л. Основи туризмознавства в схемах і таблицях. Навч. посібник. Луцьк, 2020. 72 с.
 3. Дишко О.Л., Палюх М.М., Табак Н.В. Вплив аутогенного тренування на рівень тривожності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Monograph. Publishing House WSZiA, Opole (Poland). 2021. Р. 358-368. (монографія)

 

4

 1. Дишко О. Л.Організація активного туризму: методичні рекомендації до практичних занять Луцьк, 2019. 23 с.
 2. Дишко О. Л.Туристичні ресурси України: методичні рекомендації до практичних занять Луцьк, 2019. 73 с.
 3. Дишко О. Л.Рекреаційні комплекси світу: методичні рекомендації до практичних занять. Луцьк, 2019. 20 с.

 

12

 1. Dyshko O. L. The problem of vocational training quality implementation of tourism bachelors. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce». Sládkovičovo, Slovak Republic, 10-11 marca 2017 r. S. 110-112.
 2. Dyshko O. L. Using of the project-based learning in preparation of bachelors of tourism to professional interaction. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Innowacje i nowoczesne technologie w edukacji: wkład Polski i Ukrainy». Sandomierz, Polska 5–6 maja 2017. P. 95-97.
 3. Дишко О. Л. Ресурсна основа розвитку музейного туризму Волинської області. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25 травня 2018 р. Житомир, 2018. С. 10-14.
 4. Дишко О. Л., Косинський Е.О. Інклюзивний туризм як вид реабілітації. Сучасний світ і незрячі: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-21.09.2018 р.). Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018. С. 33-35.
 5. Dyshko O. L.. Zubekhina T. V. Characteristics of the model of formation of readiness of bachelors of tourism to professional interaction with users of tourist services. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. P. 10-13.
 6. Дишко О. Л. Перспективи розвитку інклюзивного туризму у м. Луцьку. Сучасний світ і незрячі: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2019. С. 27-30.
 7. Дишко О. Л. Особливості інклюзивного туризму як виду реабілітації студентів з інвалідністю. Сучасні питання фізичної реабілітації, рекреації та фізичного виховання різних груп населення. Тези ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 грудня 2019 р.) / Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. Харків, 2019. 3(1), С. 5-7.
 8. Дышко О. Л. Элементы электронного обучения в формировании информационной культуры бакалавров туризма. Психологія і педагогіка як науки становлення і розвитку сучасної особистості : тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Влоцлавек, Республіка Польща 27–28 грудня 2019 р.). Влоцлавек, 2019. С. 59-62.
 9. Дишко О. Л. Використання коучингу в підготовці фахівців з туризму. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: тези міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 10–11 січня 2020 р.). Харків, 2020. С.54-56.
 10. Дишко О. Л., Матвійчук Н. В. Особливості реклами туристичних дестинацій. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 19-20 березня 2020 р.). Черкаси, 2020. С. 131-133.
 11. Дышко О. Л. Кросcмедийность как инновационная технология подготовки специалистов по туризму. Инновации в технологиях и образовании : XIII Международной научной конференции (г. Белово, 26-27 марта 2020). Белово, 2020. С.98-100.
 12. Дишко О. Л. Використання кросмедіа у підготовці фахівців з туризму. Міський туризм: реалії, виклики, перспективи : Міжнародній науково-практичній конференції (м. Київ, 27 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 122-123.
 13. Дишко О. Л., Мошкевич М. Р. Особливості функціонування екологічних стежок у національному природному парку «Прип’ять-Стохід». Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Маріуполь, 14-15 травня 2020 р.)
 14. Дишко О. Л. Туристичний похід як елемент практичного навчання з дисципліни «Організація активного туризму». Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Маріуполь, 14-15 травня 2020 р.).
 15. Дишко О. Л., Василюк В. В. Перспективи розвитку екстремального туризму в Україні. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020р.). Запоріжжя, 2020. С. 604-605.
 16. Дишко О. Л., Кушпа А. О. Особливості гастрономічного туризму Волинської області. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020р.). Запоріжжя, 2020. С. 631-633.
 17. Дишко О. Л. Використання віртуальних турів при вивченні туристичних ресурсів України. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020р.). Запоріжжя, 2020. С. 616-617.
 18. Дишко О. Л. Медіаграмотність як необхідна складова професійної компетентності фахівців з туризму. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 29-30 травня 2020 року). Київ, 2020. С.78-80.
 19. Дишко О. Л., Воробей Д. М., Демчук А. А. Особливості мотивації студентів до занять з фізичного виховання у ЗВО. Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : матеріали ІV інтернет-конференції (м. Одеса, 24-25 листопада 2020 р.) Одеса, 2020. С. 112-115.
 20. Дишко О. Л., Себало Б. Ю., Сливка М. М. Аналіз компетентностей з психологічним змістом у матрицях ОПП підготовки вчителя фізкультури. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Луцьк, 9 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 154-155.
 21. Дишко О. Л., Себало Б. Ю., Сливка М. М. Особливості використання аутогенного тренування студентами першого курсу спеціальності «Фізична культура і спорт». Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 225-227.
 22. Дишко О. Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С.85-86.
 23. Дишко О. Л., Себало Б. Ю., Сливка М. М. Оцінка рівнів тривожності студентів за спеціальністю «фізична культура і спорт». Сучасні питання фізичної терапії, рекреації та фізичного виховання різних груп населення: Міжнародна науково-практична інтернет-конференції (Харків, 23-24 грудня 2020 року). Харків, 2020. С. 27-29.
 24. Дишко О. Л., Палюх М.М. Мобільне навчання у підготовці фахівців з фізичної культури. Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення : Міжнародна дистанційна науково-практична конференція, (Харків, 23-24.03.2021). Харків, 2021. С.178-180.
 25. Дишко О., Ковальчук В., Табак Н., Палюх М., Чиж А. Туристичний водний похід у системі практичної підготовки бакалаврів з фізичної культури і спорту. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2021. С. 33-43.
 26. Дишко О.Л., Табак Н.В. Використання відео-презентацій у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : ІІ заочна Всеукраїнська науково-практична конференція (20 травня 2021 року, м. Вінниця). Вінниця, 2021. С. 58-60.

 

 

14

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Спорт»: Сливка М., Себало Б. 2021 рік. (перемога і І етапі та вихід у ІІ етап)

 

 

19

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» з 07.06.2021 р.

 

20

Туроператор «Смак Пригод» (Travel-експерт, гід)