Період2017 – 2021

 

Фаст Ольга Леонідівна – 1,8,12,19

 

1

 1. Фаст О. Л. OrganizationalCultureandTechnology-InfusedManagementinHigherEducation: Theoretical and Empirical Aspects// Information Technologies and Learning Tools, 2017, Vol. 61, № 5. pp. 219–233.
 2. Фаст О. Л. European Models and Innovative Practices of Doctoral Training. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. 2016. № 2 (304). С. 121–127.
 3. Фаст О. Л. Модернізація інституту наукового керівництва у контексті управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів. Transformacjaśrodowiskamiędzynarodowego i jegowielowymiarowość,Tom 5, R. Kordonski, A. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska (red.), LwowskiUniwersytetNarodowyim. IwanaFranki, Lwów-Olsztyn 2017, s. 285–296.
 4. Issuesin Doctoral Research Supervision Studies: a Reviewof the Literature // Міжнародне науково-практичне видання KELM “Knowledge. Education. Law. Management”, Lodz: WyzszSzkolaInformatyki I Umiejrtnosci. 2017. № 4 (20).
 5. Фаст О. Л. Європейська освітня політика щодо управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Міжнародний науковий журнал “ScienceRise: PedagogicalEducation” № 1 (21).
 6. Фаст О. Л. Ефективність наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський контекст. Молодь і ринок. № 1 (156). С. 42–48.
 7. Фаст О. Л. Методологічні орієнтири формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів у контексті викликів освітньої реформи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 8 (82). С. 251–
 8. Фаст О. Л., Хомярчук А. П. Організаційно-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до гурткової роботи з українознавства. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Вип. 70. С. 167–171.
 9. Фаст О. Л. Тенденції інноваційного розвитку докторської освіти у Європейському просторі вищої освіти. Педагогічні науки. Вип. 92. С. 96–102.
 10. Фаст О. Л. Партисипативний супровід формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Вип. 68. С. 202–207.
 11. Boychuk, P.M., Fast, O.L., Shevchuk, O.P., Horobets,T.V., Shkoba, V.A. (2021). TheImpactoftheAcademicAdvisingStyleontheDevelopmentofan

AcademicIntegrityCultureamongFuturePhDCandidates. Internationaljournaloflearning, TeachingandEducationalResearch. Vol 20, No 4, 2021, P. 302-319.

 

8

 1. Один із виконавців наукового проекту  «Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти на засадах міждисциплінарного та інклюзивного підходів»   ЄС ЕРАЗМУС+: Жан Моне, 2018 р., 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE (2018 -2021 рр.) Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
 2. Один із відповідальних виконавців проекту «МЕДІА&КАПСУЛИ», що є складовою національного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність – національне розгортання (2021-2022)»», якийреалізовує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси та за підтримки посольств США та Великої Британії.
 3. Член радакційних колегій наукових видань, включених до переліку фахових видань України:
 4. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Режим доступу: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/redcolegiya
 5. Науковий журнал«Академічні студіїСерія: Педагогіка» Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Режим доступу: http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/editorial

 

12

 1. Фаст О. Л. Управління інноваційним розвитком докторської освіти. Інноваційний розвиток вищої освіти: Глобальний та національний виміри змін: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 квітня 2017 р.). Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. С. 140–143.
 2. Фаст О. Л. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в умовах ступеневої організації вищої освіти. Академічна культура в освітньому просторі: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2017 року)/ за ред. О.М. Семеног, О.В. Семеніхіної. Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2017. Випуск 1. С. 42–46.
 3. InnovationinPreparingEducationalResearchersinthe EU Context. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року). Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2017. C. 130–132.
 4. Фаст О. Л.Теоретичні аспекти управління змінами у закладі вищої освіти. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень». (12 червня 2020 р.). С.145–151.
 5. Фаст О. Л. Забезпечення якості підготовки майбутніх педагогів Нової української школи: swot-аналіз. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів Четвертої усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 22 жовтня 2020 року)/ за ред. О. М. Семеног.  Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. Випуск 2. С. 45-47. 
 6. Інтеграція українознавчих студій у зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової щколи. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Випуск № 5 (47)/2021. Режим доступу: https://www.zoippo.zp.ua/pages/publications/el_gurnal/pages/vip47.html
 7. Бойчук П. М., Фаст О. Л. Національний досвід розроблення стратегії розвитку закладу вищої освіти в Україні: case-study. Академічні студії. Серія: Педагогіка. 2021. Вип. 1. С. 3-16.

 

19

 1. Ukrainian-American Association of College Educators (Україно-Американська Асоціація викладачів вищої школи).
 2. Науково-дослідницька лабораторія «Академічна культура педагога-дослідника», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.