Період 2017-2021

 

Скакальська Зоя Євгеніївна-1, 12, 14, 19

1.

1.Скакальська З.Є. Суворов В.О.  Виконавська майстерність баяніста: штрихи дослідницького феномену. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, Кельце, Кауна, Алмати, Баку: Посвіт, 2019. Вип.5. 556с. С 118-123.

 

2.Скакальська З. Є., П’явка М., Наукові студії баянно-акордеонного напрацювання XXI століття як складова української академічної школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка /[редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім ,,Гельветика’’,2020.

3.Скакальська З. Є. Суворов В. О. Назар Я. В. Душний А. І Баян в контекстісучасноїмузичноїкультури. Науковийжурнал «Innovative solutions in modern science» Нью-Йорк: ТК Meganom LLC,2021- №3(47).-217с-С175-197

4. СкакальськаЗ.Є. ХмілевськийВ. М.,КомосійІ. М. Аранжуванняпісні«Хочувчителемястати», «ПісенніджерелаВолині»: збірникпісеньусупроводібаянатаакордеона.» Луцьк: Терен, 2019.136 с. С.

5. Скакальська З.Є. Хмілевський В. М., Комосій І. М. .Аранжуванняпісні«Дружнімалята.», «ПісенніджерелаВолині»: збірникпісень у супроводі баяна та акордеона.» Луцьк: Терен, 2019.136 с.

6.Скакальська З.Є. Хмілевський В. М., Комосій І. М. .Аранжування пісні «Повертайтесь, лелеченьки.», «Колядує і співає нова Україна»: збірник пісень у супроводі баяна та акордеона.» Луцьк: Терен, 2021.116 с.

 7.Скакальська З.Є. Хмілевський В. М., Комосій І. М. .Аранжування пісні«Черешня.», «Колядує і співає нова Україна»: збірник пісень у супроводі баяна та акордеона.» Луцьк: Терен, 2021.116 с.

12.

1.Скакальська З. Є. Особливості формування навичок ведення міху у студента початківця / Скакальська З. Є. // Теорія і методика мистецької освіти. Збірник науково-методичних статей (Випуск 1). – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2018. – С.205-210

2.Скакальська З. Є. До проблеми техніко-виконавських можливостей студента баяніста/ Скакальська З. Є. // Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність. Матеріали VІ-ї практичної Всеукраїнської конференції. Інструментально-оркестрова педагогіка та виконавство. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2018, с.63-65

3. Скакальська З. Є. Проблема гри на слух у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Скакальська З. Є.// Стратегічні напрямки розвитку мистецької  педагогіки та виконавства у контексті сучасних освітніх перетворень.Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Протокол №3 від 26.09. 2019 року, с.53-55

4.Скакальська З.Є., Рокош В.Й Особливості розвитку техніко-виконавської майстерності на баяні в систем і підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва. ,,Теорія та методика мистецької освіти.’’ Випуск 4. VІ мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського «Мистецька освіта України: трансформація вітчизняного досвіду в європейський простір». /за ред. Ю.Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020 С. 222-228.

5. Суворов В. О. Скакальська З.Є., Рокош В.Й. Розвиток емоційного інтелекту як складовоїпрофесійної компетентності вчителя музичного мистецтва та музичного керівника закладу дошкільної освіти. ІІІ Всеукраїнський мистецтвознавчий пленер «Мистецька парадигма: сучасний погляд», 23 квітня 2021 року. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021 С.131-137.

 

14.

1. Демчук О., 41 ММ, лауреат І ступеня на міжнародному фестивалі-конкурсі «Bakininisiglari». «Вогні Баку».

2.Силюк М. 11 ММД,  лауреат I премії всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Весь світ у долонях матері».

 

19.

1.Член Національної Всеукраїнської музичної спілки (з 2018р.).