Кафедру фізичної культури створено 2016 року. Історично підрозділ бере свій початок з циклової комісії викладачів фізичного виховання, заснованої у 1999 році.

Сьогодні кафедра фізичної культури є випусковою, зокрема здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за двома спеціальностями:

ОC БАКАЛАВР

017 Фізична культура і спорт.

ОC БАКАЛАВР

014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Місія, візія та стратегічні орієнтири кафедри

Місією кафедри є створення сприятливих умов для підготовки фахівця з новим типом мислення, спроможного на відміну від людини-виконавця самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення відповідно до потреб ринку праці, в умовах євроінтеграції шляхом використання інноваційних підходів до навчання.

Візія (бачення). Кафедра фізичної культури – один із лідерів у сфері підготовки професійно мобільних фахівців фізичної культури та спорту на Волині, запровадження нових видів рухової активності, розвитку студентського спорту з дотриманням стандартів якості навчання цих фахівців відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юнктуру ринку праці та сучасні тенденції розвитку фізичної культури і спорту.

Стратегічні орієнтири кафедри

Кафедра постійно працює над осучасненням освітніх програм Фізична культура і спорт та Середня освіта (Фізична культура) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, удосконаленням робочих програм навчальних дисциплін і силабусів до них відповідно до сучасного розвитку фізичної культури та спорту.

Про затребуваність професійно мобільних фахівців з фізичної культури та спорту на Волині, підготовку яких здійснює кафедра, актуальність поданих спеціальностей серед абітурієнтів, студентів та стейкхолдерів свідчать результати вступних кампаній. Стабільно щороку наповнюється увесь ліцензійний обсяг як на денну, так і заочну форми навчання.

 Підвищення наукового потенціалу кафедри.

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову діяльність, а саме: є виконавцями тем  «Акмеологічні засади професійної підготовки освітянських кадрів» (державний реєстраційний номер 0115U000554) та «Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів на засадах Нової української школи) (державний реєстраційний номер 0119U002585). Показником результативності наукової діяльності кафедри є публікаційна активність науково-педагогічних працівників. Зокрема, протягом останніх років збільшилася кількість публікацій у фахових виданнях не лише вітчизняних, а й закордонних, у тому числі й у наукових виданнях, що входять до науково-метричних баз даних, таких як Scopus та Web of Science.

Програма передбачає формування в учасників освітнього процесу навичок soft skills через різні види проходження педагогічних практик і табірних зборів.

Відбувається залучення здобувачів до наукових досліджень шляхом участі у виконанні кафедральної наукової тематики, написанні тез та наукових статей; їх апробації на щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі», «Волинська весна: перші паростки науки», «Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі», «Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному освітньому процесі» (співорганізаторами яких є факультет початкової освіти та фізичної культури коледжу) та інших наукових заходах.

Щорічно здобувачі вищої освіти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у галузі знань «Фізична культура і спорт» за спеціалізацією «Фізичне виховання».

З 2021 року на факультеті початкової освіти та фізичної культури виходить збірник наукових праць «Академічні студії. Серія «Педагогіка», в якому друкуються як викладачі, так і студенти за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

Враховуючи досягнення та усвідомлюючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напряму, заплановано упродовж наступних 5 років:

1) продовжити активну участь у наукових і науково-практичних заходах різного рівня з публікацією матеріалів доповідей;

2) сприяти формуванню професійної мобільності майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»;

3) здійснювати публікацію наукових статей разом із студентами;

4) розробити параметральну метрику оцінювання сформованості професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури за визначеними критеріями, показниками та рівнями досягненої релевантності освітнього процесу;

5) продовжити роботу над розробкою авторської концепції системи формування сучасного покоління фахівця для фізкультурної освітньої галузі;

6) продовжити роботу над розробкою моделі підготовки фахівця з новим типом мислення, спроможного самостійно продукувати цікаві ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення;

7) активізувати публікацію результатів наукових досліджень викладачів кафедри у виданнях, що входять до визнаних науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science;

8) здійснювати керівництво студентськими науково-дослідними роботами;

9) стимулювати викладачів кафедри, особливо молодих співробітників, до вступу на навчання до цільової аспірантури за фаховою спеціальністю;

10) удосконалювати та оновлювати навчально-методичне забезпечення дисциплін з підготовки фахівців для фізкультурної освітньої галузі;

11) здійснювати  підготовку до захисту працівниками кафедри не менше
1 докторської та 2-х кандидатських (доктор філософії) дисертацій.

Про кадрове забезпечення кафедри

Кафедра фізичної культури об’єднує 13 викладачів, серед яких: 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, 2 аспіранти, заслужений учитель України, 2 майстри спорту України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, а також викладачі – спеціалісти вищої та першої категорій, старші викладачі. Серед них 8 осіб працюють за основним місцем роботи і 5 – за сумісництвом (3 – за внутрішнім і 2 – за зовнішнім).

З 2022 року кафедру очолює Митчик Олександр Петрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Склад кафедри

МИТЧИК
Олександр Петрович

Завідувач кафедри фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

ДЕНИСЕНКО
Наталія Григорівна

Декан факультету початкової освіти та фізичної культури, доктор педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений учитель України

ДИШКО
Олеся Леонідівна

Доцент кафедри фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

КЛІШ
Ірина Степанівна

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної культури

МОРОЗ
Михайло Степанович

Доцент, майстер спорту з легкої атлетики

БУГАЙЧУК
Назар Борисович

Викладач кафедри фізичної культури, аспірант

КОСИНСЬКИЙ
Едуард Олександрович

Викладач кафедри фізичної культури, аспірант

ТАРАСЮК
Володимир Йосипович

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, керівник фізичного виховання, голова спортивного клубу «Олімп», заслужений працівник фізичної культури і спорту України

МУДРИК
Сергій Борисович

Кандидат наук з фізичної культури і спорту, доцент кафедри фізичної культури

ГРЕБІК
Олег Васильович

Кандидат педагогічний наук, доцент кафедри фізичної культури за сумісництвом

ЗАЙЧУК
Катерина Анатоліївна

Викладач кафедри фізичної культури, методист факультету початкової освіти та фізичної культури, доктор філософії в галузі знань – 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка