СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
факультету початкової освіти та фізичної культури

Студентське самоврядування – потужний рушій
демократизації сучасної вищої школи,
що сприяє вихованню у студентів лідерських якостей,
формуванню громадянської свідомості, активної життєвої позиції.

Перед молоддю України стоїть важливе завдання – розбудувати суверенну, демократичну, соціальну і правову державу. Результат виконання цього завдання прямо пропорційний рівню громадянської зрілості та свідомості студентської молоді. Успішним у впровадженні молодіжної політики у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» є Студентська рада факультету початкової освіти та фізичної культури, що об’єднує креативних і творчих здобувачів вищої освіти. Це синергія думок та цікавих ідей освіченої, професійно-педагогічної майбутньої еліти України, вільної й творчої, здатної до самостійного мислення і активних дій.
Органи студентського самоврядування факультету діють, ґрунтуючись на такі принципи:

Добровільності, колегіальності, відкритості

ПРИНЦИПИ

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Основні завдання органів студентського самоврядування факультету:
1. Забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти під час освітнього процесу, відпочинку і в побуті.
2. Сприяння соціалізації особистості, допомога студентам різних спеціальностей відчувати складність соціальних відносин, формування соціальної позиції, виявлення можливостей у реалізації лідерських функцій.
3. Формування здатності інтегрувати найновіші знання, технології до державної молодіжної політики і таким чином ефективно реалізовувати її на практиці.
4. Поєднання навчання студентів із функціями керівництва факультетом (функції декана, завідувачів кафедр).
5. Залучення до різних заходів у коледжі усієї студентської спільноти.
6. Участь у забезпеченні якості освіти за освітньо-професійними програмами.
7. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
8. Активізація діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
9. Залучення студентів до спортивно-масової, волонтерської роботи та участі у художній самодіяльності коледжу.
10. Участь у розподілі стипендіального фонду і призначення стипендій.
11. Створення умов для постійної зміни лідерів студентського самоврядування (виявлення нових лідерів).
12. Періодична звітність студентського активу перед своїм колективом, широка гласність роботи.
13. Самостійне визначення студентами завдань, змісту і форм самоврядування.
14. Співпраця із студентами інших закладів освіти, молодіжними організаціями та волонтерськими центрами.
15. Участь у всеукраїнських та міжнародних освітніх проєктах.