Період2017 –2021

 

 

Гончарук Олена Миколаївна –  4, 12,19

 

4.

  1. Гончарук О.М., Дацюк В.В. Практикум з української мови (підготовка до ЗНО). Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. 32 с.
  2. Збірник тестових завдань з української мови / Гончарук О.М. та ін.; за ред. Л. М. Шуст. Луцьк, 2020. 74 с.
  3. Гончарук О. М., Дмитренко Н. С. Методика літературного читання в сучасному освітньому процесі : навч. посіб. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. 64 c.

 

12

  1. Гончарук О. М., Шуст Л. М., Соціокультурна спрямованість народознавчого матеріалу на сторінках чинних підручників з української мови для початкових класів. Молодий вчений. № 12.1 (64.1). 2018. С. 84–87.
  2. Гончарук О. М., Дацюк В. В., Шуст Л. М., Синтаксична транспозиція відмінкових форм іменника в українській мові. Актуальні проблеми  іншомовної  комунікації:  лінгвістичні, методичні  та  соціально-психологічні  аспекти: зб.  матеріалів ІV   Всеукраїнської   науково-методичної   Інтернет-конференції, 14  квітня  2021  року,  Луцький  національний  технічний  університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2021. С. 164–167.
  3. Гончарук О. М., Дзямулич Н. І. З практичними завданнями і вправами вивчати пунктуацію цікаво нам // Учитель початкової школи. 2018. №2.  С. 9-16.
  4. Гончарук О. М. Застосування математичних настільних ігор на уроках української мови у 1-му класі / О.М. Гончарук, В. В. Дацюк // Учитель початкової школи. Науково-методичний журнал. 2019.  № 6.  С. 11 – 13.
  5. Гончарук О. М. Прийоми формування первинного уявлення про рід іменників у здобувачів початкової освіти / О. М. Гончарук // Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 жовтня 2020 року) [Текст] / за заг. ред. В. З. Антонюка. Луцьк : ФОП Іванюк В. П., 2020. С. 99-102.
  6. Гончарук О.М. Прийоми формування правильності мовлення в дошкільнят. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2017 року. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 86 – 88.

 

19.

Членкиня Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»