Період: 2017-2021

 

Смолюк Артем Іванович – 1, 5, 12, 20

 

1

 1. Smolinska, Budnyk O., Voitovych A., Palahniuk M., Smoliuk А. The Problem of Health Protection in Modern Educational Institutions. Revista Inclusiones. Vol. 7. Núm. 4. Octubre/Diciembre, 2020. Pp. 108–116. ISSN 0719-4706 (Web of Science Core Collection).
 2. Смолюк А. І. Емпіричне дослідження індивідуально-особистісних показників сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава: Вид-во ПНПУ, 2017. № 68. С. 85–92.
 3. Смолюк А. І. Організаційно-педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Збірник наукових праць (Херсонського державного університету): Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2017. № 75. С. 82–87.
 4. Смолюк А. І. Компонентна структура професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2017. № 57. С. 432–435.
 5. Смолюк А. І. Емпіричне дослідження ролі освітнього середовища педагогічного коледжу як чинника професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер.: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. Глухів, 2017. № 34. С. 57–64.
 6. Смолюк А. І. Аналіз ефективності коректувальної програми формування компонентів професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2017. № 2. С. 96–102.
 7. Smolyk A. I. The substantial characteristics of organizational and pedagogical conditions of future primary school teachers’ professional self-development. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. № 4 (1). 2017. Р. 126–132.
 8. Смолюк І., Смолюк А. Технологія експериментального дослідження розвитку культури міжнаціонального спілкування майбутніх педагогів. Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2018. № 2. С. 115–120.
 9. Смолюк І., Смолюк C., Смолюк А. Розвиток творчих здібностей молодших школярів в Новій українській школі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 2(408). С. 41–48.

 

5

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (диплом № 049374 від 23.10.2018), тема дисертації: «Професійний саморозвиток майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу»

 

 

12

 1. Смолюк А. І. Освітнє середовище педагогічного коледжу як умова професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (47), Society for Cultural and Scientific Progressin Central and Eastern Europe, Budapest, 2016. С. 47-52.
 2. Смолюк А. І. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи в умовах педагогічного коледжу. European humanities studies: State and Society, ІІІ, Pomeranian University in Slupsk, Slupsk, Poland, 2016. С.314-326.
 3. Смолюк А. І. Готовність до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції14-15 жовтня 2016 року Харків.  С. 44-46.
 4. Смолюк А. І. Професійний саморозвиток майбутніх учителів початкової школи. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого погляд у майбутнє :Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 7-8 жовтня 2016 року.  Київ.  С. 85-88.
 5. Смолюк А. І. Професійний саморозвиток майбутніх учителів початкової школи в умовах педагогічного коледжу. Педагогіка та психологія сьогодні: Постулати минулого і сучасні теорії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 21-22 жовтня 2016 року. Одеса.  С. 73-77.
 6. Смолюк А. І. Ідентичність як основа професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Actual questions and problems of development of social sciences :International scientific-practical conference June 28-30, 2016. Kielce.  С. 171-174.
 7. Смолюк А. І. Професійний саморозвиток майбутніх вчителів початкової школи. Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 3-5 червня 2016 року. Луцьк.  С. 162-167.
 8. Смолюк А. І. Теоретична підготовка вчителя початкової школи у формуванні готовності до професійного саморозвитку. Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 травня 2017 року. Луцьк.  С. 253-256.
 9. Смолюк А. І. Дослідження суб’єктивного ставлення до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи. Сучасний вимір психології та педагогіки :Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 травня 2017 року. Львів.  С. 139-143.
 10. Смолюк А.І. Проблеми впровадження судово-правової реформи на сучасному етапі. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали ІХ науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 року. Луцьк.  С. 127-132.
 11. Смолюк А.І. Вплив освітніх тенденцій глобального рівня на дошкільну освіту України. Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський національний вимір: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 12-15 жовтня 2020 р. Луцьк, 2020. С.63-66.

 

20

Провідний юрисконсульт в Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради