Період: 2017 – 2021

Галан Ольга Миколаївна – 12, 14

 

1

 1. Галан О. М. Контингент студентів середніх спеціальних педагогічних закладів у Волинській області у повоєнний час: Луцьке педагогічне училище. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки,2018. С. 21–25.
 2. ФаринаА., Ковальчук І., Єрко Г., Казмірчук О., Галан О., Курчаба О. Педагогічний коучинг як засіб інтенсифікації освітнього процесу в Україні. European humanities studies: state and society (нострифікація в Scopus). 3 (I). P. 64–86.
 3. Філюк О., Єрко Г., Галан О. Історія родини волинських словаків Залет: спогади жительки села Боратин Ганни Матвіївни Зай. Літопис Волині Всеукраїнський науковий часопис. Одеса: ВД «Гельветика», 2020. Число 23. С. 25–29.

 

4

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з етики та естетики / упоряд. О. М. Галан. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. 29 с.

 

12

 1. Гарбарук А., Галан О. Особисті архів та бібліотека дослідника-гуманітарія. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доповідей учасників IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (18–19 травня 2017 року) / упоряд. О. І. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк: ЛІРоЛ, 2017. С. 24–26.
 2. .Галан О., Курчаба О. Коучинг в організації самостійної діяльності студентів. Матеріали ІІ Міжнародної науково практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 79–82.
 3. .Галан О. Жіночі та чоловічі образи в давньослов’янській міфології. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць ІV міжвузівського науково-практичного семінару (05 квітня 2017 року, Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк) / за наук. ред.: д-р філос. наук, проф. В. В. Гусаченко, канд. філос. наук, доц. Н. М. Дашенкової / Упорядниці: Г. Єрко, Т. Жалко, І. Чемерис. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 46–48.
 4. Галан О. Освітня діяльність Українських січових стрільців на Волині. Українське державотворення: проблеми і сучасність: Зб. наук. праць. Вип.XІІІ / Ред. кол. Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк та ін. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 49–54.
 5. Галан О. М. Формування медіа компетентності в процесі вивчення суспільних дисциплін. Науковий журнал «Молодий вчений». № 12.1 (64.1). С. 21–25.
 6. .Галан О., Курчаба О. Дебатування в релігієзнавстві. Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІI науково-практичної конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі» (14 грудня 2017 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Гарбарук. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 49–52
 7. Галан О. Студенти Луцького педагогічного коледжу в історії України. Педагогічне краєзнавство Волині: Мат. наук.-практ. конф. (29 березня 2018 року). Володимир-Волинський: ВВПК, 2018. С. 104–109.
 8. Гарбарук А., Галан О. Жіноче начало тернопільської полонії у післявоєнні. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць V міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледжнаук. ред.: В. В. Гусаченко, О. Н. Демянчук; упоряд. Г. І. Єрко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 22–25.
 9. Галан О. М., Луцюк Ю. А. Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної конференції (22 листопада 2018 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 43–45.
 10. Галан О. М. Використання інтерактивних методів у викладанні етики. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу за ред. канд. пед. наук П. М. Бойчука; д-р пед. наук, доц. Н. В. Іванової; канд. філ. наук Л. М. Шуст. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. Вип. 12. С. 26–31.
 11. Єрко Г., Галан О. Он-лайн ресурси як складова медіаграмотності освітян. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті інформаційного поступу: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 23–24 трав. 2019 року) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 41–43.
 12. ГаланО. М., Курчаба О. Є. Янка Всеволодівна – фундаторка жіночого освітнього осередку Київської Русі. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледж; наук. ред.: В. В. Гусаченка, Л. М. Деркач; упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 17–20.
 13. Галан О., Курчаба О. Формування транскультурної компетентності у студентів. Методологічні та методичні проблеми викладання соціальноекономічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників IX науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 21–23.
 14. Фарина А., Курчаба О., Галан О. «Усна історія» у викладанні суспільних дисциплін. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості» (Литва, м. Каунас, 21.02.2020 р.). Каунас, 2020. С. 44–48.
 15. Фарина А., Галан О. Сучасний театр як один із об’єктів вивчення курсу культурології. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2-3 квітня 2020 р.). Дніпро, 2020. Т. 2. С. 540–543.
 16. Галан О. Дебатні технології у викладання суспільних дисциплін. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ всеукр. наук.-метод. Інтернет-конференції (26 березня2020 р.). Луцьк: ЛНТУ ІВВ ЛНУ, 2020. С. 140–143.
 17. Галан О. Філософія античності: ґендерний дискурс. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, ЛПК, 30 берез. 2020 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 11–16.
 18. Галан О., Коцюба К. Розвиток емоційного інтелекту в Новій Українській Школі. Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (20листопада 2020 р.) / упоряд., голов. ред. О. Ю. Ройко. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 267–269.
 19. Галан О. Мистецькі та естетичні компетентності в освітньому процесі. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 28–31.
 20. Галан О. М, Курчаба О. Є. Використання дебатів у викладанні суспільних дисциплін. Topical issues of modern science and education. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Tallinn, Estonia 2021. C. 122–125.
 21. Галан О. Леся Українка і Стародавній Схід: кроскультурні точки. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 7–11. URL: http://surl.li/uebo.

 

14

Керівниця дебатно-дискусійного клубу «Veritas».