Період2017 –  2021

 

Лук’янчук Мар’яна Василівна – 1,3,5, 12,19

 

1.

 1. Лук’янчук М. В. Грамота чи грамотність: сучасні наукові підходи до тлумачення понять та їх еволюція. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки. № 2 (375). С. 29–35.
 2. Лук’янчук М. В. Структура творчих здібностей молодших школярів: психолого-педагогічний аспект. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. Вип. 54. С. 174–179.
 3. Lukyanchuk M. Struktura gotowości przyszłych nauczycieli do rozwoju zdolności ucziow szkół podstawowych. Oświata i nauka bez granic. Nauka, oświata, prawo, zarządzanie. Wyźsza szkoŀa informatyki i umiętności. 2018. Nr. 1 (21). 151– 166.
 4. Husak P., Lukyanchuk M. Szkólenie nauczyciela do edukacji podstawowej. Oświata i nauka bez granic. Nauka, oświata, prawo, zarządzanie. Wyźsza szkoŀa informatyki i umiętności. Nr. 2 (22). S. 31–39.
 5. Лук’янчук М. В. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання іноземної мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Вип. 71. С. 156-161.
 6. Бляшевська А. В., Лук’янчук М. В., Федорець М. А. Формування іншомовної компетенції засобами проектної технології на заняттях курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у педагогічному коледжі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологія : науковий журнал. Вип. 9(77). Острог: НаУОА, 2020. С. 63-63.
 7. Lukyanchuk M. Впровадження особисто орієнтованих технологій у педагогічний процес вищих навчальних закладів. Oświata i nauka bez granic. Nauka, oświata, prawo, zarządzanie. Wyźsza szkoŀa informatyki i umiętności. Nr. 4 (22). С. 150-160.

Лук’янчук М. В., Бойко Т. В. Готовність майбутніх учителів до формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами міжпредметних зв’язків. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 35 Том 7. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 226-233

 

3.

 1. Лук’янчук М. В., Скробака Ю. С. Теоретичний курс англійської мови  : навч. посіб. для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2020. 196 с.

 

5.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 14.03.2019

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти ДК № 054650            2019

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

12.

 1. Лук’янчук М. В. Теоретичні основи розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів. Луцьк : ПП Іванюк В.П, 2016. С. 238–242.
 2. Лук’янчук М. В., Чапюк Ю. С. Розвиток творчих здібностей молодших школярів як педагогічна проблема у процесі асоціативного навчання іноземної мови. Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. Луцьк : ЛНТУ, 2016. С. 107–110.
 3. Лук’янчук М. В., Гусак Л. Є. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи на уроках іноземної мови. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк : Луцький педагогічний коледж. 2016. С. 217–221.
 4. Лук’янчук М. В. Developing children’s creativity. Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2016. С. 226–233.
 5. Лук’янчук М. В. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні іноземної мови молодших школярів. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2020. С. 42-46.
 6. Лук’янчук М. В. Васюхник С. Я. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 99-104.
 7. Лук’янчук М. В. Найт Н. Ф. Готовність майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності: структура, рівні та критерії. Академічні студії. Серія «Педагогіка» Вип. 2. Луцьк : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 64-73

 

19.

Членство у Центрі українсько-європейського наукового співробітництва (свідоцтво про членство в організації від 2020 року)