Період2017 – 2021

Триндюк Валентина Анатоліївна – 1, 3, 4, 5, 9, 12

 

1

   1.Мартинюк А. П., Губіна А. М., Триндюк В. А. Розвиток навчально-пізнавальної компетенції студентів за допомогою навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 35. Том I (59). Київ: Гнозис, 2017.  С.336-347

   2.Триндюк В. А., Лобанова С. І. Особистісно-орієнтована навчально-педагогічна ситуація успіху на заняттях з іноземної мови у педагогічних закладах освіти. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 9. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне : РДГУ, 2019. С.273-280.

   3.Замелюк М. І., Пуш О. А., Триндюк В. А. Особливості психолого- педагогічної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н.М. Коляда, Н.Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2020. С.129-138.

4.Триндюк В.А., Лобанова С.І. Використання вебресурсів для розвитку навичок аудіювання у студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В.Сущенко (голов.ред.) та ін..]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70. Т. 4. С.156-160.

 1. Пріма Р.М., Замелюк М.І., Триндюк В.А. Комунікативна мобільність майбутнього педагога-вихователя: Наукові записки / ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін.. Випуск 191. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В Винниченка, 2020. С.24-28.
 2. Kyseliuk, N., Hubina, A., Martyniuk, A., & Tryndiuk, V. (2020). Non-verbal means of communication in the representation of the emotional state of joy in modern English fictional discourse. Cognitive Studies | Études cognitives, 2020(20). DOI: 10.11649/cs.2284 (Scopus)
 3. Триндюк В. А., Мартинюк А. П., Губіна А. М. Особливості організації занять з іноземної мови в умовах змішаного навчання. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н.Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, РДГУ. 2021. С.158-164.
 4. PavloASodomoraLyubov VGutorValentyna ATryndiukSvitlana ILobanova (2021). Student Storytelling for Communication Skill Development Online (in the Time of Covid-19 Quarantine). The New Educational Review, Vol. 63, No. 1/2021 ISSN 1732-6729. С.149-161. (Scopus)
 5. Svitlana Lobanova, Valentyna Tryndiuk, Alla Martyniuk (2021). LEXICO-GRAMMATICAL AND STYLISTIC FEATURES OF ENGLISH ADVERTISING SLOGANS. European vector of development of the modern scientific researches: collective monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 396 p.  С.313-333. ISBN: 978-9934-26-077-3DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-077-3  http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/132

 

 1. Martyniuk, A., & Tryndiuk, V. Didactic Foundations of Structuring the philological Knowledge Content in Foreign Language for Specific Purposes. Науковий журнал «Академічні студії». Серія «Педагогіка». Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С.49-51. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.1

 

3 1.Триндюк В. А. Німецька мова: Навчальний посібник (доповнене перевидання). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. 152 с.

 

     4

 1. Триндюк В. А. Німецька мова: Методичні рекомендації до практичних занять з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» для студентів відділення Початкова освіта. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. 44 с.
 2. Кузьмич О. В., Триндюк В. А., Денисова С. П. Англійська мова: Методичні рекомендації до практичних занять з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності Початкова освіта. Луцьк: КЗВО «ЛПК» ВОР, 2021. 56 с.

 

5

Захист кандидатської (докторської) дисертації за спеціальністю 13.00.04  – Теорія і методика професійної освіти на тему «Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу»  у Національному університеті «Львівська політехніка». Львів 2017. Серія та № диплома ДК № 044762

 

9

Член експертної групи з іноземних мов із проведення експертизи об’єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».  (Наказ Міністерства освіти і науки України № 95 від 22.01.2021)

 

12

 1. Триндюк В. А. Організація самостійної роботи з іноземної мови у ВТНЗ у ракурсі нової парадигми викладання гуманітарних дисциплін. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару. ( СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 24 березня 2017року). Луцьк, 2017. С.209-211.
 2. Триндюк В. А. Сутність поняття «академічна мобільність». Збірник тез доповідей міжвузівської науково-методичної конференції «Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації», 27 квітня 2017 року, Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2017. С. 83-85
 3. Триндюк В. А. Використання Інтернет-ресурсів інституту Гете на заняттях з німецької мовиСучасні проблеми германського та романського мовознавства:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Рівне,15 лютого 2018 року). Рівне. С.140-144. URL:http://fif.16mb.com/
 4. Триндюк В.А. Vasyl Sukhomlynskiy in dialogue with modern school: збірник матеріалів міжвузівського методичного круглого столу викладачів іноземних мов, 17 грудня 2019 року, м. Луцьк. Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 11-14
 5. Мартинюк А.П., Триндюк В.А. Методи інтерактивної педагогіки на заняттях з іноземної мови. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 12). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 76-82.
 6. Триндюк В.А. Організація формувального оцінювання Smart. Формувальне оцінювання на уроках іноземної мови у Новій українській школі (науково-методичний тренінг для викладачів кафедри іноземних мов). 02.02.2020. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. C.4-7
 7. Мартинюк А.П., Триндюк В.А. Фахово орієнтоване читання іншомовних текстів як передумова готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти» 26 березня 2020 року, Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2020.С.117-120. 
 8. Федорець М.А. Триндюк В.А. Метод проектів у процесі навчання писемній іншомовній комунікації студентів педагогічних коледжів. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 11-14
 9. Триндюк В.А. Використання методики CLIL на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.66-69
 10. Мартинюк В. А. Триндюк В.А. STRUCTURING THE CONTENT OF PHILOLOGICAL KNOWLRDGE IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPURSES. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021.  С.45-48. http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/zbirnyk_2021_14_04.docx.pdf
 11. Дмитренко Н., Мартинюк М., Триндюк В., Федорець М. Збережемо мовне розмаїття та духовну спадщину людства в добу глобалізації!». Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021. С. 72-79.