ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Наказом директора Луцького педагогічного коледжу № 173-к/тр від 30.08.2019 створено кафедру хорового диригування та постановки голосу, яка об’єднала два самостійних структурних підрозділи. Новостворена кафедра хорового диригування та постановки голосу отримала статус, який значно розширив коло та зміст її діяльності.

З 01 січня 2021 року кафедру хорового диригування та постановки голосу реорганізовано у кафедру диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу (наказ № 113 від 29.12.2020). Завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства І. В. Регуліч.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Пріоритетні напрями роботи кафедри

Навчально-методична робота:

– реалізація змісту освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 025 Музичне мистецтво;

– застосування інноваційних освітніх технологій, підвищення якості освіти;

– створення нотної, навчально-методичної літератури для підвищення ефективності викладання дисциплін професійного спрямування;

– співробітництво з закладами загальної середньої освіти, закладами дошкільної освіти з метою взаємодії з роботодавцями та сприяння працевлаштування випускників; 

– підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців відповідно до сучасних запитів суспільства, які здійснюватимуть професійну діяльність на високому фаховому та загальнокультурному рівнях.

 

Наукова робота:

– забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі науково-методичної та інноваційної діяльності;

– сприяння професійній мобільності викладачів, стажуванню у закладах вищої освіти;

– підвищення рівня публікаційної активності викладачів у наукових фахових виданнях, проведення відкритих тематичних круглих столів, семінарів, симпозіумів, тренінгів, мистецьких проєктів.

ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Формування загальних компетентностей:

 • здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, освіти впродовж життя та саморозвитку;
 • знання та розуміння предметної галузі та специфіки професійної діяльності вчителя музичного мистецтва;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність до критичного мислення, професійної мобільності
   та креативності;
 • здатність до емоційної стійкості, вміння створювати творчий мікроклімат, формувати колективну відповідальність за результати творчого процесу;
 • здатність застосовувати набуті знання у проблемних ситуаціях в процесі практичної підготовки, здатність нести відповідальність за власні дії;
 • здатність зберігати і примножувати національно-культурні, духовно-моральні, наукові цінності суспільства на основі розуміння історії
   та становлення музичної педагогіки.

 

Формування спеціальних (фахових) компетентностей:

 • здатність використовувати професійні знання, навички у процесі виконавської та музично-педагогічної діяльності;
 • здатність розвивати власну співацьку культуру та здійснювати диригентсько-хорову діяльність, розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу;
 • здатність збирати, аналізувати, синтезувати інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності, розвивати почуття художньої форми, логіки музичної композиції різних епох, напрямів, жанрів, стилів;
 • здатність застосовувати сучасні технології і методики навчання, вміння організовувати пошукову, науково-дослідницьку діяльність,
 • здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків;
 • здатність усвідомлювати художньо-естетичну, арт терапевтичну природу музичного мистецтва;
 • вміння організовувати позакласну художньо-естетичну діяльність учнів;
 • здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями музичного мистецтва.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД


Регуліч Ірина Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри, викладач диригентсько-хорових дисциплін

Навчальні дисципліни: хорове диригування, практична робота з хором, хорове аранжування.

Науковий напрям: «Стратегія формування фахової компетентності в процесі диригентсько-хорової підготовки»

Педагогічний стаж: 15 років

Комарук Зоя Василівна – народна артистка України, старший викладач кафедри

Навчальні дисципліни: постановка голосу

Науковий напрям:  «Застосування засобів музичної виразності як складової частини виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва»

Педагогічний стаж: 12 років

Шкоба Василь Андрійович – завідувач відділення музичного мистецтва та фізичної культури, заслужений працівник освіти України, старший викладач кафедри, викладач диригентсько-хорових дисциплін

Навчальні дисципліни: хорове диригування, практика роботи з хором, хоровознавство.

Науковий напрям: «Інтеграція історико-культурної компоненти у зміст підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва»

Педагогічний стаж: 37 років

Зарицька Анна Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри

Навчальні дисципліни: постановка голосу

Науковий напрям: «Методичні аспекти формування вокальних навичок в процесі фахової підготовки»

Педагогічний стаж: 17 років

Мрочко Віктор Миколайович – заслужений артист України, доцент, старший викладач кафедри

Навчальні дисципліни: постановка голосу

Науковий напрям: «Інноваційні методи розвитку вокальних компетентностей бакалаврів музичного мистецтва» 

Педагогічний стаж: 18 років

Кухарик Ганна Миколаївна – викладач кафедри

Навчальні дисципліни: хорове диригування

Науковий напрям: «Хорове мистецтво України в академічному та самодіяльному вимірах як соціокультурна стратегія»

Педагогічний стаж: 7 років

Марач Олександр Миколайович – кандидат мистецтвознавства, доцент, старший викладач кафедри (за сумісництвом);

Навчальні дисципліни: хоровий клас

Науковий напрям: «Розвиток хорового академічного мистецтва в Україні у соціо-культурному континіумі»

Педагогічний стаж: 11 років

Коляда Юлія Анатоліївна – викладач кафедри

Навчальні дисципліни: хорове диригування, практична робота з хором.

Науковий напрям: «Пошук ефективних методів для досягнення ансамблевої злагодженості на заняттях з практичної роботи з хором»

Педагогічний стаж: 18 років

Науменко Марія Олександрівна  – викладач кафедри

Навчальні дисципліни: хорове диригування.

Науковий напрям: «Формування творчого підходу та особистої ініціативи студента в навчально-виховному процесі»

Педагогічний стаж: 13 років

Ярмолюк Олена Валеріївна  – викладач кафедри

Навчальні дисципліни: хорове диригування.

Науковий напрям: «Формування навичок хорового менеджменту у студентів в процесі диригентсько-хорової підготовки»

Педагогічний стаж: 1 рік 7 місяців

Кобук Оксана Анатоліївна – викладач кафедри

Навчальні дисципліни: хорове диригування, хоровий клас.

Науковий напрям: «Пісенно-хорове виконавство як засіб духовного збагачення людини»

Педагогічний стаж: 11 років

Павлюк Надія Миколаївна – викладач кафедри

Навчальні дисципліни: постановка голосу.

Науковий напрям: «Рефлексивно-освітнє середовище в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва»

Педагогічний стаж: 13  років

Степанюк Аліна Валеріївна  – викладач кафедри

Навчальні дисципліни: хорове диригування, практична робота з хором.

Науковий напрям: «Впровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до практичної діяльності в умовах Нової української школи»

Педагогічний стаж: 18 років

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Кафедра працює над науково-методичною проблемою «Стратегії формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти та керівника музичного закладів дошкільної освіти».
 • Кафедрою забезпечується викладання обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін диригентсько-хорового циклу та вокальної підготовки, керівництво педагогічною практикою (виробничою практикою в закладах дошкільної освіти, закладах загально середньої освіти та переддипломною).
 • Викладачі кафедри провадять дослідницьку діяльність, розробляють та вдосконалюють комплекси навчально-методичного забезпечення обов’язкових та вибіркових дисциплін, видають навчальні посібники, друкують науково-методичні публікації, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, семінарах, тренінгах, майстер-класах. 
 • Викладачі активно провадять наукову роботу зі студентською молоддю, працюють над її творчою реалізацією, беручи участь у різноманітних всеукраїнських, міжнародних фестивалях-конкурсах. 
  • Колоквіум із дисципліни «Постановка голосу» : завдання для самостійної роботи студентів ОС бакалавр / упоряд. А. А. Зарицька, В. А. Чайка. Луцьк : Надстир’я, 2020. 16 с.
  • Регуліч І. В., Науменко М. О., Кухарик Г. М. Хорові твори a cappella. Ренесанс. Бароко : навч.-метод. посібник. Ч. 1. Луцьк : Терен, 2019. 56 с.
  • Кухарик Г. М., Науменко М. О. Виховання диригента хору : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 26 с.
  • Колоквіум з дисципліни «Хорове диригування» : завдання для самостійної роботи студентів / упоряд. І. В. Регуліч, В. А. Шкоба, Ю. Л. Маслєннікова. Луцьк : Терен. 2018. 28 с.
  • Практикум роботи з вокальним ансамблем : навчально-методичний збірник / А. О. Зарицький, А.  А. Зарицька, А.  М. Гордійчук, В. М. Мрочко. Луцьк : Надстир’я, 2018. 32с.
  • Зарицька А. А., Зарицький А. О. Методика викладання естрадного співу : методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни. Луцьк : Надстир’я, 2018. 16 с.
  • Павлічук В. І., Павлюк Н. М., Зарицька А. А. Педагогічний репертуар для баса та баритона. Збірка педагогічного репертуару для баса та баритона. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2015. 388с. (Гриф МОН України, протокол № 1/11-6696 від 06.05.2014 р.