Період2017 – 2021

 

Казмірчук Олег Анатолійович – 1, 12

 

1

 1. Гарбарук А., Казмірчук О. Полонійна преса у західних областях України (1991–2016 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Вінниця, 2017. С. 164–168.
 2. Гарбарук А. С., Казмірчук О. А. Історична пам’ять – суттєвий чинник кристалізації етнічної ідентичності. Politicus: науковий журнал. Вип. 6. С. 150–153.
 3. Казмірчук О. А., Курчаба О. Є. Національно-патріотичне виховання студентів крізь викладання суспільних дисциплін: теорія і практика. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 2. С. 31–37.
 4. Гарбарук А., Казмірчук О. Науково-популярні видання – складова вивчення курсу «Історія України» у закладі вищої освіти. Педагогічний часопис Волині. № 2. С. 52–57.
 5. Єрко Г. І., Казмірчук О. А., Луцюк Ю.А. Технологія «відкритий простір» і Василь Сухомлинський в контексті Нової української школи: точки перетину. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63. Т. 1. С. 36–40.
 6. Фарина А., Казмірчук О. Волинський контекст українсько-польського діалогу в релігійній площині на початку XXI століття. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30 (69). 2019. № 2. С. 85–89.
 7. Фарина А., Казмірчук О. Об’єднання поляків Львівщини як новочасне явище полікультурного простору незалежної України. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Вип. 40. Ізмаїл, 2019. С. 174–180.
 8. ФаринаА., Ковальчук І., Єрко Г., Казмірчук О., Галан О., Курчаба О. Педагогічний коучинг як засіб інтенсифікації освітнього процесу в Україні. European humanities studies: state and society (нострифікація в Scopus). 3 (I). P. 64–86.
 9. Казмірчук О., Курчаба О., Єрко Г. Націєтворчий потенціал історичної пам’яті: корифеї у суспільній свідомості українців. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Одеса: ВД «Гельветика», 2021. Число 24. С. 99–103.

 

12

 1. Казмірчук О. 8 Березня – Міжнародний день прав жінок і миру: чи потрібен він сучасним жінкам? Гендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць IV міжвузівського науково-практичного семінару (6.04.2017 р., Луцький педагогічний коледж) / за наук. ред.: д. філос. н., проф. В. В. Гусаченко, к. філос. н., доц. Н. М. Дашенкової / Упор. Г. Єрко, Т. Жалко, І. Чемерис. Луцьк: ПП Іванюк В. П., С. 68–70.
 2. Гарбарук А., Казмірчук О. Освітня кейс-технологія у викладанні історії. Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІI науково-практичної конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі» (14 грудня 2017 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Гарбарук. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 52–56.
 3. Казмірчук О., Фарина А. Інтернет-ресурс на заняттях з історії як повноцінний засіб навчання. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної конференції (22 листопада 2018 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 113–116.
 4. Казмірчук О. Волинянки – лицарки Хреста Заслуги. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників/учасниць V міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледж; наук. ред.: В. В. Гусаченко, О. Н. Демянчук; упоряд. Г. І. Єрко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 37–39.
 5. Казмірчук О., Фарина А. Непідручникова українська історія: виклики новочасного здобувача освіти. Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10–11.05.2019). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2019. С. 29–32.
 6. Фарина А. С., Казмірчук О. А. Поточний контроль знань студентів у підготовці до ЗНО з історії України Методологічні та методичні проблеми викладання соціальноекономічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей (тез, статей) учасників IX науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / укл. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. 303 с. С. 132–135.
 7. Фарина А., Казмірчук О. Василь Вишиваний як знакова постать для української історії. Українське державотворення: проблеми і сучасність: зб. наук. пр. Ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк. Вип. 15. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. С. 78–83.
 8. Єрко Г., Казмірчук О. Образ жінки на радянських плакатах 1920–1940-х років. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 29 берез. 2018 року) / Луцький педагогічний коледж; наук. ред.: В. В. Гусаченка, Л. М. Деркач; упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 32–35.
 9. Казмірчук О. А., Фарина А. С. Колоквіум як ефективна форма тренування студентів перед ДПА. Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матер. Всеукр. наук.-метод. конф. (Вінниця, 23-24 квіт. 2020 р.). Випуск № 2 (7). Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2020. С. 202–205.
 10. Єрко Г., Казмірчук О. Метод усної жіночої історії в структуруванні минулого: практичний аспект. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, ЛПК, 30 берез. 2020 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 24–27.
 11. Єрко Г., Казмірчук О. Особливості вивчення історії мовою плакату. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 95–97.
 12. Єрко Г., Казмірчук О. Наукова робота студентів(-ок) як основа реалізації освітньої діяльності. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (Луцьк, 21–22 травня 2020 року) / упоряд. О. А. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 86–88.
 13. Казмірчук О. Оскілко Володимир Пантелеймонович. Волиняни у боротьбі за утвердження української державності в XX столітті: Науковий збірник. Матеріали науково-практичної конференції (м. Луцьк, 10 грудня 2019р.) / Упоряд. Г. Бондаренко, О. Демʾянюк, О. Казмірчук, А. Кравець. Луцьк: ЛПК, 2020. С. 32–44.
 14. Казмірчук О. А. Критичне мислення під час онлайн навчання: роль проблемних завдань з дисципліни «Всесвітня історія». Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (20 листопада 2020 р.) / упоряд., голов. ред. О. Ю. Ройко. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 49–51.
 15. Казмірчук О. Луцьке Хрестовоздвиженське братство та церковно-громадське життя на Волині у 20–30-их рр. ХХ ст. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів IХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 96–99.
 16. Казмірчук О. А., Курчаба О. Є. Особливості використання інтегрованого підходу з предметів «Всесвітня історія» та «Захист України». Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників VІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 30 листопада 2020 р.) / упоряд.: Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н. В. Ляшук. Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2020. Вип. 8. С. 23–26.
 17. Казмірчук О. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання (на прикладі вивчення всесвітньої історії). Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 50–52.
 18. Казмірчук О. Дослідницька робота студентів в освітньому процесі педагогічного фахового коледжу. Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021, С. 9–13.
 19. Казмірчук О. Вивчення дисципліни «Всесвітня історія» крізь призму жіночої історії: практичний кейс. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 69–72. URL: http://surl.li/uebo.