Період 2017  –  2021

 

Федорець Майя Анатоліївна – 1, 3, 4, 12, 15, 19

 

1.

1.Бляшевська А. В., Лук’янчук М. В., Федорець М. А. Формування іншомовної компетенції засобами проектної технології на заняттях курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у педагогічному коледжі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 10(78). С. 52–57

 1. Федорець М.А. Психолого-педагогічні основи технології використання проектної методики у навчанні іноземних мов. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць / РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука. 2017.№ 1 (15).С. 166–172. 3.Дмитренко Н., Бляшевська А., Федорець М. Проєктна діяльність у системі формування рідномовної та іншомовної компетентностей майбутніх фахівців освіти. Інноватика у вихованні : збірник наукових праць. Випуск 13. Рівне: РДГУ, 2021. С. 116-127.
 2. Мар’яна Лук’янчук, Майя Федорець, Тамара Бойко. Готовність майбутніх учителів до формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами міжпредметних зв’язків. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 7.  С.228-234
 3. Бляшевська, А. В., Федорець, М. А.. Впровадження проектної технології у процес змішеного навчання іноземної мови в педагогічному закладі вищої освіти в Україні. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 2 (прийнято до друку)

 

3.

Федорець М.А.         Іноземна мова загальноосвітнього циклу для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на основі методу проектів). Навчальний посібник. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 168с.

 

4.

 1. Федорець М.А. Метод проектів у навчально-виховному процесі. Програма спецкурсу для студентів педагогічного ВНЗ. Методичні рекомендації Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. 98 с.
 2. Федорець М.А. Let’s Use Mass Media Strategies/ Використаємо стратегії Мас Медіа. Методичний порадник. Методичні рекомендації.  Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 60 с.
 3. Бляшевська А.В. Федорець М.А. Метод проектів в освітньому процесі. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності «Початкова освіта». Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2021. 120 с.
 4. Федорець М.А. Тренінги з методики викладання іноземної мови для викладачів ВНЗ. Методичний посібник. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. 96 с.
 5. Федорець М.А. Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «вчитель англійської мови у початковій школі». Робочий зошит: практикум для студентів педагогічних коледжів (спеціальність «Початкова освіта») в 2-х частинах. Ч. 2. Навчальний посібник. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. 60 с.
 6. Федорець М.А. STEM освіта у процесі навчання англійської мови у початковій школі. Методичний посібник. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019.108 с.

 Бахомент С.П., Боремчук Л.І., Оксенчук Т.В., Федорець М.А. Безпечне середовище у закладі вищої освіти.  Тематичні бесіди  з техніки безпеки  та з безпеки життєдіяльності студента. Методичні рекомендації / Збірник  матеріалів на допомогу куратору, м. Луцьк. Луцький педагогічний коледж, 2021.  68с.

 

12.

 1. Дмитренко Н.С., Литвинюк Н.П., Федорець М.А. Сценарій літературно-музичного дійства «Франко. Україна. Світ».         Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу. Вип. 9. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С.28-34
 2. Дмитренко Н., Мартинюк М., Триндюк В., Федорець М. Сценарій усного журналу «Збережімо мовне розмаїття та духовну спадщину людства в добу глобалізації!» : збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Вип. 13. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2021.
 3. Федорець М. А. Метод проектів у педагогічному коледжі. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Володимир-Волинський, 22 листопада 2018 року / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський.  Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С.539-543
 4. Дмитренко Н. С., Мартинюк М. І., Оксенчук Т.В., Федорець М.А., Шуст Л. М. Сценарій урочистого вечора з нагоди 80-річчя Луцького педагогічного коледжу. Сценарій           Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу. Вип. 12. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С.29-39
 5. Бляшевська А. В., Федорець М. А.           Проблеми формування іншомовної професійної компетентності студентів педагогічних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти. Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації: збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. Луцьк, 27 квітня 2017 року. Луцьк, 2017. С.104-106

Бляшевська А., Гусак Л., Федорець М. Іншомовна професійна компетентність студентів педагогічних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти: проблеми формування та шляхи удосконалення. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16 травня 2018 року. Луцьк, 2018. С.54-60

 

15.

Член журі ІІI етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 2017, 2020рр.

 

19.

Голова методобєднання викладачів іноземних мов ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Волинської області