Період: 2017-2021

 

Козігора Марія Анатоліївна – 1,4,12,14,19

 

1

 1. Левицька В. А., Козігора М. А. Педагогічні аспекти становлення висококультурної особистості: теоретичний аспект. Інноваційна педагогіка : наук. журн. Одеса, 2019. Вип. 12. Т. 2. С. 139-142.
 2. Козігора М. А. Психологічна готовність дитини до навчання в школі. Інноваційна педагогіка : наук. журн. Одеса, 2019. Вип. 16. Т. 2. С. 65-68.
 3. Козігора М. А. Роль мотивації у готовності дитини до шкільного навчання. Інноваційна педагогіка : наук. журн. Одеса, 2019. Вип. 18. Т. 2. С. 52-55.
 4. Козігора М. А. Вплив темпераменту молодшого школяра на успішність навчальної діяльності. Наук. часопис Нац. педагог. універс. імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2019. Вип. 71. С. 136-140.
 5. Козігора М. А. Неуспішність учнів початкової школи як педагогічна проблема Інноваційна педагогіка : наук. журн. Одеса, 2020. Вип. 22. Т. 1. С. 56-59.
 6. Козігора М. А., Оксенчук Т. В., Замелюк М. І. Вплив сімейних відносин на особистість дитини. Наукові записки / ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка., 2020. Вип. 191. Серія: пед. науки. С. 256-258.

 

4

 1. Методичні рекомендації. Дидактико-методичні основи навчання першокласників / укл. Денис Н.О., Козігора М.А. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 94 с.
 2. Методична розробка. Особливості шкільної адаптації першокласників. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. 21 с.
 3. Методична розробка. Готовність дітей до навчання в першому класі. Методики дослідження готовності дітей до школи. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 27 с.

 

12

 1. Козігора М. А. Зовнішня та внутрішня мотивація пізнавальної діяльності студентів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф., (16.05.2017). Луцьк, 2017. С.177-181.
 2. Козігора М. А. Національно-патріотичне виховання молоді. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : Матер. допов. (тез, статей) уч. VІІ наук.-практ. конф. (14.12.2017) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманіст. наук Херсонської державної морської академії А.М. Лещенко; канд. істор. Наук Б.М. Зека / упор. А.С. Гарбарук. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 86-90.
 3. Козігора М. А. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студентів. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2018. Вип. 11. С.30-36.
 4. Козігора М. А. Формування мотивації до навчальної діяльності студентів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (16.05.2018). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. С.113-118.
 5. Козігора М. А. Арт-терапія як засіб навчання і виховання учнів початкової школи. Молодий вчений. 2018. № 7 (59). С.198-201.
 6. Козігора М. А. Місце арт-педагогіки у процесі фахової підготовки учителя початкової школи. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С.63-66.
 7. Козігора М. А. Естетичне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : матер. допов. (тез, статей) уч. VІІІ наук.-практ. конф. (22.11.2018) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. Наук Б. М. Зека / упор. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 70-75.
 8. Козігора М. А. Особливості розвитку та динаміки мотивів навчальної діяльності молодших школярів. Молодий вчений. 2018. № 12.1 (64.1). С.36-39.
 9. Козігора М.А. Вплив комп’ютера психічне та фізичне здоров’я дітей початкового школи. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. Луцьк, 11 грудня 2018 р. С. 27-29.
 10. Козігора М. А. Роль мотивації учнів у початковому навчанні. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти у умовах глобалізації: матер. ХХХІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018.
 11. Козігора М.А. Основні умови активізації розумової діяльності учнів у процесі навчання за К.Д. Ушинським. Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: зб. матер. Третіх пед. читань уч. Пед. гуртка «Дидаскал» та наук.-досл. психол.-педагог. спадщини Ушинського 26 лютого 2019. С. 26-16.
 12. Козігора М. А. Виховання дисциплінованості та відповідальності молодших школярів. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2019. Вип. 12. С.46-52.
 13. Козігора М. А. Ігрова діяльність як засіб впливу на мотивацію навчальної діяльності молодших школярів. Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці : Матеріали науково-практичної конференції (м. Рівне, 19-20.04.2019). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. С. 74-77.
 14. Козігора М. А. Сухомлинський В. О. про педагогічну культуру вчителя. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами : метод. реком. на допомогу куратору групи / упоряд. С. П. Бахомент, О. В. Мельничук. Луцьк, 2019. С. 14-16.
 15. Козігора М. А. Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на взаємозв’язок успішності у навчанні і самооцінки. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: зб. матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Луцьк, 12 грудня 2019, С. 40-42.
 16. Козігора М. А. Моральне виховання учнів початкових класів як важливий компонент освітнього процесу. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : матер. допов. (тез, статей) уч. ІХ наук.-практ. конф. (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 64-69.
 17. Козігора М. А. Мотивація як головний чинник успішності студентів. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: зб. наук. робіт уч. міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 15-16 листопада 2019 р.). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С. 12-16.
 18. Козігора М.А. Ігрова діяльність як засіб розвитку емоційного інтелекту особистості молодших школярів. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи : матер. Міжн. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 15-16 листопада, 2019. С.144-147.
 19. Козігора М. А. Погляди К. Д. Ушинського на моральне виховання. Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: зб. матер. Четвертих педагог. читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої осв. спец. «Початкова освіта» та наук.-дослідн. психол.-педагог. спадщ. Ушинського. Луцьк, 27 лютого 2020. С. 33-37.
 20. Козігора М. А. Процес розвитку самооцінки молодших школярів. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства : зб. тез міжн. наук.-практ. конф. (13-14 березня 2020 р.). Харків : Східноукраїнська організація «центр педагогічних досліджень», 2020. С. 76-81.
 21. Козігора М. А. Формування мотивації учбової діяльності на різних вікових етапах. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : зб. матер.VІІІ наук.-практ. інтернет-конф. 04 квітня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 290–294.

23.Козігора М.А. Розвиток особистості молодшого школяра в сучасних умовах. Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : зб. наук. робіт учасн. міжн. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2020 р. Одеса, 2020. С. 21–24.

 1. Пушкар Н. С., Козігора М. А. Підготовка майбутніх учителів до роботи з першокласниками в Новій українській школі в світлі сучасних вимог. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матер. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжн. Участю. 20 травня 2020. Луцьк. 2020. С. 247–249.
 2. Козігора М. А. Ідеї виховання дітей молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Актуальні ідеї В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: зб. матер. V педагог. читань. Луцьк. 2020. С. 56-59.
 3. Козігора М. А. Вплив сім’ї на формування особистості. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина. Луцьк. 2020. С. 396-397.
 4. Засєкіна Л. В., Гордовська Т. І., Козігора М.А. Розуміння мови і мовлення як голосу колективної травми. Психолінгвістика в сучасному світі – 2020: матер. XV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 22-23 жовтня 2020 р.). / ред. Л. О. Калмикова, Н. В. Харченко & І. В. Мисан. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». С. 84-88.
 5. Козігора М. А. Концептуальні межі понять «стрес», «тривалий травматичний стрес», «посттравматичний стресовий розлад». Science and Education a New DimensionPedagogy and Psychology, Будапешт, 2021. № ІХ (97). Вип. 246. С. 56-58.
 6. Козігора М. А. Поняття «тривалий травматичний стрес»: термінологічні межі. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі:лінгвістичний та психологічний аспекти: матер. ІІ Міжнар.наук.-практ.конф. (15-16 квітня 2021 р.) /за заг. ред. О. В.Лазорко, В. А. Ущиної. Луцьк, 2021. С. 143-145.
 7. Козігора М.А., Яцик Т. О. Виховні можливості українських традицій, звичаїв, обрядів в естетичному розвитку особистості. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. Матер. ІV Всеукраїнської наук.-метод. Інтернет-конференції, 14 квітня 2021. Луцьк. 2021. С. 154-156.

 

14

Керівник студентського наукового товариства «Академія»

 

19

Волинська обласна організація ОМЕП – грудень 2019

Центр українсько-європейського наукового співробітництва – грудень 2020.