Період: 2017-2021

 

Раковець Оксана Юріївна – 1, 4, 5, 9, 12, 19

 

1

 1. Rakovets О., Kuznetsov I., Osyp M, Kotsan I. Електрична активність мозку у осіб з різним рівнем егоїзму-альтруїзму. 2018, ScienceRise: Biological science. №3 (12). С. 29-33.
 2. Раковець О., Осип М. А. Особливості використання комплексного психологічного підходу у визначенні соціотипу студентів, 2018. Педагогічний часопис Волині. № 2(9). 2018 . С. 147-152.
 3. Rakovets O. Sexual peculiarities of the fast EEG-rhythms electrogenesis in the individuals with altruistic type of social behavior. 2018. United Journal, 16, 3-7.
 4. Rakovets O., Kuznetsov I., Kotsan I. Behavior reaction scharacteristic of the individuals with egoistic and altruistic type of social behavior. EUREKA: Social and Humanities, 2018. №5, P. 11-15.
 5. Осип Ю. Л., Осип М. А., Раковець О. Ю. Оптимізація співвідношення ω-6 / ω-3 жирних кислот у соняшниковій олії. ScienceRiseBiological Science. 2019. №4 (19). С. 48-52.
 6. Oksana Rakovets, Olga Abramchuk, Ludmila Shvarts, Natalia Kozachuk, Oleksandr Zhuravlov, Alona Zhuravlova, Ludmila Goshko, Tetiana Kachynska, Maria Osyp, Yurii Osyp, Illya Kuznetsov, and Ihor Kotsan.Electrophysiological Features of Brain Electric Activity in Individuals with Different Social Behavior. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences2019. № 10(3). P. 1-8.
 7. Раковець О. Ю. Роль гурткової роботи  в  екологічному  вихованні  молодших школярів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2020. Випуск 1(15). Суми, 2020. № 1 (15). С. 64-70.
 8. Раковець О., Раковець С. Компетентність педагога як основа його професійної майстерності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. №1 (105). С. 50-59.

 

4

 1. Раковець О. Ю. Анатомія людини: практикум / за ред. О. Ю. Раковець. Луцьк: ЗОРЯ-ПЛЮС, 2019. 39 с.
 2. Раковець О. Ю. Анатомія людини з основами спортивної морфології: практикум / за ред. О. Ю. Раковець. Луцьк: ЗОРЯ-ПЛЮС, 2020. 59 с.
 3. Робочий зошит для  практичних  занять  з  курсу  “Фізіологія людини”  /  Укладач :  О. Ю. Раковець  2021. 44 с.

 

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин

(диплом ДК № 053919 від 15.10.2019, протокол № 1301)

 

9

Експертна комісія із здоров’я, безпеки та добробуту щодо проведення експертизи об’єктів грифування та прийняття рішення щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі (наказ МОН № 95 від 22.01.2021)

 

12

 1. Rakovets O., Kuznetsov I., Ievpak N., Kachynska T., Abramchuk O. Event-related synchronization-desynchronization features of social altruistic and selfish decision. Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: Society for Neuroscience, 2016, 1023 p.
 2. Раковець О. Ю., Коцан І. Я., Кузнєцов І. П. Особливості електричної активності кори головного мозку осіб із різною соціальною направленістю. Молодь і поступ біології. Матеріали ХIV міжнародної наукової конференції. 10-12 квітня 2018, м. Львів. С. 289-290.
 3. Раковець О., Раковець С. Особливості використання комплексної  психологічної оцінки при визначенні соціотипу студентів. Мateriałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej  konferencj «Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacj». – Opole,  18  listopada  2018  r.  С. 34-36.
 4. Раковець О. Ю., Ланевич А. Функціональний стан організму підлітків в умовах навчального стресу . Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції . Київ, 11-12 грудня 2018 року.
 5. Раковець О. Ю., Раковець С. В. Характеристика антропологічних та еволюційних уявлень про соціальну поведінку . La science et la technologie à l‘ère de la société de linformation: матеріали наук.-практ. конф. (Бордо, 03.03.2019). Бордо: Логос, 2019. Том № 3. С.71-73.
 6. Джурак С., Раковець О. Проблема трансплантаційного імунітету під час пересадки тканин та органів. Пріоритетні напрями розвитку науки: матеріали ХХVІІІ Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (м. Вінниця, 18.03.2019 р.). Вінниця, 2019. С. 29-30.
 7. Раковець О. Ю. Характеристика показників серцево-судинної системи підлітків в умовах стресу. Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante:collection de  papiers  scientifiques avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale( Vol. 3), (29 Novembre, 2019, Bruxelles, Belgique). Р. 64-65.
 8. Раковець О. Ю. Фізичне виховання як основа формування здорового способу життя студентів Луцького педагогічного коледжу. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 3 грудня 2019 року). 82 с.
 9. Раковець О. Ю., Раковець С. В. Феноменологія соціальної поведінки у педагогічній практиці. Сучасний рух науки: матеріали X між нар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Дніпро, 2-3 квітня 2020 року). Дніпро, 2020. С. 303-307.
 10. Раковець О. Ю. Особливості екологічного вихованні молодших школярів за допомогою елементів гурткової роботи. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з між нар. участю (м. Луцьк, 20 травня 2020 року). Луцьк, 2020. С. 251-253.
 11. Раковець О. Ю. Особливості оперативної пам’яті студентів, які займаються циклічними видами спорту. Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоровя людини: матеріали IV Міжнар. конф. (м. Одеса, 24-25 листопада). Одеса, 2020. С. 56-58.
 12. Раковець О. Ю., Раковець С. В. Теоретичні підходи до визначення професійної компетентності педагога. The driving force of science and trends in its development: I International Scientific and Theoretical Conference (Coventry, United Kingdom, 29 January). Coventry, 2021. P. 123-125.
 13. Раковець О. Ю. Особливості екологічного виховання через елементи гурткової роботи. Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін в освітньому процесі: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 10-12 березня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 73-76.
 14. Раковець О. Актуальні проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності сучасного педагога. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 14-15 травня 2021 року). Суми, 2021. 280 с.

 

19

Член Українського товариства нейронаук.