Період2017–2021

 

Мартинюк Алла Петрівна – 1, 3,4,8,10,12,14

 

1.

 1. Мартинюк А.П., Губіна А.М. Розвиток soft skills на заняттях з іноземної мови у студентів технічних закладів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 7. С. 234-240. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_8/35-8_2021.pdf

2.Триндюк В.А., Мартинюк А.П., Губіна А.М. Особливості організаціі занять з іноземної мови в умовах змішаного навчання. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13.Том 2. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2021. С. 165-176 https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/issue/download/14/14

 1. 3. Martyniuk A.P., Tryndiuk V.A. Didactic Foundations of Structuring the Philological Knowledge Content in Foreign Language For Specific Purposes. Науковий журнал «Академічні студіі». Серія «Педагогіка». Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С.49-55 https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.1
 2. Kyseliuk, N., Hubina, A., MartyniukA.,&Tryndiuk, V. (2020). Non-verbalmeansofcommunication in the representation of the emotional state of joy in modern English fictional discourse. Cognitive Studies | Études cognitives, 2020(20). DOI: 10.11649/cs.2284 (Scopus)
 3. Губіна А.М., Мартинюк А.П. Особливості європейського освітнього процесу і системи оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземних мов у вищій школі (на прикладі Польщі). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»Вип. 10 (78). Острог: Вид-во НаУОА, 2020.C. 176-219. (Наукове фахове видання (постанова президії ВАК України від 22.04.2011 р. №-1-05/4 та від 22.12.2016 р. № 1604); ISSN 2519-2558; стаття отрималаDOI: 10.25264/2519-2558-2019-5(73)-184-187 та індексується GoogleScholar)
 4. Губіна А. М., Мартинюк А. П. Можливості сервісу Googleclassroom у навчанні іноземної мови у ЗВО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73), березень. С. 184–187. DOI: 10.25264/2519-2558-2019-5(73)-184-187 (Міжнародні наукометричні бази: IndexCopernicus ICV 2017: 75.77., GoogleScholar) (Наукове фахове видання (постанова президії ВАК України від 22.04.2011 р. №-1-05/4 та від 22.12.2016 р. № 1604); ISSN 2519-2558
 5. Мартинюк А. П., Губіна. А.М. Структурування змісту навчального матеріалу студентами технічного вузу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69), ч. 2, березень. С.10-14 (Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 22 квітня 2011 року № 1-05/4)
 6. Мартинюк А. П., Губіна А.М. Підходи до вивчення іноземної мови. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Книга 2, №6. Том IV (82), 2018. С.269-277 (Фахове наукове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук, наказ МОН України від 06.11.2014 № 1279, Міжнародні наукометричні базиGoogleScholar)
 7. Губіна А.М., Мартинюк А.П., Триндюк В.А. Розвиток навчально-пізнавальної компетенції студентів за допомогою навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Вип. 21. Кн.3. Том І (75). К.: Гнозис, 2017. С.336-347. (Наукове фахове видання, наказ МОН України від 12.05.2015 Ns 528. Міжнародні наукометричні базиIndexCopernicusIntemstional, GoogleScholar, ERIH PLUS)
 8.  
 9. Мартинюк А.П., Киселюк Н.П. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заочної форм навчання, освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122   Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання, освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології  спеціальності 123  Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання,  освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 Інформаційні технології  спеціальності 125  Кібербезпека денної та заочної форм навчання. Навчальний посібник. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 387 с.
 10. Мартинюк А.П., Тишко Н.М.Англійська мова. Навчальний посібник з англійської мови для повсякденного спілкування для студентів І курсу всіх спеціальностей.Луцьк :Луцький НТУ, 2017. 176 с.
 11. Мартинюк А.П., Губіна А.М., Киселюк Н.П. Електронний посібник з дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ (довідка №20-01 від 21.11.2020р, протокол №5 засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ).
 12. Мартинюк А.П., Киселюк Н.П. Електронний посібник з дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (англійська) DEALING WITH COMPUTERS до практичних занять для студентів І-ІІ курсів спеціальності 123- комп’ютерна інженерія (довідка №18-16 від 20.11.2018р.).

 

 1.  
 2. Ділова іноземна мова[Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, усіх освітньо-професійних програм, усіх галузей знань, усіх спеціальностей, денної та заочної форм навчання / уклад. А.М. Губіна, А. М. Мартинюк. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 146 с.
 3. Іноземна мова професійного спрямування [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньої програми Фізична культура і спорт, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 017 Фізична культура і спорт, денної та заочної форм навчання/ уклад. А.М. Губіна, А.П. Мартинюк. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 72 с.
 4. Англійська мова [Текст] : Довідник з граматики до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, галузі знань: усі; спеціальності: усі денної та заочної форм навчання / уклад. А.М Губіна, А.П.Мартинюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2021. 78 с.
 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська ) [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. Н.П.Киселюк, А.П.Мартинюк. Луцьк : ЛНТУ, 2021.91 с.
 6. Іноземна мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 – комп’ютерні науки, 123 – комп’ютерна інженерія, 125 – кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. А.П. Мартинюк, Губіна А.М. Луцьк: Луцький НТУ, 2020.168 с.
 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням: Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робітдля здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання /  уклад. А.П. Мартинюк, А.М. Губіна. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 64с.

 

 

10.

1) KA+107 Erasmus+ StaffMobility, AbertayUniversity, Scotland(2020)

2) Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme (British Council) Еразмус+ 

3) Проєкт UTTERLY “Центри сертифікаціі викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання”(Co-funded by the Erasmus+programme of European Union)

 

12.

1) Мартинюк А.П. Еколінгвістика як сучасна мовознавча галузь знань мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали XІ Міжнародного науково-практичного семінару. СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 19 березня 2021 р. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. С.44-47.

2) Мартинюк А.П., Триндюк В.А. STRUCTURING THE CONTENT OF PHILOLOGICAL KNOWLEDGE IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

 Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та  соціально-психологічні аспекти» 14 березня 2021р., Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2021.С.45-48.  http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/zbirnyk_2021_14_04.docx.pdf

 

3) Мартинюк А.П. РОЛЬ ЕМОЦІЙ У КОМУНІКАЦІЇ. Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОЇ ТА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ», присвяченої 150-річчю від дня народження Агатангела Кримського, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 18-20 червня 2021 року. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021.

4) Мартинюк А.П. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ФІЛОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ. Матеріали круглого столу  приуроченого Дням Науки України.Сучасний академічний простір, 20 травня 2021 року

 

5)Мартинюк А.П. Проблеминавчанняіноземноїмовистудентівнемовнихспеціальностей. Збірник тез доповідей міжвузівської науково-методичної конференції «Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації», 27 квітня 2017р., Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2017. С. 100–101.

6) Мартинюк А.П. З досвіду навчання іноземної мови для професійних цілей в технічному ВНЗ. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару.  СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 24 березня  2017р. Луцьк, 2017. С.197– 200.

7) Мартинюк А.П..Cтруктуруваннязмістуфілологічноїпідготовкистудентівтехнічного вишу. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: МатеріалиVIIІ Міжнародного науково-практичного семінару.  СНУ іменіЛесіУкраїнки ,Луцьк, 23 березня 2018р.Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018. С. 180-181.

8) Мартинюк А.П. Дидактичні засади організації курсу іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів технічних вишів.Мовніуніверсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали IX Міжнародного науково-практичного семінару. СНУ імені Лесі Українки ,Луцьк, 23 березня 2019р. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. С. 259-262.

9) Мартинюк А.П., Губіна А.М. Підходи до вивчення іноземної мови у вищому технічному закладі освіти. Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку (12-13 квітня 2019 року).Луцьк:Луцький НТУ, 2019.С. 56-61.

10) Мартинюк А.П., Триндюк В.А. Методи інтерактивної педагогіки на заняттях з іноземної мови. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 12). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 76-82.

11)Мартинюк А.П. Форми проведення навчальних занять в ЗВО Республіки Польщі.Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали IX Міжнародного науково-практичного семінару. СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 20 березня 2020 р.Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. С.242-245.

12) Мартинюк А.П.,Триндюк В.А. Фахово орієнтоване читання іншомовних текстів як передумова готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та  соціально-психологічні аспекти» 26 березня 2020р., Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2020.С.117-120. 

 

14.

1.Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади, 1 етап, Луцький національний технічний університет, лютий, 2021.

 1. Член редакційної колегії наукового журналу «Академічні студії. Серія «Педагогіка» зареєстровано Міністерством юстиції України. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ  № 24745-14685 Р від 05.03.2021)