Історія становлення та розвитку циклової комісії


1964 р. Створення секції педагогіки і психології (керівник секції – О. П. Кутова (1964–1965)).

1966 р. Утворення секції педагогіки, психології і фізичного виховання (керівник – О. П. Кутова (1966–1976)).

1977 р. Початок роботи предметної комісії дошкільної педагогіки і психології (голова комісії – В. С. Федорчук (1977–1979). Створення предметної комісії шкільної педагогіки і психології(голови комісії: О. П. Кутова (1977), Т. О. Гарасимюк (1979)).

1979 р. Інтеграція предметної комісії шкільної педагогіки, психології з предметами образотворчого мистецтва і ручної праці (голова комісії – Т. О. Гарасимюк (1979)).

1980 р. Доукомплектування предметної комісії дошкільної педагогіки, психології профільними методиками (голови комісії: В. С. Федорчук (1980-1994), Г. В. Романенко (1995-1998), С. І. Малиновська (1999-2003)). Функціонування предметної комісії шкільної педагогіки і психології (створена в 1977 р., в 1979 р. – об’єднана з предметами образотворчого мистецтва і ручної праці) (голови комісії: Т. О. Гарасимюк (1980), Ж. В. Касьяненко (1981), Н. О. Музика (Денис) (1982–1983), В. А. Никитюк (Савчук) (1984–1990), А. В. Тарасюк (1991–2003)).

28 серпня 2003 р. Об’єднання предметних комісій шкільної педагогіки і психології та дошкільної педагогіки, психології та методик у циклову комісію викладачів шкільної та дошкільної педагогіки, психології та окремих методик (голови: А. В. Тарасюк (2003-2009); доктор пед. наук, професор А. С. Нісімчук (2009-2013)).

4 березня 2013 р. Утворення кафедри психолого-педагогічних дисциплін (завідувачі кафедри: к.пед.н. О. А. Гузенко (2013–2015), к.пед.н. Н. В. Борбич (2015–2017), С. С. Марчук (з  вересня 2017 року).

1 вересня 2018 р. Реорганізація кафедри психолого-педагогічних дисциплін у кафедру педагогіки, психології та окремих методик (приєднання викладачів циклової комісії трудового навчання та образотворчого мистецтва; виокремлення викладачів дошкільної педагогіки, психології та методик дошкільного виховання в окрему кафедру дошкільної освіти).

01 вересня 2021 р. Реорганізація циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін у циклову комісію шкільної, дошкільної педагогіки та психології у зв’язку з ліцензуванням освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності 012 Дошкільна освіта. Голова комісії – Н. А. Антонюк.

Свою діяльність циклова комісія здійснює відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Конституції України, Статуту закладу, Положення про циклову комісію психолого-педагогічних дисциплін, інших документів чинного законодавства у сфері вищої освіти.

Концепція діяльності циклової комісії


Освіта була і буде основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального та економічного розвитку суспільства й держави. Сьогодні вища школа повинна забезпечити здобувачів освіти глибокими теоретичними знання, загальними, інтегральними та фаховими компетентностями з обраної спеціальності, сприяти творчому розвитку особистості, виховати не лише освічену, але й високоморальну людину, здатну з повагою та бережливістю ставитися до всього, що оточує.

Стратегічними напрямками діяльності циклової комісії є:

– забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів фахової передвищої освіти;

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття фахової передвищої освіти відповідного ступеня за обраною спеціальністю;

– вдосконалення змісту навчання із урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;

– впровадження інноваційних технологій навчання;

– забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу;

– збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.


Науково-педагогічний склад циклової комісії


Науково-методична робота є важливою складовою професійно-педагогічної діяльності циклової комісії. Вона зорієнтована  на створення нових принципів і методів ефективного управління освітнім процесом та передбачає проведення комплексу заходів спрямованих на покращення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти та підвищення педагогічної кваліфікації викладацького складу.

 1. Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Волинська весна: перші паростки науки» (з 2017 р.).
 2. Студентська олімпіада з педагогіки та психології (з 2002 р.).
 3. Усний журнали «Сторінками життя видатних постатей освіти, науки, культури» (з 2020 р.).
 4. Науково-практичний семінар «Готовність студентів до роботи в умовах інклюзії» (з 2018 р.).

При цикловій комісії діють: студентський педагогічний гурток «Дидаскал» освітній професійний ступінь фаховий молодший бакалавр (Антонюк Н. А.) та  академічне наукове товариство «Академія» освітній ступінь бакалавр (Козігора М. А.). Основними напрямками роботи яких є: написання студентських наукових робіт; читання й аналіз класичної зарубіжної та вітчизняної педагогічної літератури;  розвиток педагогічного мислення, формування педагогічної культури та збагачення термінологічного педагогічного словника студентів; участь у наукових зустрічах, конференціях, засіданнях, де розглядаються проблеми науково-дослідницької роботи з педагогіки.

Надія АНТОНЮК – кандидат педагогічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Наукова проблематика: Формування фахових компетентностей здобувачів освіти в  процесі професійної підготовки

Науково-методичні доробки:

 1. Антонюк Н. А. Діалогічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2014. № 8 (285),  С. 98-102.
 2. Антонюк Н. А. Антонюк В. З. Культура мовлення майбутнього педагога як складова педагогічного спілкування. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки. 2018. №2 (9). С. 9-15.
 1. Антонюк Н. А., Пушкар Н. С. Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи. Наукові записки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2020. № 188 С. 54-59
 2. Антонюк В.З., Антонюк Н.А. Теоретичні аспекти формування соціальної готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в НУШ. «Ввічливість. Humanitas» Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. № 3. С. 11-18
 3. Антонюк Н. А., Савчук С. В. Педагогіка партнерства як невід’ємна складова підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №4 (408). С. 90–96

 Навчальні дисципліни: Педагогіка, Вступ до спеціальності з основами академічної доброчесності

Електронна пошта: nantonyuk@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Алла АХАНОВА – викладач, спеціаліст вищої категорії

Наукова проблематика: Особливості адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі.

Науково-методичні доробки:

 1. Аханова А. В., Бляшевська А. В., Бахомент С. П. Використання традиційних і нетрадиційних форм роботи з батьками молодших школярів.Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. October. №17, 2017. Р. 86-90.
 1. Аханова А. В. Ігрова діяльність як засіб успішної адаптації першокласників до умов навчання у початковій школі. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки. 2018. №2 (9). С.16-21.
 2. Аханова А. В. Структурні компоненти психологічної готовності дитини до школи. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 лютого 2020 р.) м. Одеса. ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч.1. С.31-34.
 3. Аханова А.В. Особливості психолого-педагогічного спілкування викладача зі студентами в умовах сучасного закладу освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 28-37.

Навчальні дисципліни: Психологія (загальна, вікова, педагогічна), Психологія

Електронна пошта: aakhanova@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Світлана БАХОМЕНТ – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Наукова проблематика: Використання методики колективного творчого виховання при організації виховної роботи в групі.

Науково-методичні доробки:

 1. Бахомент С. П., Бляшевська А. В., Боремчук Л. І. Роль куратора групи в поза навчальній виховній роботі в закладі вищої освіти. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки. 2018. № 3 (10). С. 66-73.
 1. Бахомент С. П., Борбич Н. В., Хомярчук А. П. Технологія організації відпочинку і оздоровлення в сучасному дитячому оздоровчому закладі : 5-е вид. доп. та перероб. Луцьк: ПП Іванюк В.П. 2019. 252 с.
 2. Бахомент С.П. Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час планування та проведення творчих справ з дитячим колективом. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі. Збірник матеріалів VI Всеукр. науково-практичної конференції. Луцьк: Волиньполіграф. 2018. С.24-27.
 3. Бахомент С. П., Оксенчук Т. В., Мельничук О. В. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. 302 с.

Навчальні дисципліни: Педагогічні основи організації культурно-дозвіллєвої та виховної діяльності в дитячих колективах. Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України. Організація групової, клубної та краєзнавчо-туристичної роботи. Основи педагогічної майстерності.

Електронна пошта: sbakhoment@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ольга СТЕЛЬМАЩУК – спеціаліст

Наукова проблематика: Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва.

Навчальні дисципліни: Методика організації образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку. Основи інклюзивної освіти та корекційної педагогіки.

Науково-методичні доробки:

 1. Стельмащук О. А. Ілюстративне малювання – засіб збагачення художньої виразності малюнків дітей старшого дошкільного віку. Волинська весна: Перші паростки науки: збірник матеріалів IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Луцьк, 2020. С. 249-250.
 2. Стельмащук О.А., Мацюк З. С. Корекційно-виховна робота з використанням здоров’язберігаючих технологій для дітей з порушеннями мовлення. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2020. С.276-277.
 3. Мацюк З. С., Стельмащук О. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього фахівця до роботи в інклюзивних закладах. Сучасні теоретичні й прикладні контексти спеціальної та інклюзивної освіти : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11-12 травня 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 92-95.
 4. Стельмащук О.А. Природа дитячих страхів. Студентський збірник наукових праць МЕГУ. 2022. №3. С. 87-90.
 5. Стельмащук О.А. Використання нетрадиційних технік малювання для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції ( 26 вересня 2022 року). Луцьк, 2022. С. 208-2012.

Електронна пошта: osteljmaschuk@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Оксана МЕЛЬНИЧУК – викладач, спеціаліст вищої категорії

Наукова проблематика: Формування професійної готовності студентів ЛПК до роботи з дітьми з ООП (вади слуху) в умовах інклюзивного навчання.

Науково-методичні доробки:

 1. Мельничук О. В. Педагогічні умови соціальної адаптації дітей з вадами слуху до умов спеціалізованого освітнього закладу.  Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». 2010. №10.  С. 104-107.
 2. Мельничук О. В. Вплив сім’ї на становлення особистості обдарованої дитини. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018  №2 (9). С.127-132.
 1. Мельничук О. В., Ярощук Н. П. Психологічна готовність майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзії. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. 2019. №1. Т. 2. С. 79–83.
 2. Мельничук О. В. Організація пробної практики з додаткової кваліфікації «Сурдопедагог»: методичні рекомендації для керівників пробної практики з додаткової кваліфікації «Сурдопедагог». Луцький педагогічний коледж. 2015.  С. 32.
 3. Мельничук О. Стасюк Л. Інклюзивна компетентність вчителя як вимога сучасності. Acta Paedagogiсa Volynienses. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. № 3. С.137-144.

Навчальні дисципліни: Основи сурдопедагогіки, сурдопсихології та дактилології, Основи інклюзивної педагогіки, основи корекційної педагогіки (дефектології), Дактильне та жестове мовлення, Методика РСС і вимови, Історія гувернерства в Україні.

 Електронна пошта: oksmeljnychuk@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Світлана САВЧУК – викладач, спеціаліст першої категорії

Наукова проблематика: Формування духовних цінностей у студентів педагогічного коледжу

Науково-методичні доробки:

 1. Савчук С. В. Формування духовних цінностей студентів як складова виховної діяльності у педагогічних коледжах. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. 2017. С. 33-38.
 2.  Савчук С., Смалько О. Погляди філософів та педагогів-класиків на відповідальність і відповідальне ставлення до батьківства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. №1 (24). 2020. С. 25-30.
 1. Антонюк Н. А., Савчук С. В. Педагогіка партнерства як невід’ємна складова підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №4 (408). С. 90–96.
 2. Самойленко О., Савчук С., Канарова О. Фактори впливу на дистанційне навчання студентів закладів вищої та передвищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. ˗ Вип. 55 Том 3. С. 186-191

Навчальні дисципліни: Педагогіка сімейного виховання, Педагогіка.

Електронна пошта: ssavchuk@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ірина ЧЕМЕРИС – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Наукова проблематика: Формування нових професійних компетенцій, набуття досвіду змісту навчання.

Науково-методичні доробки:

 1. Чемерис І. В. Виховання лідерських здібностей в умовах допрофесійної підготовки. Український науковий журнал «Освіта регіону». № 3. 2011. 345 с.
 2. Чемерис І. В. Використання інноваційних технологій у процесі виховної роботи педагогічного коледжу. Педагогічний дискурсзб. наук. праць Хмельницький : ХГПА. 2015. Вип. 18. 293 с.
 3. Чемерис І. В., Марчук С. С. Психолого-педагогічні умови використання фізкультхвилинок у навчально-виховному процесі початкової школи. Молодь та ринок. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2017. №7. С. 83-88.
 4. Чемерис І. В., Марчук С. С. Формування здоров’язбережувальної компетентності особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки. 2018.  №3 (10).  С. 46-52.

Навчальні дисципліни: Соціальна молодіжна політика, Соціальна педагогіка, Педагогіка.

Електронна пошта: ichemerys@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Наталія ЯРОЩУК – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Наукова проблематика: Формування психологічної готовності студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Науково-методичні доробки:

 1. Ярощук Н. П. Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 1. С. 117-122.
 2. Ярощук Н. П., Мельничук О. В. Вплив сім’ї на становлення особистості обдарованої дитини. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки. 2018. № 2 (9). С.127-132.
 3. Мельничук О. В., Ярощук Н. П. Психологічна готовність майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзії. Теорія і практика сучасної психології. №1, Т.2. С. 79-82.
 4. Мельничук О., Ярощук Н. Інклюзивна освіта як засіб соціальної адаптації та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. №4. С. 135-140.

Навчальні дисципліни: Психологія загальна та вікова, Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

Електронна пошта: nyaroschuk@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Надія ПУШКАР – Заслужений учитель Української РСР, Народний учитель України, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Наукова проблематика:  Педагогічна майстерність як важлива складова   професіоналізму майбутнього вчителя початкової школи в світлі сучасних вимог.

Науково-методичні доробки:

 1. Пушкар Н.С. Підготовка майбутніх учителів початкового навчання до організації проєктної діяльності. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф.(Луцьк, 23-24 травня 2019 р.). Луцьк: ВЕЖА-Друк. С.55-57.
 2. Пушкар Н.С. Системний підхід до впровадження проєктної технології: знахідки і перспективи. Збірник тез наук. робіт учасників міжнародної наук.-практич. конференц.: «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд майбутнього» (4-5 жовтня 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології. 2019. Ч. 2. С. 33-37.
 3. Антонюк Н.А., Пушкар Н.С. Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи. Наукові записки. Випуск 188. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2020. С.54-58.
 4. Федонюк В. В., Федонюк М. А., Пушкар Н.С. 2021. Застосування ІКТпри розробці STEM-проєктів у природничо-географічній позашкільнійосвіті. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Т. 85, № 5. С. 78–94.DOI:https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.3955

Навчальні дисципліни: Нові педагогічні технології НУШ.

Електронна пошта: npushkar@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Тетяна ЯЦИК – викладач, спеціаліст другої категорії

Наукова проблематика: Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі

 Науково-методичні доробки:

1. Яцик Т. О. Поняття «мотив», «мотивація учіння» в психолого-педагогічній літературі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. Матеріалів IX Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк. 2020. С. 285-288.

2.Пуш О. А., Яцик Т. О., Замелюк М. І. Нова українська школа: інформаційно комунікативні технологій в умовах карантину. Наукові записки. Випуск 178.  Частина IІ.  Серія: Педагогічні науки.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2020. С. 135-138.

3. Пуш О. А., Яцик Т. О., Замелюк М. І. Супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: діагностичний аспект. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 1 (33), 2021 С. 223-228.

4. Пуш О.А., Яцик Т.О., Степанюк В.В. Сучасні концепції громадянського виховання НУШ. Наука і техніка сьогодні (Серія Педагогіка): журнал.2022 № 11(11) 2022. С. 234 – 243.

5. Пуш О.А., Яцик Т.О., Царик Т.М. Дидактико-методичні аспекти організації освітнього процесу в Новій українській школі. Наука і техніка сьогодні (Серія Педагогіка): журнал.2022 № 14(14) 2022. С. 235 -245.

 Навчальні дисципліни: Історія педагогіки

Електронна пошта: tyatsyk@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Анна КАЛИТЯК – спеціаліст

Наукова проблематика: Педагогічне керівництво міжособистісною взаємодією вихованців старшої групи ЗДО

Навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності з основами академічної доброчесності. Дошкільна педагогіка. Методика ознайомлення з природним та суспільним довкіллям. Педагогічна система Марії  Монтессорі

Науково-методичні доробки:

 1. Калитяк А.І. Формування професійного спілкування майбутнього вихователя дітей дошкільного віку. Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки»)»: журнал. 2022. № 10(10) 2022. С.207-218.
 2. Калитяк А. І. Міжособистісні відносини дітей дошкільного віку : теоретичні основи. ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації». Луцьк. 29 квітня 2021 року. С. 38-41.
 3. Калитяк А. І. Сенсорний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації». Луцьк. 15 листопада 2021 року. С.114-119.
 4. Калитяк А. І Проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика:матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (присвяченої 30-й річниці Незалежності України), 11 листопада 2021 року / уклад. С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С.193-196
 5. Калитяк А. І. Особливості сенсорного виховання дітей старшого дошкільного віку. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів XІ Всеукраїнської. науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) /уклад. Н. Денисенко, С. Марчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С.25-27.

Електронна пошта: akalytyak@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Віта СТЕПАНЮК – спеціаліст

Наукова проблематика: Взаємодія школи і сім’ї як важлива складова формування особистості.

Навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності з основами академічної доброчесності. Педагогіка сімейного виховання.

Електронна пошта: vstepanyuk@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ольга ШВАРДОВСЬКА – викладач, «Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №40 Луцької міської ради Волинської області», директор

Наукова проблема: Підвищення якості освітнього процесу через впровадження інноваційних технологій

Науково-методичні доробки:

 1. Швардовська О. LEGO-конструювання як засіб усебічного розвитку дітей дошкільного віку в умовах ЗДО. Інформаційний вісник Департаменту освіти Луцької міської ради. 2019. 212 с.
 2. Швардовська О. О. Організація медико-педагогічного контролю в ДНЗ: матеріали Методичного об’єднання сестер медичних старших ДНЗ м. Луцька. Методичні рекомендації. Луцьк, 2019. 41 с.

Навчальні дисципліни: Педагогічні технології  в дошкільній освіті, Професійний імідж вихователя

Електронна пошта: oshvardovsjka@lpc.ukr.education

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Робота ЦК ґрунтується на принципах: науковості, саморозвитку, гуманізму, патріотизму, демократизму, академічної доброчесності, академічної свободи, академічного наступництва; забезпечення якості освітньої діяльності, єдності навчання, виховання та розвитку, інтеграції з ринком праці; колегіальності та гласності обговорення питань і прийняття рішень, що належать до її компетенції; персональної і колективної відповідальності.