Викладач кафедри фізичної культури, аспірант

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук:  «Методика навчання оздоровчо-рекреаційних технологій студентів педагогічного коледжу засобами фізичної культури».

Освітні компоненти: 

Фізичне виховання

Футзал (теорія і методика)

Педагогічна практика

БАЗОВА ОСВІТА

2007–2011 рр. – Луцький педагогічний коледж (молодший спеціаліст);

2011–2014 рр. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (магістр).

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З  2014 р. по 2017 р. навчався в аспірантурі Східноєвропейського національного університету.

З 2014 р. і дотепер – секретар навчальної частини Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

ВИДАННЯ, ВНЕСЕНІ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ SCOPUS

  1. Fast, O., Semenog, O., Vovk, M., Buhaichuk, N., & Golya, G. (2022). Examining the Practices and Challenges of Distance Education of PhD Candidates in the Context of COVID-19. Journal of Learning for Development9(1), 73–88. https://doi.org/10.56059/jl4d.v9i1.581.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

  1. Бугайчук Н. Б. Шляхи оптимізації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі // Фізичневиховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. C. 56–60. № 4.
  2. Бугайчук Н. Б. Організація здоров’язбережувального середовища у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка К: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Випуск 5 К (86) 17. С. 44–48.
  3. Бугайчук Н. Б. Особливості впровадження спецкурсу «Організація оздоровчо-рекреаційної діяльності в початковій школі» у підготовку майбутніх педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної  культури  (фізична  культура  і  спорт):  зб.  наукових  праць  /  За  ред. О. В. Тимошенка. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. Випуск 11К  (156) 22. С. 11–15.
  4. Бугайчук, Н. Б., & Бєлікова, Н. О. (2022). Оцінка шляхів оптимізації оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів педагогічних коледжів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (11(157), 45-48. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.11(157).11.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

  1. Бугайчук Н. Б. Організація оздоровчо-рекреаційної діяльності студентської молоді // Streszczenia, Międzynarodowa Konferencja Studentów i Doktorantów «Aktywność Fizyczna i Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym» 20 maja 2016, Częstochowa, 2016. Р. 25–27.
  2. Бугайчук Н. Стан фізичного розвитку студентів педагогічного коледжу на основі аналізу антропомечтричних показників. Фізична активність і якість життя людини: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 8–10 червня 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. 15 с.
  3. Бугайчук Н. Організація оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів в умовах педагогічного коледжу. Історія фізичної культури і спорту народів Європи: матеріали V Міжнар. наук. конгр. іст. фіз. культ. (м. Луцьк, 27 вересня 2022 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2022. С. 68–69.
  4. Бугайчук Н. Б. Оздоровчо-рекреаційна діяльність студентів як чинник здорового способу життя // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17–18 травня 2016 року): у 3 т. Т. 3. – Луцьк: Терен, 2016. С. 422–424.
  5. Бугайчук Н. Б. До питання впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій у початковій школі // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (12–13 травня 2015 року): у 3 т. Т. 1. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. С. 510–512.

 ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Тренер з футзалу категорії B UEFA. Головний тренер «Футзального клубу «Любарт»»  м. Луцьк.

Наукова бібліометрія:

https://orcid.org/0000-0002-0914-7629 – Бугайчук Назар Борисович

Google -Академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4Mts9nQAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: nazario2922@gmail.com