Доцент кафедри фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

Інформація про захист дисертації: назва, шифр, дата і місце захисту, посилання на автореферат

 Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук: «Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг»

– 2016 рік, м. Рівне (захист відбувся 10 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті), спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Автореферат: http://lpc-dspace.org.ua/handle/123456789/553

Освітні компоненти:

Теорія і методика викладання туризму

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

 БАЗОВА ОСВІТА

 • 2010 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки (географ, викладач);
 • 2012 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки (спеціаліст з фінансів);
 • 2021 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки (викладач фізичного виховання, вчитель фізичної культури).

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

–  2010 р. успішно закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки;

–  З вересня 2010 р. по 2014 р. працювала у ЛІРоЛ «Україна»;

– З вересня 2014 р. по 2020 р. – викладач кафедри туризму ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»;

– У березні 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг»;

– У жовтні 2017 р. отримала атестат доцента кафедри туризму;

– З 01 вересня 2020 р. і дотепер – доцент кафедри фізичної культури Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор (співавтор) понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

 ВИДАННЯ, ВНЕСЕНІ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

 1. Dyshko OL., Kosynskyi E. O., Sitovskyi A. M., Chodinow W. M., Pasichnik V. R. The Analysis of Effectiveness of Elastic Training (Resistant) Bands Application to Develop Explosive Strength. Zdorov’â, sport, reabìlìtacìâ [Health, Sport, Rehabilitation]. 2021, 7(3):52– (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 2. Liannoi M., Dyshko O., Melnyk S., Chckailo M., Hrybinichenko A., Liakh M., & Illiashenko A. O esporte moderno como meio eficaz de desenvolvimento de habilidades motoras e formação de habilidades aplicadas no ensino superior. Laplage Em Revista. 2021) 7(Extra-B), p.568-574. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science).
 3. Dyshko O., Zubekhina T., Belikova N., Denysenko N., & Zaichuk K. Museus virtuais usando no processo de estudo de disciplinas de turismo. Laplage Em Revista. 2021, 7(3B), p. 179– (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science).

МОНОГРАФІЇ

 1. Дишко О. Л., Палюх М. М., Табак Н. В. Вплив аутогенного тренування на рівень тривожності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Monograph. Publishing House WSZiA, Opole (Poland). 2021. Р. 358–368.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Денисенко Н. Г., Пуш О. А., Дишко О. Л. Щоденник переддипломної (безперервної) практики: для студ. ЗВО спец. 017 Фізична культура і спорт / укл. Н. Г. Денисенко, О. А. Пуш, О. Л. Дишко. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. 76 с.
 2. Щоденник з пропедевтичної практики: для студ. ЗВО спец. 017 Фізична культура і спорт / укл. Н. Г. Денисенко, О. А. Пуш, О. Л. Дишко, Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022.
  20 с.
 3. Дишко О. Л. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітнього компоненту «Теорія та методика тренерської діяльності в обраному виді спорту» для здобувачів вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Луцьк, 2021. 22 с.
 4. Кліш І. С., Дишко О. Л., Северіна Л. Є., Палюх М. М. Легка атлетика з методикою викладання: методичні рекомендації. Луцьк, 2022. 79 с.

 СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Olesya LDyshko, Inna V. Mezenceva, Eduard O. Kosynskyj. Interactive teaching methods as the means of tourism bachelor students’ preparation for their professional interaction with tourism service consumers. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2018. Вип. 8. С. 128–133.
 2. Дишко О. Л., Андрійчук Ю. М., Гордійчук В. І. Вплив експериментальної програми секційних занять волейболу на руховий розвиток високорослих підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Вип. 81. Т. 1. С. 18–22.
 3. Дишко О., Ковальчук В., Палюх М., Чиж А. Туристичний водний похід у системі практичної підготовки бакалаврів з фізичної культури і спорту. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2021. С. 33–43.
 4. Дишко О., Кіндзер Б., Хуртенко О., Дмитренко С., Книш С., Беседа Н. Перспективи впровадження національних одноборств в систему фізичної культури учнів та учениць «НУШ». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2022. Випуск 2 (146). С. 48–55.
 5. Дишко О., Ковальчук В., Табак Н. Використання мобільних додатків при вивченні туристичних дисциплін студентами-фізкультурниками. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2022. № 2. С. 3–10.
 6. Косинський Е. О., Дишко О. Л., Сітовський А. М., Табак Н. В.,
  Чиж А. Г. Впровадження елементів національних одноборств у процес фізичного виховання студентівРеабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation). Рівне, 2022. № 12. С. 190–
 7. Дишко О. Л. Використання методу проєктів для активізації оздоровчо-рекреаційної діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя, 2022. № 3 (43). С. 43–49.
 8. Дишко О. Л., Косинський Е. О., Табак Н. В., Чиж А. Г. Аналіз об’єктивної і суб’єктивної оцінки рівня здоров’я студентів. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2022. № 4.
 9. Дишко О. Л. Цифрова компетентність майбутніх фахівців фізичної культури в умовах нової української школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2023. № 58.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Дишко О. Л. Ресурсна основа розвитку музейного туризму Волинської області. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25 травня 2018 р. Житомир, 2018. С. 10–14.
 2. Дишко О. Л., Косинський Е. О. Інклюзивний туризм як вид реабілітації. Сучасний світ і незрячі: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19–21.09.2018 р.). Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. С. 33–35.
 3. Dyshko O. L. Zubekhina T. V. Characteristics of the model of formation of readiness of bachelors of tourism to professional interaction with users of tourist services. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. P. 10–13.
 4. Дишко О. Л. Перспективи розвитку інклюзивного туризму у м. Луцьку. Сучасний світ і незрячі: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2019.
  С. 27–30.
 5. Дишко О. Л. Особливості інклюзивного туризму як виду реабілітації студентів з інвалідністю. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. Харків, 2019. 3(1). С. 5–7.
 6. Дышко О. Л. Элементы электронного обучения в формировании информационной культуры бакалавров туризма. Психологія і педагогіка як науки становлення і розвитку сучасної особистості: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Влоцлавек, Республіка Польща 27–28 грудня 2019 р.). Влоцлавек, 2019. С. 59–62.
 7. Дишко О. Л. Використання коучингу в підготовці фахівців з туризму. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 10–11 січня 2020 р.). Харків, 2020. С. 54–56.
 8. Дишко О. Л., Матвійчук Н. В. Особливості реклами туристичних дестинацій. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали ХІМіжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 19–20 березня 2020 р.). Черкаси, 2020. С. 131–133.
 9. Дишко О. Л. Використання кросмедіа у підготовці фахівців з туризму. Міський туризм: реалії, виклики, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 122–123.
 10. Дишко О. Л., Мошкевич М. Р. Особливості функціонування екологічних стежок у національному природному парку «Прип’ять-Стохід». Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
  (м. Маріуполь, 14-15 травня 2020 р.). Маріуполь, 2020. С. 137–139.
 11. Дишко О. Л. Туристичний похід як елемент практичного навчання з дисципліни «Організація активного туризму». Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь,
  14–15 травня 2020 р.). Маріуполь, 2020. С. 43–45.
 12. Дишко О. Л., Василюк В. В. Перспективи розвитку екстремального туризму в Україні. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). Запоріжжя, 2020. С. 604–605.
 13. Дишко О. Л., Кушпа А. О. Особливості гастрономічного туризму Волинської області. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). Запоріжжя, 2020. С. 631–633.
 14. Дишко О. Л. Використання віртуальних турів при вивченні туристичних ресурсів України. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.). Запоріжжя, 2020. С. 616–617.
 15. Дишко О. Л. Медіаграмотність як необхідна складова професійної компетентності фахівців з туризму. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). Київ, 2020. С. 78–80.
 16. Дишко О. Л., Воробей Д. М., Демчук А. А. Особливості мотивації студентів до занять з фізичного виховання у ЗВО. Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини: матеріали ІV інтернет-конференції (м. Одеса, 24–25 листопада 2020 р.) Одеса, 2020. С. 112–115.
 17. Дишко О. Л., Себало Б. Ю., Сливка М. М. Аналіз компетентностей з психологічним змістом у матрицях ОПП підготовки вчителя фізкультури. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 9 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 154–155.
 18. Дишко О. Л., Себало Б. Ю., Сливка М. М. Особливості використання аутогенного тренування студентами першого курсу спеціальності «Фізична культура і спорт». Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 225–227.
 19. Дишко О. Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 85–86.
 20. Дишко О. Л., Себало Б. Ю., Сливка М. М. Оцінка рівнів тривожності студентів за спеціальністю «Фізична культура і спорт». Сучасні питання фізичної терапії, рекреації та фізичного виховання різних груп населення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 23–24 грудня 2020 року). Харків, 2020. С. 27–29.
 21. Дишко О. Л., Палюх М. М. Мобільне навчання у підготовці фахівців з фізичної культури. Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення: матеріали Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції, (Харків, 23-24.03.2021). Харків, 2021. С. 178–
 22. Дишко О. Л., Табак Н. В. Використання відеопрезентацій у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 травня 2021 року, м. Вінниця). Вінниця, 2021. С. 58–60.
 23. Дишко Олеся, Бєлікова Наталія, Цьось Анатолій, Індика Світлана, Которович Олександр. Стан рухової активності та спосіб життя студентів у період пандемії КОВІД-19. Фізична активність і якість життя людини : матеріали V Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції (8 червня 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 10.
 24. Дишко О. Л., Бєлікова Н. О. Гендерна динаміка рівнів ситуативної та особистісної тривожності студентів-першокурсників. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (присвяченої 30-й річниці Незалежності України), (м. Луцьк, 11 листопада 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 321–323.
 25. Дишко О. Л., Ковальчук В. В. Спортивний туризм у підготовці фахівців фізичної культури і спорту. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції здобувачів освіти та молодих вчених (м. Вінниця, 23–24 листопада 2021 р.). Вінниця, 2021. С. 91–93.
 26. Дишко О. Л., Палюх М. М. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до анімаційної діяльності. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів педагогічних читань (м. Луцьк, 26 лист. 2021 року). Луцьк – Львів, 2021. С. 216–218.
 27. Дишко О. Л. Використання мобільних додатків на заняттях з дисципліни «Теорія та методика викладання туризму». Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів XІ Всеукраїнської. науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) / уклад. Н. Денисенко, С. Марчука. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 24–26.
 28. Дишко О. Л., Косинський Е. О., Сітовський А. М. Аналіз ефективності різних засобів обтяження для розвитку вибухової сили. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів IV Міжнар. наук. практ. конф. (11 листопада 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 451–453.
 29. Дишко О. Л. Формування культури академічної доброчесності у майбутніх фахівців фізичної культури. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 12–13 травня 2022 року). Суми, 2022. С. 107–110.
 30. Дишко О. Л., Палюх М. М. Використання інтернет-сервісу Learningapps.org у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури. Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти: матеріали наукової конференції (м. Луцьк, 19–20 травня 2022 р.). Луцьк, 2022. С. 47–49.
 31. Дишко О., Ковальчук О. Вплив кросфіту на фізичну підготовленість студентів. Наука. Освіта. Молодь: матеріали ХV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Умань, 25 травня 2022 р.). Умань, 2022. С. 157–159.
 32. Денисенко Н. Г., Дишко О. Л., Северіна Л. Є. Форми і методи підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах дистанційного навчання як організаційна інновація. The main prospects for the development of science in modern life: The ХХXVI International Scientific and Practical Conference, (Warsaw, September 13–16, 2022) Warsaw. 2022. С. 221–
 33. Денисенко Н. Г., Дишко О. Л., Митчик О. П. Зв’язок професійної мобільності з ключовими компетентностями в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Science, development and the latest development trends: The ХХXV International Scientific and Practical Conference (Paris ,September 06 – 09, 2022). Paris, 2022. 230–
 34. Дишко О. Л., Денисенко Н. Г. Впровадження оздоровчого фітнесу на заняттях з фізичного виховання студентської молоді. Сучасні питання фізичної реабілітації, рекреації та фізичного виховання різних груп населення : матеріали VII науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (17–18 листопада 2022 року, м. Харків). Харків, 2022.
  С. 67–69.
 35. Дишко О. Л. Похід вихідного дня як засіб фізичної рекреації. Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи: І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 листопада 2022 року,
  м. Глухів). Глухів, 2022. С. 92–94.
 36. Дишко О. Л. Формування медіаграмотності у майбутніх учителів фізичної культури. Національна освіта в умовах соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика (присвячена 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (16 листопада 2022 року). Луцьк, 2022. С. 44–45.

НАЯВНІСТЬ СЕРТИФІКАТІВ

 1. Наявність сертифіката В2 (польська мова)

 Підвищення кваліфікації

2020

 2021

 • Стажування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі теорії фізичного виховання та рекреації Свідоцтво про ПК № 153/20 від 03.2021.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн-навчанні на платформах Google Meet, Google Classroom» в Інституті Науково-дослідного Люблінського науково-технологічного парку (45 год., /1,5 ЄКТС) Сертифікат ES № 9258/2021-19 від 27.12.2021.

2022

 • Стажування «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій» у Центрі українсько-європейського наукового співробітництва (180 год., / 6 ЄКТС). Свідоцтво про ПК ADV-100543-CUESC від 21.06.2022.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні» в Інституті Науково-дослідного Люблінського науково-технологічного парку (45 год./1,5 ЄКТС). Сертифікат ES № 96359/2022 від 27 червня 2022 р.

 ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 1. Гарант освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура).
 2. Член підкомісії фахового методичного об’єднання працівників закладів фахової передвищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура).
 3. Член громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти».

Наукова бібліометрія:

http://orcid.org/0000-0002-1310-6950 – Дишко Олеся Леонідівна

Google -Академія

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=jT6yq7wAAAAJ

Електронна пошта: odyshko@lpc.ukr.education