Період2017 – 2021

 

Замелюк Марія Іванівна – 1, 3, 4, 5, 8, 12, 19.

 

1

 1. Замелюк М.І. Казкотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія у просторі сучасного дошкільного закладу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 2/35. С. 14-19.
 2. Замелюк М.І. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника засобами авторської казки. Проблеми освіти: збірник наукових праць. Інститут модернізованого змісту освіти МОН України. Житомир : Вид. О.О.Євенюк, 2017. С. 101-108 (0,25 д.а)
 3. Замелюк М.І. Формування творчого потенціалу майбутнього вихователя: інноваційні підходи. Інженерні та освітні технології: щоквартальний науково-практичний журнал; матеріали ІІ Міжнародної конференції «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» (12–13 жовтня 2017 р.). Кременчук, 2017. С. 72-79 (0,20 д.а) (Загальнодержавна база даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА»; Український реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»; Index Copernicus; CiteFactor; Google Scholar; Polska Bibliografia Naukowa; Scientific Indexing Services)
 4. Замелюк М. І., Магдисюк Л. І., Ольхова Н. В. Арт-терапія як засіб творчої самореалізації особистості. Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 10. С. 50–57.
 5. Замелюк М. І., Міліщук С. О. Казкотерапія як психологічний метод у роботі у роботі з дітьми дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. 2019. № 63. Т. 1. С. 41–44.
 6. Замелюк М.І., Оксенчук Т.В. Оптимізація освітнього процесу для студентів заочної форми організації навчання. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. 2019. № 18. Т.1. С.182–186.
 7. Замелюк М. І., Міліщук С. О., Магдисюк Л. І. «Дари» Фребеля: психолого-педагогічний аспект. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. 2019. № 2 (22). С.74–83.
 8. Замелюк М., Пуш О., Триндюк В. Особливості психолого-педагогічної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2. С. 129–138.
 9. Замелюк М. І., Пуш О. А., Оксенчук Т.В. Громадянське виховання у закладі вищої освіти: теоретико-практичний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ. 2020. № 70. Т. 1. С. 41-44 (0,20 д.а)
 10. Замелюк М. Екологічна стежка як компонент розвитку екологічної компетентності дітей дошкільного віку. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2020. № 3 (78) (ІІІ квартал). С. 38–42.
 11. Замелюк М.І., Пріма Р. М. Триндюк В. А. Комунікативна мобільність майбутнього педагога-вихователя: теоретичний аспект. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Випуск 178. Частина IІ. С. 24–28.
 12. Замелюк М.І., Козігора М. А., Оксенчук Т. В. Вплив сімейних відносин на особистість дитини. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Випуск 178. Частина IІ. С. 256–258.
 13. Замелюк М.І., Пуш О. А., Яцик Т. О. Нова українська школа: інформаційно комунікативні технологій в умовах карантину Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 178.  Частина IІ.  Серія: Педагогічні науки.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Випуск 178.  Частина IІ. С.135-138. (0,20 д.а)
 14. Замелюк М.І., Оксенчук Т.В. Використання методів арт-педагогіки як засобу розвитку креативності учасників освітнього процесу. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 1 (79) (І квартал). С. 71–74.
 15. Пуш О. А., Яцик Т. О., Замелюк М. І. Супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: діагностичний апект. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2021. № 1 (33). С. 135-138. (0,20 д.а)
 16. Hrytsiuk, I., Magdysyuk, L., Zamelyuk, M., & Podoliak, I. (2021) Peculiarities of professional culture development in modern youth in Ukraine. Youth Voice Journal, ISSN (online): 2969. https://www.researchgate.net/publication/349827516_Peculiarities_of_professional_culture_development_in_modern_youth_in_Ukraine
 17. Замелюк М. Створення ігрового простору для дітей дошкільного віку: теоретичний аспект. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. № 66. С. 34-38.
 18. Замелюк М., Беспарточна О. Особливості казкотворчого процесу у системі «вихователь-дитина-батьки». Освіта та розвиток обдарованої особистості.  № 2 (81). ІI квартал. С.76-80.
 19. Zamelyuk M.. Mahdysiuk The Mastery of Art Therapy in Working with Preschool Children. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology». 2021. Vol. 7, No 2. P. 79-85.
 20. Замелюк М., Левицька В. Майстер-клас «Декорування скрап-сторінки для календаря»: апгрейд інструментарію для роботи з батьками. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 3 (82). ІIІ квартал. С.76-80.

 

         3

 • Беспарточна О., Замелюк М., Левицька В., Хомярчук А. Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія: навч.-метод. посіб. : Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2021. 150 с. (6,25 д.а)

 

         4

 1. Атестація з фахових методик дошкільної освіти. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта / уклад. С. І. Боярчук, М. І. Замелюк, А. М. Циплюк. Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2019. 190 с. (7,91 д.а)
 2. Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля : від класики до інновації. Методичні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти : навчально-методичний посібник / уклад. Н. Іванова, С. Боярчук, А. Бубін, М. Замелюк, С. Міліщук, Д. Стасюк, А. Циплюк. Луцьк, 2020. 162 с.
 • Замелюк М.І., Денис Н.О. Обдарована дитина: психолого-педагогічні основи виявлення та розвитку: навч.-метод. посіб. Луцьк : City_druk, 2018. 120 с. (5 д.а)

 

5

 1. Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДК №043525 від 26.06.2017), захист дисертації на тему: «Формування готовності майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника засобами авторської казки», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

8

Член редакційної колегії наукового видання «АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. Серія: ПЕДАГОГІКА», включеного до переліку фахових видань України http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy

 

12

 1. Замелюк М. В. О. Сухомлинський про роль казки у творчому розвитку дитини дошкільного віку. Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 червня 2016 р.) [Текст]; А. В. Лякішева (заг.ред.). П. П. Гусак, І. М. Брушневська та ін.  у 2 т.  Т. 1 (А – Н). Луцьк: ФОП Покора І. О., 2016. С.144 – 148. (0,20 д.а)
 2. Замелюк М.І. Формування моральних цінностей дітей у сучасному дошкільному навчальному закладі. Психологія. Цінності. Особистість : міжнарод. зб. наук. пр. / за ред. М.З. Степуляка, І.Ю.Феліппової. Луцьк : Волиньполіграф, 2016.  С. 151-154. (0,20 д.а)
 3. Замелюк М.І. Методична розробка практичного заняття для студентів навчальної дисципліни «Виховання і навчання дітей у д/з». Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІІ обласної науково-практичної конференції. Луцьк : Волиньполіграф, 2017.  С. 233-237.(0,20 д.а)
 4. Замелюк М.І. Освітній простір формування інтелектуально-творчої особистості майбутнього вихователя. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. Бердянськ, 2017. С. 448.
 5. Замелюк М.І. Методичний підхід до природничої підготовки майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. С.61-66. (0,20 д.а)
 6. Замелюк М.І. Розвиток пізнавального інтересу дитини дошкільного віку засобами авторської казки. Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів наук.- практ. конф. 22 листоп. 2018 р. м. Володимир-Волинський / упор. гол. ред. Б. Є. Жулковський. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 455-458. (0,20 д.а)
 7. Замелюк М.І., Міліщук С.О. Арт-педагогіка як засіб розвитку творчої уяви у дітей дошкільного віку. Молодий вчений. 2018. №12.1 (64.1) грудень. С. 50-55. (0,20 д.а) (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 8. Замелюк М.І., Майстер-клас «Майстерня казкотерапії» Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 лютого 2018 року, м. Луцьк). Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С.24-28. (0,20 д.а)
 9. Замелюк М.І. Творча особистість майбутнього вихователя: теоретичні аспекти становлення. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С.61-65.(0,20 д.а)
 10. Замелюк М.І., Дикса Н., Коляда Т., Денисюк Г. Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С.65-68. (0,20 д.а)
 11. Замелюк М.І. Інтеграційність у різновіковій групі закладу дошкільної освіти: проєктування і реалізація. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Бердянськ, 2019. С.110-116. (0,20 д.а)
 12. Замелюк М.І. Особливості організації пошуково-дослідницької діяльності в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Бердянськ, 2019. С.108-110 (0,20 д.а)
 13. Замелюк М.І, Оксенчук Т.В., Міліщук С.О. Особливості розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку з «дарами» Фребеля. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів». Рівне, 2019. С.233-235. (0,20 д.а)
 14. Замелюк М.І., Оксенчук Т. В. Мультимедійна презентація як елемент самостійної роботи студентів. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледж. Випуск 13. Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2020.С.20-21.(0,20 д.а)
 15. Замелюк М. Народна казка як засіб екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Луцьк. 2020. С. 102-104 (0,20 д.а)
 16. Замелюк М., Денис Н. Розвиток творчої особистості засобами психогімнастики та музикотерапії. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Луцьк. 2020. С. 104-106. (0,20 д.а)
 17. Замелюк М., Хомич А. Формування міжособистісного спілкування в різновіковій групи закладу дошкільної освіти: теоретичний аспект. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Луцьк. 2020. С.305-307.(0,20 д.а)
 18. Замелюк М., Стець С. Природа в педагогічній спадщині К. Ушинського. Актуальні ідеї К. Д.Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського (27 лютого 2020 року, м. Луцьк. Луцький педагогічний коледж))/укладач. С.С. Марчука. Луцьк: Волиньполіграф, 2020, С.89-92 (0,20 д.а)
 19. Замелюк М. Ігровий простір дитини дошкільного віку: місце і роль дорослого. Збірник наукових праць «АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. Серія: ПЕДАГОГІКА» Вип.1, 2021. С.42-46. (0,31 д.а)
 20. Замелюк М.І. «Майстерня казкотворчості». «Успішний педагог-вихователь: який він?» Інформаційний збірник освітніх послуг та тренерів Академії інноваційного розвитку освіти. / Укладачі: О. В. Войтко, О. І. Громська, Н.Л.Клясен, Т. О. Пушкарьова, ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти». Київ: ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти», 2021. Частина 1. С. 39-45. (0,20 д.а)
 21. Замелюк М. Аспекти педагогіки партнерства з батьками дітей дошкільного віку. Електронний журнал «Woman vision». № 10. URL: https://woman.vision/aspekti-pedagogiki-partnerstva-z-batkami-ditej-doshkilnogo-viku/?fbclid=IwAR2S-jYHLlW4a61zCTuP16Ujtv5W3Hqu7PIBJ1_KKPVZcwJZqLUvjg_zx_M
 22. Замелюк М., Кішман. А., Скорнякова В. Пальчикові ігри як засіб сенсорного виховання дітей раннього віку. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2021 р.). Кременчук, 2021. С.184-186.
 23. Замелюк М., Луцик Т., Самойліч А. Особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2021 р.). Кременчук, 2021. С.205-208.
 24. Замелюк М., Коваль С. Українські традиційні підходи до фізичного розвитку дитини. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2021 р.). Кременчук, 2021.С. 190-194.
 25. Замелюк М., Бик Н. Екологічне виховання дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2021 р.). Кременчук, 2021. С.139-140.

 

 

19

 1. Член громадської організації ВГО Асоціації працівників дошкільної освіти
 2. Тренер Академії інноваційного розвитку освіти
 3. Тренер ГО «ІППО»
 4. Член громадської організації Волинь-ОМЕП
 5. Член громадської організації Української асоціації сімейних психологів
 6. Член громадської організації Академія розвитку особистості
 7. Член Асоціації правозахисників Волинської області
 8. Тренер На урок
 9. Тренер СУТОПРО